[1]
Pisarek, A. 2020. Negotiating a human . Viveiros de Castro – Descola – Turner. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 6 (sie. 2020), 49–66. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.04.