https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/issue/feed Zarządzanie Biblioteką 2021-07-29T10:06:24+02:00 dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG maja.wojciechowska@gmail.com Open Journal Systems https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5964 Biblioteka akademicka i bibliotekarze w nowej rzeczywistości – wyzwania ustawy 2.0 – rozmowa z dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr Beatą Taraszkiewicz 2021-07-29T10:03:51+02:00 Beata Taraszkiewicz beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5951 Wpływ barier komunikacyjnych na komunikację wewnętrzną w bibliotekach akademickich 2021-07-28T13:36:54+02:00 Ewa Rudnicka rudewa@gmail.com <p>Komunikacja wewnątrzorganizacyjna jest jednym z elementów życia organizacyjnego. Prawidłowe porozumiewanie się stanowi filar współpracy na każdym poziomie zarządzania biblioteką akademicką. Zakłócenia w komunikowaniu wywierają przeróżne efekty, najczęściej negatywne, w funkcjonowaniu bibliotek. Artykuł omawia wpływ barier komunikacyjnych na działanie organizacji w oparciu o dotychczasowe badania komunikacji bibliotecznej w publicznych bibliotekach uczelnianych.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5952 Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo 2021-07-28T13:37:26+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com Monika Orzoł morzol@op.pl <p>Artykuł prezentuje wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez biblioteki w celach popularyzacji czytelnictwa. Na podstawie akcji rozpowszechniających ideę „książki na start” pokazano, w jaki sposób instytucje biblioteczne wspierają inicjacje czytelnicze najmłodszych dzieci. Zaprezentowane przykłady ilustrują zaangażowanie bibliotekarzy, którzy wychodzą poza gmachy instytucji, by dotrzeć z książką do jak najliczniejszego grona odbiorców. Nowoczesne biblioteki zabiegają o czytelników również na terenie placówek. W tym celu projektowana jest oryginalna, nowoczesna oferta, uwzględniająca preferencje różnych grup użytkowników.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5953 Społeczności otwarte na kulturę. Tworzenie bibliotek oddolnych 2021-07-28T13:43:28+02:00 Renata Tawfik biblioteka@wsb.gorzow.pl <p>W ustroju demokratycznym istnieją różnorodne formy kultury i instytucji społecznych. Jednak nie zawsze spełniają one należycie swoje zadania i nie zawsze znajdują się wystarczająco blisko lokalnych społeczności. Luki w infrastrukturze kultury mogą być wypełniane poprzez oddolne działania społeczne. Oddolne działania łączą ze sobą małe społeczności lokalne, ale angażują także wolontariuszy i chętnych do współpracy w wymiarze krajowym, a nawet międzynarodowym. Powstałe biblioteki sąsiedzkie propagują czytelnictwo, działania kulturalne, aktywność społeczną i obywatelską. Są alternatywą dla osób, których nie stać na kupowanie książek bądź które mają do nich utrudniony dostęp lub też które omijają je z różnych przyczyn. Dzięki zaangażowaniu fundacji, zrzeszeń i innych organizacji non-profit, osób prywatnych i wszystkich ludzi dobrej woli, oddolne biblioteki stają się miejscami, gdzie książka w formie tradycyjnej jest inspiracją, pomysłem do kolejnych działań i aktywności sąsiadów, gości oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzin tych specyficznych placówek. W artykule zaprezentowano tę formę działań.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5954 Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych 2021-07-28T13:44:20+02:00 Sylwia Formela jeanne4er@wp.pl <p>Biblioteki publiczne, szczególnie w dużych miastach, są ośrodkami szeroko pojętej kultury. Nie ograniczają się jedynie do prowadzenia wypożyczalni i czytelni. Zrzeszają mieszkańców w różnym wieku, o różnych światopoglądach i wykształceniu, których łączy chęć uczestniczenia w życiu kulturalnym, wpływanie na jego różnorodność i rozwój. W artykule zaprezentowano wybrane funkcje i zadania bibliotek w dużych miastach. Omówiono wybrane polskie i zagraniczne projekty nowoczesnych placówek, których architektura, struktura lub usługi mają innowacyjny charakter.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5955 Charakterystyka i przegląd akcji promujących czytelnictwo 2021-07-29T09:58:50+02:00 Karolina Galant galant.kar@gmail.com <p>W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej form promocji czytelnictwa. Uwzględniono akcje promujące czytelnictwo przygotowywane przez biblioteki oraz inne podmioty, nawet te niezwiązane z książką. Zaprezentowano informacje na temat typów organizatorów wydarzeń literackich, typów odbiorców oraz form organizacji poszczególnych imprez.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5956 Kamishibai jako biblioterapeutyczny element współpracy szkoły wyższej z otoczeniem społecznym 2021-07-29T09:59:17+02:00 Katarzyna Górska-Marchewka katarzyna.gorska-marchewka@polsl.pl <p>W artykule przedstawiono pojęcie biblioterapii jako nie tylko „działania terapeutycznego opartego o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie”, ale również jako „zamierzonego działania przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych, prowadzącego do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych”. Opisano funkcje biblioterapii oraz baśni, która znakomicie spełnia się w roli tekstu biblioterapeutycznego i używana jest w biblioterapii bardzo często. Następnie skupiono się na baśni jako najczęściej używanym gatunku literackim przedstawianym w sztuce <em>kamishibai</em>. Omówiono krótko historię teatru ilustracji. Skupiono się na sztuce przekazu <em>kamishibai</em>, na jej wartościach, celach i unikatowej formie. W kolejnej części przedstawiono teatr papierowy jako jedną z metod pracy z czytelnikiem w bibliotece uczelnianej. Opisano warsztaty <em>kamishibai</em> dla dzieci, które miały miejsce w Bibliotece Politechniki Śląskiej podczas Nocy Naukowców w 2019 r. oraz plany uczelni w zakresie dalszego promowania sztuki <em>kamishibai</em> w otoczeniu społecznym.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5957 Przegląd narzędzi internetowych wspomagających warsztat pracy bibliotekarza akademickiego 2021-07-29T09:59:51+02:00 Karina Fedynyszyn k.fedynyszyn@po.opole.pl Joanna Tomasiewicz j.tomasiewicz@po.opole.pl <p>Celem artykułu jest przybliżenie warsztatu pracy bibliotekarzy szkół wyższych. Zaprezentowano w nim wybrane narzędzia stosowane dzięki wykorzystaniu technologii informatyczno- -komunikacyjnych, które są pomocne w obsłudze użytkowników, stanowią wsparcie dla efektywnej działalności pracowników biblioteki oraz służą promocji usług bibliotecznych. W artykule wskazano na stałą potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu obsługi, funkcjonalności i dostępności stosowanych narzędzi. Praca w bibliotece akademickiej z użyciem narzędzi elektronicznych skutkuje dobrym zorientowaniem bibliotekarzy w przestrzeni Internetu i przyczynia się do wzbogacania wiedzy z wielu dziedzin nauki. Otwartość na nowe technologie idzie w parze z otwartością na społeczeństwo – inspiruje i aktywizuje.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5959 Metody promocji książki 2021-07-28T10:20:13+02:00 Agata Bobrowska agata.m.bobrowska@gmail.com <p>W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z promocją książek realizowaną przez wydawnictwa i biblioteki. Skupiono się na procesie PR oraz marce. Omówiono formy i funkcje promocji na rynku książki. Podkreślono rolę komunikacji marketingowej jako instrumentu informacyjnego i perswazyjnego.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5967 Konferencje i seminaria polskie 2021-07-29T10:05:56+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@gmail.com 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5968 Konferencje zagraniczne 2021-07-29T10:06:24+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@gmail.com <p>.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5960 Proces rekrutacji bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii 2021-07-28T10:34:59+02:00 Janice Fernandes janicefernandes@yahoo.com Hanna Grabowska-Maciejewska hanna.grabowska@amu.edu.pl <p>Znacząca liczba instytucji akademickich w Wielkiej Brytanii oraz obowiązek posiadania biblioteki przez każdą z nich wymaga zatrudnienia dużej grupy bibliotekarzy. W artykule przedstawiono procedurę rekrutacji bibliotekarzy w bibliotekach akademickich w Wielkiej Brytanii, począwszy od etapu poszukiwania zatrudnienia, przez proces rekrutacji, aż po wprowadzenie do pracy nowo zatrudnionych bibliotekarzy. Niniejszy tekst przybliża proces rekrutacji kandydatów na stanowiska bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii, a także pozwala dokonać porównania tego procesu z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5961 Dystans Władzy w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec 2021-07-29T10:01:04+02:00 Marcin Pędich mpedich@gmail.com <p>Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model wymiarów kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanych w artykule. Tekst skupia się na wymiarze Dystansu Władzy. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji dotyczących wymiarów Indywidualizmu i Unikania Niepewności.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5962 Bibliotheca Angelica – „złota” biblioteka Rzymu 2021-07-29T10:01:39+02:00 Sławomir Sobczyk ssobczyk@asp.krakow.pl <p>Miasto Rzym jest kolebką cywilizacji i kultury. W nieskończoność można obcować tu ze starożytnymi i średniowiecznymi zabytkami, imponującymi kościołami, fontannami, pomnikami oraz dziełami sztuki wybitnych artystów. Rzym jest również miejscem, w którym można znaleźć wiele ciekawych pisemnych dzieł przechowywanych w jego bibliotekach – doskonałym przykładem jest rzymska Bibliotheca Angelica. Artykuł przedstawia historię, architekturę, księgozbiór oraz dzisiejszą działalność Biblioteki Angelica.</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5965 Publikacje polskie 2021-07-29T10:04:20+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@gmail.com 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5966 Publikacje zagraniczne 2021-07-29T10:04:59+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@gmail.com <p>,</p> 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5963 Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki 2021-07-29T10:02:24+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com 2020-12-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 0