Chyc, P. . (2020) „Otro lado. An inquiry into the conceptual topology of animism among the Moré (Itene) of the Bolivian Amazonia”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), s. 99–126. doi: 10.26881/etno.2020.6.06.