[1]
Rogalski, F. 2020. Everyday enacting of agents through bodily simulation, voicing, and familiarization of artifacts among the Arabela (Peruvian Amazonia). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 6 (sie. 2020), 67–98. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.05.