[1]
Machnikowska, A. 2022. Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(54)/2022 (cze. 2022), 103–116. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.09.