Media Biznes Kultura https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK <p>„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Komisją Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności.&nbsp; Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.</p> <p>Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.</p> pl-PL m.rylko-kurpiewska@ug.edu.pl (Anna Ryłko-Kurpiewska) czasopismaug@ug.edu.pl (Agnieszka Kranich-Lamczyk) Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Tradycje polskiego medioznawstwa https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7096 <p>Polskie medioznawstwo zdaniem autora tego tekstu ma swój symboliczny początek w ostatnich latach XVIII wieku. W kolejnym stuleciu media były przedmiotem licznych badań prowadzonych przez reprezentantów starszych nauk humanistycznych i społecznych. Polskie medioznawstwo, przechodząc przez okres deskryptywny i kumulatywny, pierwszy swój paradygmat wypracowało w latach 60. XX wieku. W kolejnej dekadzie paradygmat ten zaczął dotyczyć nie tylko mediów, lecz także komunikacji społecznej. Cechą charakterystyczną polskich badań nad komunikacją społeczną i mediami jest ich interdyscyplinarność i odwoływanie się do innych dyscyplin szczegółowych, z obszaru nauk zarówno społecznych, jak i humanistycznych. Gwałtowny rozwój współczesnych mediów powoduje też, że medioznawcy poszerzają swe kompetencje techniczne. Multiplikacja ujęć teoretycznych zmusza medioznawców do interdyscyplinarności, a zarazem sprawia, że uprawiane przez nich badania charakteryzują się dużym zróżnicowaniem paradygmatycznym.</p> Tomasz Mielczarek Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7096 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7097 <p>Złożony charakter współczesnych problemów badawczych powoduje konieczność zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod, adekwatnych do dynamiki i zmienności analizowanych zjawisk gospodarczych i społeczno-kulturowych. W odniesieniu do nowych sposobów badania przekazów medialnych ujawnia się nowoczesne instrumentarium narzędziowe, które można implementować do znanych i ugruntowanych już w tradycji badań metod. Ich korelacja pozwala, po pierwsze, na uporządkowanie znanych kategorii w sposób dokładniejszy, niż było to możliwe w czasach przedcyfrowych, a po drugie, umożliwia pozyskiwanie nowych wyników badań. Opis poszczególnych kroków badawczych, określonych w tym tekście mianem etapów, a także możliwość ich aplikacji do prowadzonych badań na gruncie nauki w odniesieniu do analiz, których przedmiotem jest przekaz medialny, ukazuje walor komplementarności, z jakim mamy do czynienia w postępowaniu interdyscyplinarnym. Oddziaływanie przekazu medialnego na skomplikowane przestrzenie mentalne i sferę ludzkich emocji, może być, dzięki opisanym narzędziom, w tym – z obszaru neuronauk, coraz lepiej rozpoznawane i falsyfikowane. Wskazane podejście metodologiczne odsuwa niebezpieczeństwo subiektywnej oceny zjawiska, które grozi w przypadku wyboru podejścia stricte interpretatywnego. Łączenie wskazanych metod w procesie dochodzenia do jednoznacznych wniosków oraz dobór odpowiednich narzędzi jest instrumentarium stworzonym na gruncie badań własnych i może stanowić pomoc w analizach o pokrewnej tematyce.</p> Klaudia Cymanow-Sosin, Piotr Cymanow Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7097 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Binge watching – definiowanie fenomenu na podstawie przeglądu literatury przedmiotu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7098 <p>Celem przedstawionego w tym artykule badania jest pokazanie różnic i ewolucji w sposobie definiowania fenomenu binge watching w kontekście perspektyw i problemów badawczych podejmowanych przez badaczy. Na podstawie pogłębionej analizy literatury przedmiotu, obejmującej 125 publikacji za lata 2014–2021, wyodrębniono dominujący w tekstach sposób definiowania tego terminu. Opisano również ewolucję jego interpretacji, wynikającą z rozwoju wiedzy dotyczącej motywów, sposobów i efektów bingowania, a na końcu zaproponowano własną definicję zjawiska.</p> Małgorzata Kisilowska , Anna Jupowicz-Ginalska, Łukasz Szurmiński Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7098 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Rodzinny dobrostan cyfrowy: perspektywy wdrażania strategii zarządzania technologiami medialnymi w polskich domach https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7099 <p>W artykule określono, czy w domach polskich rodzin są wdrażane strategie zarządzania technologiami medialnymi i jakie niesie to skutki. Na potrzeby projektu przebadano 94 rodziny, stosując cztery metody badawcze: wywiady pogłębione ze wszystkimi członkami rodziny, dzienniczki rodzinne, indywidualne wywiady indywidualne oraz internetowe badanie kwestionariuszowe. Wyodrębniono cztery kategorie rodzin w zależności od ich stosunku do zarządzania technologią i codziennych praktyk: nieświadome i pasywne, świadome i pasywne, świadome i nieskuteczne oraz świadome i skuteczne. Uwzględniono cztery główne typy strategii zarządzania technologiami medialnymi: zorientowane na technologię, zorientowane na treść mediów, zorientowane na czas użycia i zorientowane na sposób użycia. Większości badanych rodzin nie udaje się osiągnąć wysokiego dobrostanu cyfrowego ze względu na brak świadomości i/lub chęci zarządzania technologiami w domu lub nieskuteczność podejmowanych prób ich ograniczenia. Świadome i efektywne rodziny, stanowiące mniejszość, konsekwentnie stosują zróżnicowane i mieszane strategie zarządzania mediami.</p> Katarzyna Kopecka-Piech Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7099 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Udostępnianie wiadomości w okresie COVID-19 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7100 <p>Celem badania jest empiryczna weryfikacja tematów związanych z COVID-19, które były najczęściej udostępniane na Facebooku przez wielokulturowych odbiorców. Autor zebrał artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku na stronach internetowych CNN International (USA), BBC World (Wielka Brytania), Deutsche Welle (Niemcy), RT (Rosja), France24 (Francja), EuroNews (Francja/Europa), Al-Jazeera (Katar) i dane dotyczące ich udostępniania pochodzące z platformy BuzzSumo. Badanie to łączy różne metody, w tym analizę treści opartą na podejściach ilościowym i jakościowym, modelowanie termatyczne oraz NLP (przetwarzanie języka naturalnego). Pomimo globalnego zagrożenia publiczność mediów zwracała uwagę na zróżnicowane tematy. Odnotowano także znaczące różnice w sposobie przekazywania wiadomości.</p> Bartłomiej Łódzki Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7100 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Pandemia koronawirusa na łamach tygodnika „Newsweek Polska” https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7102 <p>Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzonej na podstawie materiałów prasowych poświęconych problematyce pandemii koronawirusa, opublikowanych na łamach tygodnika „Newsweek Polska”. W obliczu występowania wirusa na świecie, ale i rosnącej liczby informacji w dyskursie medialnym i okołomedialnym, kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie o sposób przedstawiania tematyki pandemii koronawirusa na łamach tygodnika społeczno-politycznego. Analizie poddano częstotliwość występowania w tygodniku materiałów na temat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie pięciu miesięcy jej trwania. Badanie dowiodło, że zainteresowanie tygodnika „Newsweek” kwestiami poświęconymi COVID-19 jest ściśle skorelowane z datą opublikowania pierwszych informacji dotyczących zarażenia polskiego pacjenta. Znaczna część publikacji dotyczyła nie tylko skutków epidemii, lecz także była odzwierciedleniem sytuacji panującej wówczas zarówno w Polsce, jak i na świecie.</p> Dagmara Mateja Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7102 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Zdrowie na sprzedaż? Telewizyjne reklamy farmaceutyków a peryferyjna droga perswazji https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7103 <p>W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości telewizyjnych reklam farmaceutyków w kontekście peryferyjnej drogi perswazji. Badania przeprowadzono na podstawie 4052 spotów wyemitowanych w trzech ogólnopolskich stacjach telewizyjnych w listopadzie 2020 roku i styczniu 2021 roku. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że w przeważającym stopniu reklamy związane z tą grupą produktów nie opierają się na odwołaniach do medycyny. Autorzy tych przekazów rzadko wykorzystują obraz przedstawicieli zawodów medycznych jako ekspertów. Na podstawie przeprowadzonych analiz nie stwierdzono również kreowania narracji z wykorzystaniem takich narzędzi perswazji jak sceny nawiązujące do środowiska medycznego oraz specjalistyczne słownictwo. Zebrany materiał badawczy wykazał, że rolę autorytetu w reklamach leków OTC, suplementów diety oraz wyrobów medycznych bardzo często spełniają członkowie rodziny i przyjaciele. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem scen są przestrzenie nawiązujące do życia codziennego. Na podstawie przeprowadzonego badania wskazano na nowe trendy zaobserwowane w telewizyjnych reklamach farmaceutyków, które wynikają zarówno z uwarunkowań prawnych, jak i pogłębiającej się mediatyzacji w obszarze medycyny.</p> Natalia Moczoł Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7103 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów – analiza motywacji patronów wspierających „Raport o stanie świata” https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7104 <p>„Raport o stanie świata” to popularny, autorski podcast o charakterze informacyjno-publicystycznym dotyczący istotnych wydarzeń międzynarodowych wpisanych w przestrzeń społeczną, polityczną i gospodarczą. Finansowany jest przez tak zwanych patronów za pośrednictwem serwisu Patronite. W roku 2020 jego autor Dariusz Rosiak otrzymał tytuł Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press. Celem badań było poznanie motywacji patronów podcastu. W badaniach ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem zamkniętej grupy facebookowej, skupiającej patronów finansujących „Raport o stanie świata”, udział wzięło 80 respondentów. Odbyły się one między 10 a 21 maja 2021 roku. Do skonstruowania i dystrybucji ankiety wykorzystano platformę Google Forms. Zrealizowano także cztery wstępnie ustrukturyzowane wywiady z patronami podcastu w celu zebrania danych o charakterze jakościowym. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 92,5% patronów zamierza dalej opłacać funkcjonowanie podcastu. Większość wskazała jako powód finansowego wsparcia jakość programu, osobowość prowadzących, zainteresowanie tematyką i chęć pomocy dziennikarzom. Badani zazwyczaj wyrażali pochlebne opinie na temat współpracy w grupie patronów. Jednym z niewielu mankamentów tej współpracy, wymienianym przez rozmówców, jest małe zaangażowanie moderatorów grupy facebookowej dedykowanej patronom.</p> Urszula Doliwa , Magdalena Szydłowska , Paulina Szczepańska, Ada Stachowicz, Piotr Kaźmierczak Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7104 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Polskie media internetowe wobec populizmu w amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2020 roku https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7105 <p>Populizm jest zjawiskiem znanym od dekad, jednak nabrał on nowego wymiaru po 2016 roku wraz z rozpoczęciem prezydentury Donalda Trumpa. Z tego powodu media (także polskie) przypisały szczególną rangę pojedynkowi wyborczemu w 2020 roku pomiędzy urzędującym ówcześnie prezydentem Donaldem Trumpem a jego kontrkandydatem Joe Bidenem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób czołowe internetowe serwisy informacyjno-publicystyczne w Polsce prezentowały amerykańską kampanię prezydencką w kontekście populizmu. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości oraz badań porównawczych tekstów opublikowanych w portalach informacyjnych Wirtualna Polska (wp.pl) oraz Onet.pl, które w sposób bezpośredni lub pośredni tematycznie odnosiły się do kampanii wyborczych, prowadzonych z jednej strony przez kandydata Republikanów (Republican Party), urzędującego, populistycznego, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 2017–2021 Donalda Trumpa oraz jego kontrkandydata na urząd prezydencki z Partii Demokratycznej (Democratic Party) – Joe Bidena. W artykule omówiono rodzaje wskaźników populizmu w odniesieniu do publikacji Wirtualnej Polski i Onetu. Wskazano także cechy charakterystyczne narracji badanych portali wobec obu kampanii oraz odniesiono się do tego, czy badane media przekazywały jedynie treści populistyczne czy też same budowały populistyczny przekaz.</p> Monika Góra Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7105 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 System medialny w Chinach https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7106 <p>Media jako środki społecznego przekazu i instrumenty polityki w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) są dziś częstym tematem badań. System medialny jest przedstawiony w kontekście specyfiki kulturowej i geograficznej kraju oraz uwarunkowań politycznych i cywilizacyjnych, mających wpływ na dystrybucję przekazów medialnych. Najważniejsze cechy sytemu medialnego w Chinach to między innymi: niski poziom profesjonalizmu dziennikarskiego oraz interwencjonizm państwowy. Decyzje władz ChRL i linia programowa mediów w Chinach stanowią zagrożenie dla pluralizmu i niezależności mediów. Przegląd literatury, odniesienia do tekstów naukowych, tłumaczenia serwisów dostępnych w chińskich przeglądarkach internetowych oraz przegląd dostępnych raportów pomogą w szerzeniu świadomości na temat cenzury oraz walki ze szkodliwą retoryką, wciąż obecną w mediach.</p> Małgorzata Durmaj Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7106 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 Debata w obrazkach. O zawartości politycznych memów internetowych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7107 <p>Autorzy artykułu poruszają problematykę, której punktem wyjścia jest obecność polityki w sferze rozrywkowej. Zjawisko to opiera swoją bytność przede wszystkim o uwarunkowania, jakie stwarza web 2.0. Nie bez znaczenia pozostaje także charakterystyka i zwyczaje młodego pokolenia jako społeczności naczelnych twórców i konsumentów memów internetowych. Pokolenie to zdefiniowane przez pryzmat postaw, wspólnych przeżyć, cech pokoleniowych, nie zaś wieku czy innych czynników biologicznych. Obrana metodologia – analiza zawartości na podstawie zaprojektowanego klucza kategoryzacyjnego – pozwala zajrzeć w głąb reprezentatywnej próby memów politycznych. Dzięki niej możliwe stało się odczytanie nastrojów wśród memowych społeczności, a także wyznaczenie frekwencji poszczególnych składników świata polityki na różnego typu grafikach. To także wskazanie, o kim, w jaki sposób i jak często się mówi. Omawiane badania obierają za cel sprawdzenie, w jaki sposób i o kim ze sceny politycznej młodzież dyskutuje, za pomocą nowoczesnej formy komunikacji, porzucając zarazem tradycyjne formy partycypacji obywatelskiej. Wykorzystując memy jako mini gatunki publicystyczne i informacyjne użytkownicy forów obrazkowych wyrażają swoje poglądy oraz stosunek do bieżących czy historycznych wydarzeń. Siła ilustrowanych przekazów leży zaś w sprawnym operowaniu najnowszymi trendami obowiązującymi w sieci.</p> Karina Czepiec-Veltzé Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7107 Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200