https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/issue/feed Zarządzanie Biblioteką 2022-03-14T09:50:42+00:00 dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG maja.wojciechowska@gmail.com Open Journal Systems https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6780 Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną 2022-03-14T08:54:40+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6776 Managing change through team building in the context of organizing Erasmus+ mobility projects at the Gdańsk Tech Library 2022-03-11T08:54:53+00:00 Urszula Szybowska urszula.szybowska@pg.edu.pl Magdalena Stankevič magdalena.stankevic@pg.edu.pl <p>W artykule omówiono zarządzanie zmianą poprzez budowanie zespołu, w kontekście organizacji projektów mobilnościowych Erasmus+ w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, jako główną strategię, która przyczyniła się do sukcesu projektów. Opisano projekty zrealizowane w latach 2017-2019 w ramach programu Erasmus+. Organizatorzy zdecydowali się na odpowiedzialne i aktywne podejście do zarządzania zmianą oraz skutecznego budowania zespołu. Przyjęcie i wdrożenie strategii zgodnie z procesem VMOSA (Wizja, Misja, Cele, Strategie i Plany Działania) okazało się korzystne i miało wpływ na sukces omawianych projektów. Autorki artykułu wspominają jedynie o istnieniu pewnych destrukcyjnych czynników, które mogą poważnie obniżać efektywność zespołu, jako przykład wymieniając problem osoby lub osób w zespole z narcystycznym zaburzeniem osobowości, co wydaje się być pomijane i czemu nie poświęca się wystarczającej uwagi we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych i praktykach zarządzania zarówno w bibliotekach akademickich, jak i w innego typu organizacjach.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6777 Studium porównawcze współczesnych polskich i niemieckich budynków bibliotecznych w kontekście wymiarów kultury 2022-03-11T10:44:38+00:00 Marcin Pędich mpedich@gmail.com <p>Artykuł ma na celu porównanie budynków wybranych polskich i niemieckich bibliotek akademickich pod kątem przewidywanych poziomów wymiarów kultury z modelu 6D Hofstedego, które wydają się najbardziej widoczne w organizacji przestrzennej bibliotek: Indywidualizmu, Dystansu Władzy i Unikania Niepewności. Opisano w nim próbę polskich bibliotek uwzględnionych w badaniu oraz omówiono niektóre z najbardziej wyróżniających się przykładów zastosowanych w nich rozwiązań. Teza o wysoce indywidualnym charakterze każdego budynku bibliotecznego została potwierdzona i przedyskutowana w artykule. Próbę polską i niemiecką porównano pod kątem przestrzegania standardów i najlepszych praktyk w organizacji przestrzennej bibliotek, przy czym wykazano, że biblioteki niemieckie bardziej konsekwentnie przestrzegają tych zasad. Uśrednione poziomy poszczególnych wymiarów kultury w każdej próbce zostały porównane i skontrastowane z poziomami wymiarów kultury przedstawionych przez Hofstedego. Na koniec wykazano, że wyniki badań wskazują na kluczowe znaczenie stosowania wolnego dostępu do zbiorów w organizacji przestrzennej bibliotek.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778 Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie 2022-03-11T11:22:33+00:00 Maryna Szewczenko shmaryna.94@gmail.com <p>W artykule przedstawiono doświadczenia bibliotek Ukrainy w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyróżnione zostały poziomy współpracy międzyinstytucjonalnej bibliotek na Ukrainie: lokalny, regionalny, krajowy, międzypaństwowy oraz globalny. Bardziej szczegółowej analizie poddany został poziom lokalny, reprezentowany przez własne projekty bibliotek (narodowych/publicznych, obwodowych uniwersalnych bibliotek naukowych, bibliotek szkół wyższych/bibliotek akademickich). Scharakteryzowany został obecny stan projektów w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego, realizowanych przez biblioteki naukowe na Ukrainie. Przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy współpracy międzybibliotecznej, tworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej Ukrainy oraz integracji jej zasobów z globalną przestrzenią informacyjną.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779 Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu 2022-03-11T14:02:22+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com <p>Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych to jedna z największych bibliotek, posiadająca publikacje z całego świata. Poza gromadzeniem zbiorów amerykańskich dba o rozwój kolekcji z innych krajów. Wśród najcenniejszych znajdują się zbiory europejskie. W artykule zaprezentowano charakterystykę europejskich zbiorów Biblioteki Kongresu, przy czym omówiono przede wszystkim kolekcje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6781 Biblioteki w obliczu pandemii – rozmowa z dr Barbarą Budyńską, kierującą pracami SBP 2022-03-14T09:21:10+00:00 Magdalena Cyrklaff-Gorczyca magdalena.cyrklaff@umk.pl 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769 Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2022-03-10T07:43:12+00:00 Dawid Kościewicz dawid.kosciewicz@ue.wroc.pl <p>W artykule opisano procesy decyzyjne związane z wyborem i zakupem zbiorów elektronicznych do kolekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Omówiono aktualnie funkcjonujący proces decyzyjny, który spełnia swoją rolę, umożliwiając sprawny zakup elektronicznych baz danych. Zwrócono jednak także uwagę, że możliwe są jego usprawnienia. Przedstawiono propozycje nowych procedur. Artykuł, bazujący na zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych, doświadczeniach autora i wybranej literaturze przedmiotu, stanowi studium przypadku. Ze względu na uniwersalny charakter problematyki gromadzenia zbiorów, przedstawione wnioski i spostrzeżenia mogą być inspirujące dla kadry zarządzającej bibliotek, zwłaszcza specjalistycznych.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6770 Facebook, Instagram, a może blog? Gdzie promują się biblioteki? 2022-03-10T08:01:50+00:00 Justyna Stępień j.stepien@instytutpileckiego.pl <p>W artykule zasygnalizowano zagadnienie wykorzystywania mediów społecznościowych przez biblioteki różnych typów w celu promocji ich usług. Zwrócono uwagę, iż narzędzia elektroniczne mogą wpływać na lepszą komunikację z potencjalnymi użytkownikami, pod warunkiem jednak, że zostaną odpowiednio zastosowane. Szerokie możliwości, które dają media społecznościowe, mogą być zatem przydatne w trakcie działań marketingowych bibliotek. W związku z tym bibliotekarze powinni nabierać kompetencji w zakresie ich użytkowania i obsługi.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6771 "Echo Studni" jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 2022-03-10T08:25:49+00:00 Natalia Laska natalia7laska@gmail.com <p>W artykule zaprezentowano działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie twórczej aktywizacji młodzieży. Pokazano jak istotne jest aktywizowanie młodych ludzi w sferze kulturalnej, a także w jaki sposób możliwe jest wspieranie ich twórczości i kreatywności przez biblioteki. Ponieważ młodzież odgrywa bardzo ważną rolę w społeczeństwie, należy stale poszerzać jej horyzonty oraz zapewniać przestrzeń do działań twórczych i narzędzia rozwijające kreatywność.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6772 Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej 2022-03-10T08:45:30+00:00 Izabela Gwizdała izabela.gwizdala@interia.pl <p>Teatr jest obszarem sztuki, w którym na żywo odbywają się różne przedstawienia. Ma służyć relaksowi, odprężeniu i przyjemności. Ma także pobudzać wyobraźnię i pozwalać na pełniejsze i wyraźniejsze wyrażanie siebie. Artykuł ma na celu uświadomienie, jaką rolę pełni teatr w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy. Opisano zatem istotę teatru, pojęcie teatroterapii i wyjaśniono, czym ona jest. Pokazano, jak oddziałuje na uczestników terapii i co wnosi do ich życia. Przedstawiono także definicje dramy jako elementu pedagogiki zabawy. Na końcu zaprezentowano działania teatralne Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w minionych latach.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773 Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi 2022-03-10T10:21:24+00:00 Anna Gawryluk anna.gawryluk@up.lublin.pl Renata Lewińska renata.lewinska@up.lublin.pl Justyna Wojdyła justyna.wojdyla@up.lublin.pl <p>Ostatnie dziesięciolecie to dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czas intensywnych zmian, zarówno pod względem architektonicznym, jak i technologicznym. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego to biblioteka otwartych drzwi. Bibliotekarze otwierają się nie tylko na społeczność akademicką, ale także na lokalną. Przedstawione w artykule działania pokazują, jak zmieniająca się rzeczywistość wpłynęła na pracę personelu i funkcjonowanie placówki. Biblioteka nie jest już dla czytelnika jedynie cichym zakątkiem, stała się miejscem spotkań, popularyzacji nauki oraz kultury. Każdy użytkownik jest mile widziany, a nauka łączy się tu z przyjemnością.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6774 Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku 2022-03-11T08:24:58+00:00 Sylwia Formela jeanne4er@wp.pl <p>W artykule został poruszony problem funkcji nowoczesnych bibliotek publicznych. Zwrócono uwagę na ich rolę oraz nowe zadania realizowane zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Jako przykład omówiono Bibliotekę Manhattan – jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, która kładzie nacisk na zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i społecznych różnych grup odbiorców. Przedstawione zostały także wyniki badania ankietowego pokazującego postrzeganie roli mediateki przez jej użytkowników.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6775 Instrumenty promocji książek stosowane przez trójmiejskie wydawnictwa – wyniki badania 2022-03-11T08:44:08+00:00 Agata Bobrowska agata.m.bobrowska@gmail.com <p>W artykule zaprezentowano instrumenty promocji, które wykorzystywane są przez trójmiejskie wydawnictwa w ich działalności marketingowej. Jak pokazała analiza materiałów promocyjnych, wydawnictwa rezygnują z tradycyjnej reklamy książki na rzecz komunikacji elektronicznej, która uważana jest za skuteczniejszą i tańszą, a ponadto ma zwykle większy zasięg.</p> 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6784 Konferencje i seminaria polskie 2022-03-14T09:47:53+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6785 Konferencje zagraniczne 2022-03-14T09:50:42+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6782 Publikacje polskie 2022-03-14T09:24:50+00:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@gmail.com 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6783 Publikacje zagraniczne 2022-03-14T09:28:27+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com 2021-12-20T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022