Balwicka-Szczyrba, M., & Sylwestrzak, A. (2018). Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 151–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479