Chyc, Paweł. 2020. „Otro Lado. An Inquiry into the Conceptual Topology of Animism Among the Moré (Itene) of the Bolivian Amazonia”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6 (sierpień):99–126. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.06.