Chyc, P. (2021). Otro lado. An inquiry into the conceptual topology of animism among the Moré (Itene) of the Bolivian Amazonia. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), 99–126. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.06