Instytucjonalna forma przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych

Abstrakt

We współczesnym świecie obserwuje się dynamiczną przemianę na rynku pracy. Występuje wiele przyczyn zaistnienia zjawiska bezrobocia oraz wiele jego rodzajów. Pośród grup dotkniętych tym niepożądanym zjawiskiem są ludzie młodzi, dla których jest to bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa socjalnego. Zgodnie z orientacją metodologiczną instytucjonalizmu spostrzega się, że państwo posiada liczne możliwości przeciwdziałania bezrobociu jak i jego skutkom. Pośród aktywnej polityki wyróżnia się funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy. Instytucja ta posiada długą tradycję istnienia. Powstała już w pierwszej połowie XX w. i kontynuuje swoją misję współcześnie.
Obecnie pozbawiona jest funkcji kształtowania światopoglądu ludzi młodych a jej zadania koncentrują się na kształceniu i pośrednictwie pracy. Na tle ogólnopolskim wyróżniającą się aktywność przejawia Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Wydaje się, że aktywne formy wsparcia proponowane przez OHP znacząco wpływają na obniżenie zjawiska bezrobocia a poprzez to przeciwdziałają zagrożeniu bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych.

Opublikowane
2018-11-30
Jak cytować
Trawicki, P. (2018). Instytucjonalna forma przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 303-315. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3169
Dział
Artykuły