Machnikowska, A. (2022). Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 103–116. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.09