Machnikowska, A. (2022) „Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), s. 103–116. doi: 10.26881/gsp.2022.2.09.