(1)
Bureš, P. Suwerenność a Korporacje Transnarodowe. GSP 2023, 99-108.