Wojcieszak, M. (2017). Kościół późnoantyczny wobec problemu apostazji w świetle kanonów zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 158–173. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/4108