[1]
Velden, F. 2019. Things that white men have in great quantity: Chickens and other exotic birds among Karitiana (Rondônia, Brazilian Amazon). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 5 (grudz. 2019), 13–34. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.02.