Zarządzanie Biblioteką https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego ; Oficyna Wydawnicza Edward Mitek pl-PL Zarządzanie Biblioteką 2081-1004 Wpływ barier komunikacyjnych na komunikację wewnętrzną w bibliotekach akademickich https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5951 <p>Komunikacja wewnątrzorganizacyjna jest jednym z elementów życia organizacyjnego. Prawidłowe porozumiewanie się stanowi filar współpracy na każdym poziomie zarządzania biblioteką akademicką. Zakłócenia w komunikowaniu wywierają przeróżne efekty, najczęściej negatywne, w funkcjonowaniu bibliotek. Artykuł omawia wpływ barier komunikacyjnych na działanie organizacji w oparciu o dotychczasowe badania komunikacji bibliotecznej w publicznych bibliotekach uczelnianych.</p> Ewa Rudnicka Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 9 21 Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5952 <p>Artykuł prezentuje wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez biblioteki w celach popularyzacji czytelnictwa. Na podstawie akcji rozpowszechniających ideę „książki na start” pokazano, w jaki sposób instytucje biblioteczne wspierają inicjacje czytelnicze najmłodszych dzieci. Zaprezentowane przykłady ilustrują zaangażowanie bibliotekarzy, którzy wychodzą poza gmachy instytucji, by dotrzeć z książką do jak najliczniejszego grona odbiorców. Nowoczesne biblioteki zabiegają o czytelników również na terenie placówek. W tym celu projektowana jest oryginalna, nowoczesna oferta, uwzględniająca preferencje różnych grup użytkowników.</p> Maja Wojciechowska Monika Orzoł Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 23 35 Społeczności otwarte na kulturę. Tworzenie bibliotek oddolnych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5953 <p>W ustroju demokratycznym istnieją różnorodne formy kultury i instytucji społecznych. Jednak nie zawsze spełniają one należycie swoje zadania i nie zawsze znajdują się wystarczająco blisko lokalnych społeczności. Luki w infrastrukturze kultury mogą być wypełniane poprzez oddolne działania społeczne. Oddolne działania łączą ze sobą małe społeczności lokalne, ale angażują także wolontariuszy i chętnych do współpracy w wymiarze krajowym, a nawet międzynarodowym. Powstałe biblioteki sąsiedzkie propagują czytelnictwo, działania kulturalne, aktywność społeczną i obywatelską. Są alternatywą dla osób, których nie stać na kupowanie książek bądź które mają do nich utrudniony dostęp lub też które omijają je z różnych przyczyn. Dzięki zaangażowaniu fundacji, zrzeszeń i innych organizacji non-profit, osób prywatnych i wszystkich ludzi dobrej woli, oddolne biblioteki stają się miejscami, gdzie książka w formie tradycyjnej jest inspiracją, pomysłem do kolejnych działań i aktywności sąsiadów, gości oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzin tych specyficznych placówek. W artykule zaprezentowano tę formę działań.</p> Renata Tawfik Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 37 48 Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5954 <p>Biblioteki publiczne, szczególnie w dużych miastach, są ośrodkami szeroko pojętej kultury. Nie ograniczają się jedynie do prowadzenia wypożyczalni i czytelni. Zrzeszają mieszkańców w różnym wieku, o różnych światopoglądach i wykształceniu, których łączy chęć uczestniczenia w życiu kulturalnym, wpływanie na jego różnorodność i rozwój. W artykule zaprezentowano wybrane funkcje i zadania bibliotek w dużych miastach. Omówiono wybrane polskie i zagraniczne projekty nowoczesnych placówek, których architektura, struktura lub usługi mają innowacyjny charakter.</p> Sylwia Formela Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 49 63 Charakterystyka i przegląd akcji promujących czytelnictwo https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5955 <p>W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej form promocji czytelnictwa. Uwzględniono akcje promujące czytelnictwo przygotowywane przez biblioteki oraz inne podmioty, nawet te niezwiązane z książką. Zaprezentowano informacje na temat typów organizatorów wydarzeń literackich, typów odbiorców oraz form organizacji poszczególnych imprez.</p> Karolina Galant Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 65 84 Kamishibai jako biblioterapeutyczny element współpracy szkoły wyższej z otoczeniem społecznym https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5956 <p>W artykule przedstawiono pojęcie biblioterapii jako nie tylko „działania terapeutycznego opartego o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie”, ale również jako „zamierzonego działania przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych, prowadzącego do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych”. Opisano funkcje biblioterapii oraz baśni, która znakomicie spełnia się w roli tekstu biblioterapeutycznego i używana jest w biblioterapii bardzo często. Następnie skupiono się na baśni jako najczęściej używanym gatunku literackim przedstawianym w sztuce <em>kamishibai</em>. Omówiono krótko historię teatru ilustracji. Skupiono się na sztuce przekazu <em>kamishibai</em>, na jej wartościach, celach i unikatowej formie. W kolejnej części przedstawiono teatr papierowy jako jedną z metod pracy z czytelnikiem w bibliotece uczelnianej. Opisano warsztaty <em>kamishibai</em> dla dzieci, które miały miejsce w Bibliotece Politechniki Śląskiej podczas Nocy Naukowców w 2019 r. oraz plany uczelni w zakresie dalszego promowania sztuki <em>kamishibai</em> w otoczeniu społecznym.</p> Katarzyna Górska-Marchewka Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 85 91 Przegląd narzędzi internetowych wspomagających warsztat pracy bibliotekarza akademickiego https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5957 <p>Celem artykułu jest przybliżenie warsztatu pracy bibliotekarzy szkół wyższych. Zaprezentowano w nim wybrane narzędzia stosowane dzięki wykorzystaniu technologii informatyczno- -komunikacyjnych, które są pomocne w obsłudze użytkowników, stanowią wsparcie dla efektywnej działalności pracowników biblioteki oraz służą promocji usług bibliotecznych. W artykule wskazano na stałą potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu obsługi, funkcjonalności i dostępności stosowanych narzędzi. Praca w bibliotece akademickiej z użyciem narzędzi elektronicznych skutkuje dobrym zorientowaniem bibliotekarzy w przestrzeni Internetu i przyczynia się do wzbogacania wiedzy z wielu dziedzin nauki. Otwartość na nowe technologie idzie w parze z otwartością na społeczeństwo – inspiruje i aktywizuje.</p> Karina Fedynyszyn Joanna Tomasiewicz Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 93 108 Metody promocji książki https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5959 <p>W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z promocją książek realizowaną przez wydawnictwa i biblioteki. Skupiono się na procesie PR oraz marce. Omówiono formy i funkcje promocji na rynku książki. Podkreślono rolę komunikacji marketingowej jako instrumentu informacyjnego i perswazyjnego.</p> Agata Bobrowska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 109 123 Proces rekrutacji bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5960 <p>Znacząca liczba instytucji akademickich w Wielkiej Brytanii oraz obowiązek posiadania biblioteki przez każdą z nich wymaga zatrudnienia dużej grupy bibliotekarzy. W artykule przedstawiono procedurę rekrutacji bibliotekarzy w bibliotekach akademickich w Wielkiej Brytanii, począwszy od etapu poszukiwania zatrudnienia, przez proces rekrutacji, aż po wprowadzenie do pracy nowo zatrudnionych bibliotekarzy. Niniejszy tekst przybliża proces rekrutacji kandydatów na stanowiska bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii, a także pozwala dokonać porównania tego procesu z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach.</p> Janice Fernandes Hanna Grabowska-Maciejewska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 127 138 Dystans Władzy w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5961 <p>Artykuł porusza problem przestrzeni bibliotecznej będącej jednym z elementów kształtujących kulturę organizacyjną biblioteki. Model wymiarów kulturowych Hofstedego stanowi podstawę analizy oraz porównania budynków bibliotecznych zaprezentowanych w artykule. Tekst skupia się na wymiarze Dystansu Władzy. Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji dotyczących wymiarów Indywidualizmu i Unikania Niepewności.</p> Marcin Pędich Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 139 159 Bibliotheca Angelica – „złota” biblioteka Rzymu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5962 <p>Miasto Rzym jest kolebką cywilizacji i kultury. W nieskończoność można obcować tu ze starożytnymi i średniowiecznymi zabytkami, imponującymi kościołami, fontannami, pomnikami oraz dziełami sztuki wybitnych artystów. Rzym jest również miejscem, w którym można znaleźć wiele ciekawych pisemnych dzieł przechowywanych w jego bibliotekach – doskonałym przykładem jest rzymska Bibliotheca Angelica. Artykuł przedstawia historię, architekturę, księgozbiór oraz dzisiejszą działalność Biblioteki Angelica.</p> Sławomir Sobczyk Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 161 175 Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5963 Maja Wojciechowska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 179 183 Biblioteka akademicka i bibliotekarze w nowej rzeczywistości – wyzwania ustawy 2.0 – rozmowa z dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr Beatą Taraszkiewicz https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5964 Beata Taraszkiewicz Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 187 190 Publikacje polskie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5965 Bożena Bogdańska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 193 195 Publikacje zagraniczne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5966 <p>,</p> Bożena Bogdańska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 196 197 Konferencje i seminaria polskie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5967 Bożena Bogdańska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 201 203 Konferencje zagraniczne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5968 <p>.</p> Bożena Bogdańska Copyright (c) 2020-12-15 2020-12-15 1(12) 204 206