Bureš, P. (2023). Suwerenność a korporacje transnarodowe. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 99–108. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.08