Zarządzanie Biblioteką https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Oficyna Wydawnicza Edward Mitek pl-PL Zarządzanie Biblioteką 2081-1004 Managing change through team building in the context of organizing Erasmus+ mobility projects at the Gdańsk Tech Library https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6776 <p>W artykule omówiono zarządzanie zmianą poprzez budowanie zespołu, w kontekście organizacji projektów mobilnościowych Erasmus+ w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, jako główną strategię, która przyczyniła się do sukcesu projektów. Opisano projekty zrealizowane w latach 2017-2019 w ramach programu Erasmus+. Organizatorzy zdecydowali się na odpowiedzialne i aktywne podejście do zarządzania zmianą oraz skutecznego budowania zespołu. Przyjęcie i wdrożenie strategii zgodnie z procesem VMOSA (Wizja, Misja, Cele, Strategie i Plany Działania) okazało się korzystne i miało wpływ na sukces omawianych projektów. Autorki artykułu wspominają jedynie o istnieniu pewnych destrukcyjnych czynników, które mogą poważnie obniżać efektywność zespołu, jako przykład wymieniając problem osoby lub osób w zespole z narcystycznym zaburzeniem osobowości, co wydaje się być pomijane i czemu nie poświęca się wystarczającej uwagi we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych i praktykach zarządzania zarówno w bibliotekach akademickich, jak i w innego typu organizacjach.</p> Urszula Szybowska Magdalena Stankevič Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 117 131 Studium porównawcze współczesnych polskich i niemieckich budynków bibliotecznych w kontekście wymiarów kultury https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6777 <p>Artykuł ma na celu porównanie budynków wybranych polskich i niemieckich bibliotek akademickich pod kątem przewidywanych poziomów wymiarów kultury z modelu 6D Hofstedego, które wydają się najbardziej widoczne w organizacji przestrzennej bibliotek: Indywidualizmu, Dystansu Władzy i Unikania Niepewności. Opisano w nim próbę polskich bibliotek uwzględnionych w badaniu oraz omówiono niektóre z najbardziej wyróżniających się przykładów zastosowanych w nich rozwiązań. Teza o wysoce indywidualnym charakterze każdego budynku bibliotecznego została potwierdzona i przedyskutowana w artykule. Próbę polską i niemiecką porównano pod kątem przestrzegania standardów i najlepszych praktyk w organizacji przestrzennej bibliotek, przy czym wykazano, że biblioteki niemieckie bardziej konsekwentnie przestrzegają tych zasad. Uśrednione poziomy poszczególnych wymiarów kultury w każdej próbce zostały porównane i skontrastowane z poziomami wymiarów kultury przedstawionych przez Hofstedego. Na koniec wykazano, że wyniki badań wskazują na kluczowe znaczenie stosowania wolnego dostępu do zbiorów w organizacji przestrzennej bibliotek.</p> Marcin Pędich Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 133 147 Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778 <p>W artykule przedstawiono doświadczenia bibliotek Ukrainy w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyróżnione zostały poziomy współpracy międzyinstytucjonalnej bibliotek na Ukrainie: lokalny, regionalny, krajowy, międzypaństwowy oraz globalny. Bardziej szczegółowej analizie poddany został poziom lokalny, reprezentowany przez własne projekty bibliotek (narodowych/publicznych, obwodowych uniwersalnych bibliotek naukowych, bibliotek szkół wyższych/bibliotek akademickich). Scharakteryzowany został obecny stan projektów w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego, realizowanych przez biblioteki naukowe na Ukrainie. Przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy współpracy międzybibliotecznej, tworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej Ukrainy oraz integracji jej zasobów z globalną przestrzenią informacyjną.</p> Maryna Szewczenko Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 149 160 Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779 <p>Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych to jedna z największych bibliotek, posiadająca publikacje z całego świata. Poza gromadzeniem zbiorów amerykańskich dba o rozwój kolekcji z innych krajów. Wśród najcenniejszych znajdują się zbiory europejskie. W artykule zaprezentowano charakterystykę europejskich zbiorów Biblioteki Kongresu, przy czym omówiono przede wszystkim kolekcje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.</p> Maja Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 161 172 Biblioteki w obliczu pandemii – rozmowa z dr Barbarą Budyńską, kierującą pracami SBP https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6781 Magdalena Cyrklaff-Gorczyca Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 183 192 Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769 <p>W artykule opisano procesy decyzyjne związane z wyborem i zakupem zbiorów elektronicznych do kolekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Omówiono aktualnie funkcjonujący proces decyzyjny, który spełnia swoją rolę, umożliwiając sprawny zakup elektronicznych baz danych. Zwrócono jednak także uwagę, że możliwe są jego usprawnienia. Przedstawiono propozycje nowych procedur. Artykuł, bazujący na zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych, doświadczeniach autora i wybranej literaturze przedmiotu, stanowi studium przypadku. Ze względu na uniwersalny charakter problematyki gromadzenia zbiorów, przedstawione wnioski i spostrzeżenia mogą być inspirujące dla kadry zarządzającej bibliotek, zwłaszcza specjalistycznych.</p> Dawid Kościewicz Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 9 21 Facebook, Instagram, a może blog? Gdzie promują się biblioteki? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6770 <p>W artykule zasygnalizowano zagadnienie wykorzystywania mediów społecznościowych przez biblioteki różnych typów w celu promocji ich usług. Zwrócono uwagę, iż narzędzia elektroniczne mogą wpływać na lepszą komunikację z potencjalnymi użytkownikami, pod warunkiem jednak, że zostaną odpowiednio zastosowane. Szerokie możliwości, które dają media społecznościowe, mogą być zatem przydatne w trakcie działań marketingowych bibliotek. W związku z tym bibliotekarze powinni nabierać kompetencji w zakresie ich użytkowania i obsługi.</p> Justyna Stępień Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 23 35 "Echo Studni" jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6771 <p>W artykule zaprezentowano działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie twórczej aktywizacji młodzieży. Pokazano jak istotne jest aktywizowanie młodych ludzi w sferze kulturalnej, a także w jaki sposób możliwe jest wspieranie ich twórczości i kreatywności przez biblioteki. Ponieważ młodzież odgrywa bardzo ważną rolę w społeczeństwie, należy stale poszerzać jej horyzonty oraz zapewniać przestrzeń do działań twórczych i narzędzia rozwijające kreatywność.</p> Natalia Laska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 37 45 Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6772 <p>Teatr jest obszarem sztuki, w którym na żywo odbywają się różne przedstawienia. Ma służyć relaksowi, odprężeniu i przyjemności. Ma także pobudzać wyobraźnię i pozwalać na pełniejsze i wyraźniejsze wyrażanie siebie. Artykuł ma na celu uświadomienie, jaką rolę pełni teatr w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy. Opisano zatem istotę teatru, pojęcie teatroterapii i wyjaśniono, czym ona jest. Pokazano, jak oddziałuje na uczestników terapii i co wnosi do ich życia. Przedstawiono także definicje dramy jako elementu pedagogiki zabawy. Na końcu zaprezentowano działania teatralne Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w minionych latach.</p> Izabela Gwizdała Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 47 63 Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773 <p>Ostatnie dziesięciolecie to dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czas intensywnych zmian, zarówno pod względem architektonicznym, jak i technologicznym. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego to biblioteka otwartych drzwi. Bibliotekarze otwierają się nie tylko na społeczność akademicką, ale także na lokalną. Przedstawione w artykule działania pokazują, jak zmieniająca się rzeczywistość wpłynęła na pracę personelu i funkcjonowanie placówki. Biblioteka nie jest już dla czytelnika jedynie cichym zakątkiem, stała się miejscem spotkań, popularyzacji nauki oraz kultury. Każdy użytkownik jest mile widziany, a nauka łączy się tu z przyjemnością.</p> Anna Gawryluk Renata Lewińska Justyna Wojdyła Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 65 74 Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6774 <p>W artykule został poruszony problem funkcji nowoczesnych bibliotek publicznych. Zwrócono uwagę na ich rolę oraz nowe zadania realizowane zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Jako przykład omówiono Bibliotekę Manhattan – jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, która kładzie nacisk na zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i społecznych różnych grup odbiorców. Przedstawione zostały także wyniki badania ankietowego pokazującego postrzeganie roli mediateki przez jej użytkowników.</p> Sylwia Formela Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 75 86 Instrumenty promocji książek stosowane przez trójmiejskie wydawnictwa – wyniki badania https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6775 <p>W artykule zaprezentowano instrumenty promocji, które wykorzystywane są przez trójmiejskie wydawnictwa w ich działalności marketingowej. Jak pokazała analiza materiałów promocyjnych, wydawnictwa rezygnują z tradycyjnej reklamy książki na rzecz komunikacji elektronicznej, która uważana jest za skuteczniejszą i tańszą, a ponadto ma zwykle większy zasięg.</p> Agata Bobrowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 87 114 Konferencje i seminaria polskie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6784 Maja Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 203 206 Konferencje zagraniczne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6785 Maja Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 207 208 Publikacje polskie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6782 Bożena Bogdańska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 195 197 Publikacje zagraniczne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6783 Maja Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 198 200 Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6780 Maja Wojciechowska Prawa autorskie (c) 2022 2021-12-20 2021-12-20 1(13) 175 179