Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi <p style="text-align: justify;">Rocznik Ars Educandi (ISSN 2083-0947) jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię.</p> pl-PL caca@ug.edu.pl (Małgorzata Cackowska) czasopismaug@ug.edu.pl (Agnieszka Kranich-Lamczyk) Sun, 20 Dec 2020 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Recenzja monografii Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek Marzanna Pogorzelska Paweł Rudnicki https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5607 Michalina Ignaciuk Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5607 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Odmienność, awangarda i gry wideo: recenzja książek Video Games Have Always Been Queer oraz The Queer Games Avant-Garde: How LGBTQ Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5662 <p><strong>Recenzja książek <em>Video Games Have Always Been Queer </em>oraz<em> The Queer Games Avant-Garde: How LGBTQ Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games</em></strong></p> Piotr Krzywdziński Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5662 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Presja edukacyjna a rozwój uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5164 <p>W artykule przedstawione zostały związki łączące presję na osiągnięcia szkolne i akademickie, odczuwaną przez uczniów i studentów, z rozwojem uzależnienia od uczenia się, uzależnienia od pracy oraz innych zaburzeń psychicznych i wzrostu częstotliwości występowania zjawisk z obszaru psychopatologii (takich, jak np. samobójstwa). Dokonana została analiza aktualnego stanu wiedzy na temat uzależnienia od pracy oraz uzależnienia od uczenia się, a także omówione zostały podobieństwa i różnice między zaangażowaniem w daną aktywność (pracę lub naukę) a uzależnieniem od tej aktywności. W szczególności przedstawiono teoretyczne i praktyczne znaczenie konceptualizacji problemów pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego młodego pokolenia w kategoriach uzależnienia od pracy i uczenia się, a także ich związku z obsesją sukcesu socjoekonomicznego.</p> Bartosz Atroszko, Paweł Andrzej Atroszko Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5164 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Pokolenie „always on” – psychologiczne i społeczne funkcjonowanie młodzieży korzystającej z nowych mediów https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5474 <p>W literaturze przedmiotu można odnaleźć szereg negatywnych konsekwencji nieodpowiedniego użytkowania telefonów komórkowych. Z drugiej strony postęp technologiczny otwiera również szerokie możliwości.<br>Celem niniejszej pracy jest zbadanie związku pomiędzy problemowym używaniem telefonu komórkowego przez młodzież a wsparciem społecznym oraz jakością życia, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy młodzież trafnie przewiduje czas spędzony przed ekranem telefonu.<br>W badaniu udział wzięły 453 osoby w wieku 16-19 lat. Wykorzystano ankietę fonoholizmu (Dębski, Radziwiłłowicz, Kozłowska) Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego, kwestionariusz KIDSCREEN-27 oraz aplikację QualityTime. <br>Wyniki badań wskazują na znaczne przeszacowywanie czasu spędzanego przez młodzież z telefonem, choć silniejszym predyktorem fonoholizmu był jednak czas deklarowany. Widoczny jest również związek nadmiernego korzystania ze smartfona z poszukiwaniem i zapotrzebowaniem na wsparcie społeczne. Telefon okazuje się silnym narzędziem do utrzymywania kontaktów rówieśniczych. Osoby deklarujące większe problemy w zakresie korzystania z telefonu zgłaszają również słabsze wyniki w nauce i gorsze samopoczucie w szkole. Nie zaobserwowano różnic w zakresie samopoczucia fizycznego.</p> Luiza Sendal-Jagusiak Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5474 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 From a Technology Acceptance Model to a Practice Acceptance Model https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5595 <p>The paper delves into the problems of analyzing the introduction of programming in primary and secondary education from the perspective of the traditional Technology Acceptance Model. Instead, a Practice Acceptance model is suggested in which the focus is shifted from digital devices to the everyday practices of curriculum implementation.</p> Ana Fuentes-Martínez Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5595 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Fałszywe nuty w piosenkach dziecięcych. O oczywistych i mniej oczywistych funkcjach piosenek dla dzieci we wczesnej edukacji https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5079 <p>Celem artykułu jest problematyzacja pedagogicznej kategorii piosenki dziecięcej oraz krytyczna charakterystyka funkcji, które spełnia (?) ona we wczesnej edukacji. Zostały tu przywołane różne sposoby ujmowania piosenki dziecięcej jako specyficznego tekstu kultury, a&nbsp;także zarysowano pokrótce miejsce piosenki dziecięcej w zorganizowanych formach wczesnej edukacji muzycznej. Z literatury przedmiotu oraz z praktyki własnej autorki wynika, że postulowana wartość (edukacyjna, artystyczna, wychowawcza) piosenki dziecięcej zanika w obliczu chaosu pojęciowego i organizacyjnego związanego z wymogiem prowadzenia tzw. edukacji zintegrowanej.</p> Małgorzata Pilecka Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5079 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Pedagogika cyrku - jako metoda pracy z uczniem niedostosowanym społecznie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5571 <p>Prezentowany artykuł jest próbą podsumowania autorskiego, innowacyjnego programu pracy metodą pedagogiki cyrku z uczniami niedostosowanymi społecznie oraz zaburzeniami zachowania i emocji, realizowanego przez autorkę od 10 lat w Szkole Podstawowej nr 1 w Różanymstoku. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku wchodzi w skład Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku i przeznaczona jest dla uczniów niedostosowanych społecznie, do której przyjmowani są chłopcy, wobec których właściwy Sąd Rodzinny do spraw Nieletnich orzekł zastosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy V-VIII. W niniejszym artykule prezentuję opracowany program oraz analizuję pojawiające się problemy i możliwości jego realizacji w wybranej instytucji jako efekt badania w działaniu.</p> Anna Wojszel Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5571 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 What food do we feed girls as artist upon? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5606 <p>Virginia Woolf in <em>A room of one’s own</em>&nbsp;(1929) builds a strong connection between food and the material conditions of women writers, asking herself: what food do we feed women as artists upon? From this point of view, food can be considered a metaphor for the achievement of both artistic and gender equality. Hence, my paper aims to outline the relevance of this under-investigated topic in children’s literature, focusing on feminist <em>Künstellromans</em>, namely stories about a female artist’s journey to maturity. Drawing from the methodology of Nodelman, I will investigate two opposite narrative situations: famine and feast. In the first one, the lack of food represents the struggle in the artistic development, often caused by a hostile educational environment, while, in the second, nourishment can be interpreted as fruitful sustainment for the body and soul. My hypothesis seeks to underline how food and girls’ development as women and artists intertwine in children’s literature, figuring out a possible answer to Woolf’s question.</p> Chiara Malpezzi Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5606 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Spotkanie baśni i obrazu jako projektowanie procesu kompetencji kulturowej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5593 <p>Celem niniejszego tekstu uczyniłam refleksję nad procesem nabywania kompetencji kulturowej przez dorosłych użytkowników języka. Uczestnictwo w owym procesie pozwoliło na poznanie studenckich strategii czytania baśni w relacji z obrazem – <em>rozrusznikiem wyobraźni</em>. Rozważania, w oparciu o realizowaną obserwację uczestniczącą i badanie w działaniu – sytuuję w paradygmacie jakościowym. Interpretacje tekstów kultury, formułowane przez kandydatów na nauczycieli są „wypadkową”: 1) wzorców uformowanych za pośrednictwem doświadczanej uprzednio tradycyjnej edukacji oraz 2) uczestnictwa w sytuacji edukacyjnej pobudzającej proces nadawania znaczeń.</p> Magdalena Kaliszewska-Henczel Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5593 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Trójstronne konflikty szkolne a demokracja niekonsensualna. Próba analizy autoetnograficznej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5016 <p><strong>W</strong> artykule przedstawiono analizę czterech konfliktów szkolnych na linii rodzic-nauczyciel. Staram się udowodnić, że konflikt nauczyciel-rodzic jest zawsze aktywnie zaangażowany z uczniem, z jego pajdocentryczną pozycją w rodzinie, podmiotowością i autorytetem jako trzecia strona w procesie demokratycznego dialogu (B. Śliwerski 2007). Stosuję metodę autoetnografii analitycznej, najbardziej adekwatną z mojego punktu widzenia, opartą na podejściu subiektywnym, analizie uczuć i reakcji, samoobserwacji, narracji pierwszoosobowej, analizie notatek badacza i własnej narracji, wymuszając pełnię uczestnictwa w badanym środowiska (badacz jako kompletny uczestnik), refleksyjność analityczna, transcendencja danych. (C. Ellis 2004, L. Anderson 2014). Szkoła w moim artykule jest postrzegana jako miejsce konfliktu, które jest nieoczywistym wyrazem demokratycznego sprzeciwu i trudną drogą do osiągnięcia wspólnoty, która jest warunkiem demokracji. Konflikt jest nieodzownym elementem społecznym i podstawą relacji o charakterze subiektywnym, charakterystycznych dla demokratycznych form życia społecznego (Rancière 1999, Coser 2009, Beaurdieu 1990). Skonfrontowanie tego z wiedzą wypracowaną wokół idei demokracji niekonsensualnej, opartej na konflikcie (J.Rancière 1999, L. A. Coser 2009, L. Koczanowicz 2015, K. Wajszczyk 2015, M. Mendel 2002) Wychodzę z założenia, że ​​problemem nie jest występowanie konfliktów, ale brak orientacji na pozytywny sens nieporozumień i postaw związanych z zapewnianiem równości w praktyce dialogu wszystkich uczestników życia szkolnego.</p> Martyna Pilas Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5016 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Analiza pól problemowych związanych z rolą nauczyciela w wybranych rocznikach „Przeglądu Pedagogicznego” https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5165 <p>W artykule dokonano analizy pojęcia nauczyciel w trzech rocznikach „Przeglądu Pedagogicznego” z lat 1887, 1939, 2016. Wskazano jak autorzy poszczególnych artykułów rozumieli tytułowe pojęcie i z czym wiązali rolę nauczyciela. W podsumowaniu wskazano na podobieństwa i różnice pojawiające się na przestrzeni lat w analizowanym obszarze. Podjęto również temat zmian charakteru samego czasopisma od metodycznego, poprzez zawodowe aż po naukowe.</p> Dominik Bień, Agnieszka Bień Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/5165 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Wprowadzenie https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6081 <p>Wprowadzenie do numeru 17.</p> Piotr Prósinowski; Krzysztof Jakubiak Prawa autorskie (c) 2020 Ars Educandi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/6081 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100