Spina, E. . (2021). Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 206–214. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.13