Gerecka-Żołyńska, Anna. 2021. „Międzynarodowe I Ponadnarodowe Uwarunkowania Penalizacji Nielegalnego Wywozu Dobra Kultury Z Terytorium państwa Uprawnionego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021 (lipiec):83-98. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.05.