[1]
Taylor, A.-C. 2021. Seeing, speaking and acting in Amazonian worlds. New takes on animism and perspectivism. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 6 (sie. 2021), 13–19. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.02.