Watkowski, A. (2018). Gereon Grzenia-Romanowski, kierownik Studium Wojskowego na Politechnice Gdańskiej w latach 1949–1956 (przyczynek do dziejów uczelni w okresie stalinowskim). Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (5), 88–96. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3280