[1]
Chyc, P. 2020. Otro lado. An inquiry into the conceptual topology of animism among the Moré (Itene) of the Bolivian Amazonia. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia. 6 (sie. 2020), 99–126. DOI:https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.06.