Przytomska - La Civita , A. (2019). Apus: Non-human persons in ontology of Q’eros from the Cordillera Vilcanota (Peru). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (5), 35–63. https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.03