https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/issue/feed Zarządzanie Biblioteką 2020-07-21T12:33:49+02:00 dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG maja.wojciechowska@gmail.com Open Journal Systems https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4685 Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama 2020-07-21T12:33:11+02:00 Przemysław Krysiński krys@umk.pl <p style="text-align: justify;">Wykorzystywanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem instytucji jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Pracownicy galerii, bibliotek, archiwów czy muzeów coraz częściej dostrzegają potrzebę polepszenia i wzmocnienia kontaktu z użytkownikiem. Social media są doskonałym narzędziem wsparcia w działalności informacyjnej i promocyjnej. Pomagają nawiązać relacje zwłaszcza z młodszym odbiorcą, dla którego korzystanie z nowych technologii nie stanowi najmniejszego problemu. Odpowiednio zarządzane mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ofertą oraz zachęcić do częstszych odwiedzin. Niestety, mogą również zaszkodzić. Niewłaściwie wykorzystywane, prowadzone bez przemyślanej strategii i koncepcji przez osobę niewykwalifikowaną w tym zakresie mogą zniechęcić odbiorcę, narazić instytucję na straty, a w ostateczności wywołać kryzys wizerunkowy. Artykuł ma na celu przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w wykorzystywaniu mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem, wskazanie dobrych i złych praktyk oraz zwrócenie uwagi na najczęstsze problemy, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za prowadzenie stron instytucji na Facebooku i Instagramie.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686 Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim 2020-07-21T12:33:49+02:00 Katarzyna Górska-Marchewka katarzyna.gorska-marchewka@polsl.pl Elżbieta Ryszka elzbieta.ryszka@polsl.pl <p style="text-align: justify;">W referacie przedstawiono definicję motywacji oraz omówiono rodzaje motywacji pracowników: motywację zewnętrzną i wewnętrzną oraz motywację pozytywną i negatywną. Omówiono również motywatory materialne i niematerialne wykorzystywane przez pracodawców, by zachęcić pracowników do rozwoju i podejmowania działań na rzecz instytucji. Kolejna część tekstu to skupienie się na zawodzie bibliotekarza i opisanie, jak motywowani są do pracy jego przedstawiciele w różnych typach bibliotek – w celu dokonania analizy wykorzystano narzędzie badawcze w postaci kwestionariuszy ankiet rozprowadzonych wśród przedstawicieli zawodu.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4687 Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej 2020-07-21T11:12:26+02:00 Jolanta Sobielga bibjs@tu.kielce.pl <p>W artykule zwrócono uwagę na ocenę przydatności wskaźnika satysfakcji do mierzenia jakości usług oferowanych przez bibliotekę akademicką. Wskazano na czynniki wpływające na wiarygodność oceny usług mierzonych wskaźnikiem satysfakcji. Badania przeprowadzono na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4688 „Zakup Decyzją Czytelnika” – nowy model gromadzenia zbiorów elektronicznych 2020-07-21T11:13:53+02:00 Barbara Chmielewska b.chmielewska@uw.edu.pl <p>Artykuł stanowi studium przypadku pierwszego w Polsce wdrożenia modelu zakupu książek elektronicznych DDA lub PDA. Na przykładzie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiono etapy przygotowań, wdrożenie oraz promocję tego rozwiązania w środowisku biblioteki, a także inne czynności związane z wdrożeniem.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4689 Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym 2020-07-21T11:15:02+02:00 Joanna Błasiok joanna.blasiok@pg.edu.pl <p>Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności naukowej. Jest tam również miejsce na repozytorium pełnych tekstów publikacji naukowych. Z tych dokumentów każdy użytkownik Internetu może korzystać w zakresie dopuszczonym przez prawo autorskie. W artkule zaprezentowano możliwości tego narzędzia, umożliwiającego skuteczniejsze zarządzanie różnymi kategoriami informacji.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690 Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych 2020-07-21T11:16:11+02:00 Dorota Ubysz d.ubysz@gbl.waw.pl Iwona Fryzowska-Chrobot i.chrobot@gbl.waw.pl Wojciech Giermaziak sekretariat@gbl.waw.pl <p>W artykule omówiono bazę Tez-MeSH, która jest polską wersją amerykańskiego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Medical Subject Headings, MeSH) prowadzonego przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych (U.S. National Library of Medicine, NLM). Zawiera terminologię z zakresu medycyny, nauk pokrewnych oraz organizacji ochrony zdrowia. W Polsce baza jest prowadzona od 1978 r. przez Główną Bibliotekę Lekarską (GBL), początkowo udostępniana w formie drukowanej, a później elektronicznej. Od 2006 r. funkcjonuje w wersji on-line i mogą z niej korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane uczelnie oraz inne instytucje, po wcześniejszym podpisaniu umowy. W GBL baza wykorzystywana jest do sporządzania opisów treściowych piśmiennictwa zakwalifikowanego do Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL) oraz służy jako narzędzie wyszukiwawcze przy tematycznych zestawieniach literatury. Korzysta z niej również wiele bibliotek przy opracowywaniu zbiorów własnych. Pod koniec każdego roku jest aktualizowana do nowej wersji źródłowej MeSH, tłumaczona oraz implementowana do Polskiej Bibliografii Lekarskiej. W 2011 r. została przyjęta do bazy multitezaurusa prowadzonej przez NLM. Od 2019 r. GBL udostępnia hasła z Tez-MeSH również w formacie wymiennym MARC21 w celu ułatwienia użytkownikom opracowywania zbiorów własnych.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4691 Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury 2020-07-21T11:17:16+02:00 Marcin Kania marcin.kania@up.krakow.pl Karina Olesiak karina.olesiak@up.krakow.pl <p>Autorzy artykułu pragną poruszyć kilka istotnych zagadnień związanych z obecnością fotografii w życiu biblioteki, jako instytucji upowszechniającej wiedzę o kulturze, literaturze oraz działalności naukowej. Pragną przyjrzeć się pewnym strategiom związanym z wytwarzaniem i upowszechnianiem fotografii oraz ich wpływowi na kształtowanie się społeczeństwa opartego na wiedzy.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4692 Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski 2020-07-21T11:19:07+02:00 Bogumiła Celer b.celer@interia.pl <p>W artykule, na podstawie zgromadzonych materiałów źródłowych, przedstawiono wstępną listę oddziałów muzealnych działających w przestrzeni bibliotecznej w Polsce. Dokonano przeglądu kierunków działań w zakresie rozwoju oferty muzealnej, zwracając uwagę na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w udostępnianiu i prezentacji zgromadzonych zbiorów, rozwój oferty edukacyjnej oraz nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4693 Challenges of information literacy skills of undergraduate students in Ajayi Crowther University, Oyo State Nigeria 2020-07-21T11:19:56+02:00 Oso Olutoyin Olukemi oluwatoyinoso@gmail.com <p>Edukacja informacyjna i źródłowa jest istotnym elementem służącym rozwijaniu podstawowych umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania informacji, jej selekcji, krytycznej oceny i efektywnego wykorzystania. Przedmiot ten jest zazwyczaj realizowany dla studentów w bibliotekach w ramach upowszechniania modelu uczenia się przez całe życie. Studenci napotykają problemy w procesie przekazywania i przyswajania umiejętności nauczanych przez bibliotekarzy. W niniejszym artykule poddano analizie wyzwania związane z kształceniem kompetencji informacyjnych wśród studentów Uniwersytetu Ajayi Crowther. W tym celu wykorzystano kwestionariusz ankiety. W obliczeniach zastosowano metodę procentową. Na podstawie wyników badań wyciągnięto wnioski i sformułowano zalecenia dla bibliotekarzy dotyczące ustawicznego kształcenia studentów w zakresie edukacji informacyjnej i źródłowej. Wykazano, że proces ten pozwala poszerzyć kompetencje informacyjne studentów oraz odpowiednio wykorzystać zasoby biblioteki.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694 Wymiar „Unikanie niepewności” w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich 2020-07-21T11:27:45+02:00 Marcin Pędich mpedich@gmail.com <p>Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model wymiarów kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanej w artykule. Tekst skupia się na wymiarze unikania niepewności. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej publikacji dotyczącej wymiaru indywidualizmu/kolektywizmu.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4695 Biblioteki w Albanii i Kosowie 2020-07-21T11:30:09+02:00 Ewa Piotrowska sekrnauk@up.krakow.pl <p>W artykule omówiono historię oraz współczesną działalność różnych typów bibliotek w Albanii i Kosowie. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie bibliotek narodowych, komputeryzację procesów bibliotecznych, projekty digitalizacyjne i prawo biblioteczne.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4696 Budowanie wizerunku biblioteki 2020-07-21T11:30:38+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@ug.edu.pl 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4697 Rozmowa z Dominiką Czyżak, zastępcą dyrektora ds. innowacji i zarządzania zasobami ludzkimi Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 2020-07-21T11:31:15+02:00 Piotr Rudera maja.wojciechowska@ug.edu.pl 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4698 Publikacje polskie 2020-07-21T11:33:42+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@ug.edu.pl 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4699 Publikacje zagraniczne 2020-07-21T11:34:07+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@ug.edu.pl 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4700 Konferencje i seminaria polskie 2020-07-21T11:34:34+02:00 Bożena Bogdańska maja.wojciechowska@ug.edu.pl <p>.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4701 Konferencje zagraniczne 2020-07-21T11:42:08+02:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@ug.edu.pl <p>.</p> 2019-10-15T00:00:00+02:00 Copyright (c)