Kierończyk, P. (2018). Konstytucja Litewska na tle polskiej ustawy zasadniczej (porównanie ogólnych cech, w tym katalogu zasad naczelnych). Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 681–698. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3521