Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi <p style="text-align: justify;">Rocznik Ars Educandi (ISSN 2083-0947) jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię.</p> pl-PL caca@ug.edu.pl (Małgorzata Cackowska) czasopismaug@ug.edu.pl (Agnieszka Kranich-Lamczyk) Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Perfekcja w sporcie jako szansa i zagrożenie dla zawodników https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6957 <p>Dążenie do perfekcji jest nieodłącznym elementem towarzyszącym uprawianiu sportu. Wymagania stawiane osobom uprawiającym sport&nbsp; niejednokrotnie wiążą się z koniecznością przekraczania własnych granic, co przekłada się na specyficzny sposób postrzegania sytuacji zadaniowych.&nbsp; Starty w zawodach i wielokrotnie powtarzane na treningach ćwiczenia powodują, że zawodnik często zaczyna postrzegać siebie przez pryzmat spełnienia wyznaczonych przez siebie lub narzuconych przez środowisko standardów. W momencie, kiedy te standardy stają się sztywne i powodują, że od ich realizacji zależy sposób postrzegania własnej wartości, podwyższa się ryzyko rozwoju perfekcjonizmu, który będzie oddziaływał negatywnie na jednostkę. Perfekcjonizm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania i wielowymiarowym, stąd badacze zajmujący się tym konstruktem korzystają z różnych ujęć teoretycznych, co utrudnia krytyczną analizę wyników badań i porównanie ich między sobą. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu wybranych artykułów naukowych dotyczących perfekcjonizmu w sporcie. W analizie uwzględniono zarówno wyniki badań, które wskazują na korzyści płynące z perfekcjonizmu pozytywnego, jak i konsekwencje, z którymi wiąże się wykorzystywanie strategii poznawczo-behawioralnych związanych z perfekcjonizmem negatywnym. Przeprowadzona analiza wykazała, że badania dotyczące perfekcjonizmu są coraz częściej podejmowane w odniesieniu do działalności sportowej, szczególnie wśród zawodników w okresie adolescencji i kształtującej się dorosłości. Perfekcjonizm pozytywny wydaje się korzystnie oddziaływać na funkcjonowanie zawodników, jednak wiąże się z nim ryzyko rozwoju perfekcjonizmu dysfunkcyjnego. Kształtowanie się perfekcjonizmu u zawodnika wiąże się zarówno z wpływem jego otoczenia, jak i jego doświadczeniami nabytymi w procesie uczenia się, zarówno w środowisku sportowym, jak i rodzinnym. Z tego względu w ramach podsumowania uzyskanych wyników odniesiono sposobu funkcjonowania sportowca do modelu poznawczo-behawioralnego perfekcjonizmu dysfunkcjonalnego oraz określono możliwe sposoby oddziaływania w przypadku zidentyfikowania jego symptomów.</p> Aleksandra Ostrowska, Magdalena Jochimek Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6957 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 W podróży z Darwinem… O zwierzęcych historiach w kontekście ludzkiego życia, aktywności i kultury fizycznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7123 <p>Współczesne społeczeństwa coraz częściej przejawiają empatię oraz uczuciową wrażliwość wobec zwierząt. Transformacja tego typu rodzi potrzebę analizy sytuacji zwierząt i ich dobrostanu w kontekście życia człowieka, jego aktywności fizycznej i wykazywanej (bądź nie wykazywanej) empatii. W historii ludzkości zwierzęta były zawsze ważnymi towarzyszami człowieka, także w odniesieniu do wszelkich form aktywności poznawczej, jak również sportowej. Mając powyższe na uwadze celem niniejszego artykułu jest analiza historycznych uwarunkowań szeroko rozumianej aktywności człowieka z udziałem zwierząt. Tłem analiz uczyniono historię najsłynniejszej podróży, mającej miejsce w XIX wieku, której uczestnikiem był brytyjski przyrodnik i geolog Karol Darwin. Ekspedycja ta jest nośnikiem wielu komunikatów oraz sprawozdań na temat człowieczeństwa, aktywności fizycznej, jak również naszej ludzkiej wrażliwości. Jest to także potężny zasób wiedzy, który może pomóc nam odpowiedzieć na pytanie badawcze o to, na ile obecnie w czasach rozwoju wiedzy z zakresu inteligencji, emocji oraz zachowań społecznych, stosownym jest wykorzystywanie zwierząt do psycho-fizycznego rozwoju ludzi. Rozpoznanie tego typu niesie ze sobą cały bagaż informacji i wskazówek o tym, co nam jako ludziom przynosi chlubę, co nas dyskredytuje, a co może stanowić inspirację uwzględniając nasze dzisiejsze możliwości.</p> Małgorzata Obrycka Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7123 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Czy Norwedzy wiedzą lepiej? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7114 <p><span style="font-weight: 400;">Artykuł ma na celu ukazanie zależności między aktywnością fizyczną a zdrowiem i rozwojem człowieka, przy czym największą uwagę skupia na wieku przedszkolnym. Pokazuje lukę w badaniach dotyczących tego okresu na gruncie polskim oraz wskazuje istotne kierunki poszukiwań (wpływ aktywności fizycznej na rozwój psychofizyczny oraz umiejętność uczenia się dziecka, czynniki wpływające na aktywność fizyczną dziecka oraz ich korelacje). Na tym tle przedstawione jest funkcjonowanie systemowej placówki przedszkolnej, polskiej oraz norweskiej, celem wywołania refleksji wśród dorosłych opiekujących się dziećmi w wieku 3-7.</span></p> <p><br><br></p> Agata Chruszcz Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7114 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Gry cyfrowe i e-sport jako istotny komponent życia współczesnej młodzieży https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6983 <p>Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko angażowania się w gry komputerowe oraz e-sport przez młodych ludzi – a celem wiodącym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że gry komputerowe i e-sport są tak atrakcyjne dla młodzieży? Przedstawiono definicyjne ujęcia e-sportu, opisano pokrótce jego historię oraz przeanalizowano różne aspekty atrakcyjności gamingu - znaczące z perspektywy adolescentów i stanowiące ważny komponent ich życia. Poddano również analizie korzyści, jakie przynosi granie w gry oraz angażowanie się w e-sportowe rozgrywki.</p> Marta Rukat Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6983 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Wirtualna rzeczywistość w edukacji – analiza opinii nauczycieli na temat wykorzystania technologii VR w edukacji szkolnej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6918 <p>Celem artykułu jest zbadanie opinii nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach edukacyjnych na temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Przeprowadzone badania koncentrują się także na kwestii dostępności gogli VR w polskich szkołach, możliwości wykorzystania gogli VR na poszczególnych przedmiotach szkolnych oraz na ocenie pozytywnych i negatywnych aspektów wykorzystania VR w nauczaniu. Przeanalizowano aktualny stan wiedzy, korzystając z literatury polskiej oraz zagranicznej, na temat tej nowoczesnej technologii w kontekście różnych obszarów życia człowieka, w tym edukacji, terapii, rehabilitacji czy sportu oraz przedstawiono praktyczne zastosowania. W części empirycznej artykułu dokonano analizy zebranych danych ilościowych, z których między innymi wynika, że zdecydowana większość badanych polskich szkół nie posiada jeszcze VR. Nauczyciele natomiast dostrzegają potencjał edukacyjny tej technologii i większość respondentów chciałaby posiadać VR w swojej szkole.</p> Michalina Ignaciuk Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6918 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Nowe wyzwania dla teorii edukacji-integralna edukacja oraz mindfulness w edukacji https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7345 <p><sup>Prezentowany tekst odnosi się do tekstu Ewy Rodziewicz, który zawiera upomnienie się o humanistyczna pedagogikę i filozofię edukacji. Zgodnie z tą intencją staram się rozwiązać kwestię odpowiedzialności jako kategorie wiodącą dla humanistycznej edukacji.Moja próba polega na tworzeniu mapy humanizmu i wprowadzeniu koncepcji Kena Wilbera ,,ukrytej gramatyki" oraz mapy dominujących dyskursów edukacyjnych zwłaszcza tych związanych z neoliberalnym podejściem do edukacji. Wprowadzam dwa podejścia, integralną edukację oraz mindfulness w edukacji jako dwa humanistyczne podejścia w odpowiedzi na kulturę ryzyka i kryzys odpowiedzialności w studiach edukacyjnych. Krótko, chce zaproponować te dwa podejścia jako odpowiedź na kwestię podnoszone przez Ewę Rodziewicz.</sup></p> Jarosław Marzec Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7345 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Odpowiedzialność i ontologie wychowania https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7332 <p>Tekst koncentruje się wokół odmiennych ujęć kategorii odpowiedzialności i wynikających z nich odmiennych ontologii wychowania. Ontologia oparta na odpowiedzialności jurydycznej preferuje posłuszeństwo jako miarę „dobrego wychowania”. Natomiast ontologia oparta na odpowiedzialności solidarnej wskazuje na konieczność współdziałanie odpowiedzialnych jednostek i zarazem konieczność poszerzenia pola odpowiedzialności.</p> Sylwester Zielka Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7332 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Autoodpowiedzialność homeschoolersów za edukację własnych dzieci https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7333 <p>Przedmiotem analizy jest występujący po pandemii wzrost zainteresowania rodziców edukacją domową. Wyjaśniam zatem różnicę między tą alternatywną edukacją a uczeniem się w domu w wyniku lockdownu czy edukacji hybrydowej. Na przykładzie Polski i Czech wskazuję na uwarunkowania renesansu właściwej edukacji domowej w obu krajach i jej aktualnych funkcji w kontekście autoodpowiedzialności za jej jakość, która staje się warunkiem sine qua non wyjątkowego zaangażowania i poświęcenia się przez rodziców własnemu dziecku.</p> Bogusław Śliwerski Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7333 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Ejże! – to- „odpowiedzialność” stanowi wyzwanie wychowawcze - dzisiaj https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7334 <p>Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na wielowarstwowość zagadnienia odpowiedzialnego stosunku człowieka do świata. Człowiek jest uwikłany w nieskończone sieci zależności, działa w wielu przestrzeniach i czasach, co rusz ogłaszane są nowe początki i nowe końce epok. Brak stabilności świata życia człowieka jest okazją do postawienia pytania o możliwość rozumienia odpowiedzialności jako wyzwania wychowawczego.</p> <p>&nbsp;</p> Ewa Rodziewicz Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7334 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Wiedza w budowie. O społecznym tworzeniu wiedzy w Wikipedii - recenzja książki Katarzyny Pękały-Speer https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7994 Volha Pauliuts Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/7994 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 Słowo wstępne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/10051 <p>Wstęp do nr 19 Ars Educandi.</p> Anna Majer Prawa autorskie (c) 2023 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/10051 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000