[1]
B. Markowsky, „Helga M. Novak in Legbąd: Fotografien von Bernd Markowsky (Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft)”, SGG, nr 36, s. 205–216, luty 2017.