Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi <p style="text-align: justify;">Rocznik Ars Educandi (ISSN 2083-0947) jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię.</p> Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pl-PL Ars Educandi 2083-0947 Logika systemu i szukanie nieobecności. Wprowadzenie do specjalnego tomu „Ars Educandi” https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7262 <p>Wstęp do Ars Educandi nr 18 / 2021</p> Tomasz Szkudlarek Piotr Stańczyk Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 5 12 O edukację jako podmiot samoregulacji społecznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6351 <p>Tekst zawiera analizę związków masowego wybuchu społecznego protestu w sierpniu 1980 roku, jego przyczyn oraz implikacji dla demokratycznych przemian społeczeństwa polskiego oraz dla zmiany funkcji edukacji z instrumentu autorytarnej władzy na ważny podmiot samoregulacji społecznej. Próba jego wydania w książce „Konieczność – niepokój – nadzieja” skończyła się niepowodzeniem. Najpierw tekst ten został okrojony przez cenzurę, a następnie na&nbsp; początku stanu wojennego w styczniu 1982 roku wydawca prawie cały nakład książki (ponad 10 tysięcy egzemplarzy) przekazał na zniszczenie.</p> Zbigniew Kwieciński Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 15 28 10.26881/ae.2021.18.01 Powrót do systemu? Dyskusja redakcyjna wokół tekstu Zbigniewa Kwiecińskiego z 1980 roku https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7263 <p>Dyskusja zorganizowana przez redakcję „Ars Educandi” dotyczy aktualności diagnoz społecznego kryzysu w czasie upadku systemu komunistycznego w Polsce. Wydany w 1980 roku tekst Zbigniewa Kwiecińskiego stał się pretekstem do rozważań na temat podobieństw i różnic tamtego systemu do obecnej formy autorytaryzmu w Polsce, do pytań o logikę kryzysu, o relacje społecznych emocji do struktury społecznego systemu oraz o to, czy posługiwanie się figurą systemu społecznego nadal jest zasadne.</p> Joanna Rutkowiak Łukasz Stankiewicz Piotr Stańczyk Karolina Starego Tomasz Szkudlarek Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 29 48 10.26881/ae.2021.18.02 Czy pedagogika religii daje się sekularyzować? O ortodoksjach, herezjach i religioznawczych perspektywach rozwoju subdyscypliny https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6220 <p>Rekonstruowanie znaczeniowych i funkcjonalnych kontekstów zastosowania kategorii ortodoksji i herezji w wybranych koncepcjach socjologicznych pozwala budować i włączać ich teoriotwórczy potencjał w obszar pedagogiki ogólnej i pedagogiki religii. Uprawiana w Polsce pedagogika religii bywa zwykle rezerwowana dla myślenia pedagogiczno-teologicznego w ramach&nbsp; tradycji chrześcijańskiej. Ujęcie tego typu silnie rezonuje z klasycznymi teoriami religioznawczymi sytuującymi się w nurcie tzw. ,,rewaloryzacji religii”, nie wyczerpuje jednak, jak się wydaje, spektrum możliwości, jakie przed pedagogiką religii stawia współczesne krytyczne religioznawstwo, które nie wiąże już tak ściśle problemów religii z problemami teologii. Przeciwnie, odrywa fenomen religii od teologii, ,,sekularyzuje” go, co skutkuje niezwykłą różnorodnością teorii religii wiążąc je często z tak ,,niereligijnymi” tematami jak ekologie, ideologie, sport czy ruchy miejskie. W przygotowanym referacie, wychodząc od zaprezentowania wybranych ustaleń z zakresu badań własnych nad kategoriami ortodoksji i herezji, spróbuję zarysować ów niedoszacowany przez pedagogikę religii, inspirowany krytycznym religioznawstwem teoretyczny potencjał jej rozwoju.</p> Monika Humeniuk Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 51 65 10.26881/ae.2021.18.03 Dyskursy katastrofy klimatycznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6146 <p>Celem artykułu jest omówienie najistotniejszych dyskursów definiujących katastrofę klimatyczną: denializm, zrównoważony rozwój, ekologię głęboką, dyskursy apokaliptyczne oraz koncepcję głebokiej adaptacji. Dyskursy te analizowane są jako narracje o tożsamości ludzi żyjących w czasch globalizacji zagrożeń środowiskowych.</p> Lucyna Kopciewicz Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 67 82 10.26881/ae.2021.18.04 Autoetnografia trudów macierzyństwa https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5733 <p>Artykuł jest autoetnograficznym badaniem społeczno - kulturowej perspektywy po- nowoczesnego macierzyństwa. Macierzyństwa jakich wiele: uwikłanego w stereotypy, osądy i przekazy medialne oraz rady, dostępne od ręki w każdej telewizji, radiu, na forach dla rodziców. Stosując przyjętą metodę kieruję się w stronę indywidualnego i subiektywnego doświadczenia życiowego kobiety, które zdaje się wymykać jakimkolwiek ustaleniom naukowym. Chcąc ukazać środowisko, w którym się wychowałam i kulturę, w której funkcjonuję jako matka przeanalizowałam doświadczenia, które były najtrudniejsze w początkach macierzyństwa. Treści odnoszące się do perspektywy społeczno - kulturowej zapisane są w tekście <em>kursywą</em>. Sytuacje trudne opisane w artykule nie dają powodów do tego, żeby definciować moje macierzyństwo jako trudne ale przedstawiają codzienność wielu innych, zwykłych, kochających, zmęczonych, wątpiących w siebie matek. A każda z nich zasługuje na pomoc&nbsp; ze strony systemu, zasugerowaną w ostatniej części artykułu. </p> Colette Szczepaniak Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 83 103 10.26881/ae.2021.18.05 Kształcenie jako wydarzenie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6171 <p>To jest manifest. Manifest dotyczący kształcenia i dydaktyki. Manifest przeciwstawiający się unaukowieniu kształcenia. Manifest nawołujący do otwarcie się na zdarzające się wydarzenia.</p> Oskar Szwabowski Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 105 111 10.26881/ae.2021.18.06 Ku inżynierii społecznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6147 <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Artykuł proponuje odejście od kult</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">y</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">wowania wiedzy ogólnej w pedagogice na rzecz inżynierii społecznej. Rozważane są </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">w nim</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> propozycje transformacji wiedzy pedagogicznej w celu uczynienia jej komunikatywną poza obszarem humanistyki. Celem tych transformacji jest optymalizacja i uproszczenie wiedzy do poziomu umożliwiającego </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">adeptom </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">majsterkowanie. Zaproponowane rozwiązanie polega na: 1) wyprowadzaniu </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">naukowych </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">uzasadnień z tego, co pedagogicznie niemożliwe; 2) matematyzacji języka opisu; 3) </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">tworzeniu zestawów procedur wymagających minimalnej wiedzy i do minimum ograniczającej działania osób dorosłych.</span></span></span></p> Piotr Kowzan Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 113 127 10.26881/ae.2021.18.07 Instrumentality after Radical Lack, Education, and Populism as Co-Prosthetic https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6177 <p>This contribution refuses two positions: one defends education against instrumentality, and the other reduces education to a political instrument. Alternatively, it recognizes instrumentality as precarious but necessary. Thus, with focus on populist articulations, education is instrumentalized as a demand to fix the people's incompleteness. However, both&nbsp;education&nbsp;and&nbsp;the people&nbsp;are lacking totalities, and it is through their articulation as prosthetic bodies one to the other that they help each other&nbsp;to be, however without fully being&nbsp;</p> Abdellatif Atif Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 129 142 10.26881/ae.2021.18.08 Recenzja książki Martyny Pryszmont pt. Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7326 Edyta Zierkiewicz Prawa autorskie (c) 2022 Ars Educandi 2021-11-14 2021-11-14 18 18 145 152