https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/issue/feed Gdańskie Studia Międzynarodowe 2020-07-22T10:14:16+02:00 Kornel Bielawski kornel.bielawski@ug.edu.pl Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><strong>Gdańskie Studia Międzynarodowe</strong> są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się od 1998 roku. W artykułach publikowanych na łamach czasopisma podejmowane są różnorodne problemy z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, dyplomacji, bezpieczeństwa narodowego, globalistyki, geopolityki, geoekonomii i innych, pokrewnych dziedzin. Celem autorów publikujących w Gdańskich Studiach Międzynarodowych jest wielowymiarowe, interdyscyplinarne wyjaśnianie i analizowanie złożonych procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym. Część numerów czasopisma ma charakter monotematyczny - przykładem może być vol. 12, który w całości poświęcony został zagadnieniu współpracy i konkurencji w Europie Bałtyckiej.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3848 Polsko–białoruska współpraca energetyczna 2020-07-22T09:09:34+02:00 Łukasz Wojcieszak kornel.bielawski@gmail.com <p>Artykuł dotyczy kwestii współpracy Polski i Białorusi w dziedzinie energetyki. Ukazana została współpraca w poszczególnych obszarach energetyki, jak energia jądrowa, elektroenergetyka, ropa naftowa i gaz ziemny. Autor przedstawił także dylematy energetyczne Białorusi w kontekście jej położenia pomiędzy Rosją i UE. Według autora silne powiązania pomiędzy Rosją i Białorusią stoją na przeszkodzie bliższym relacjom z Rosją, jednak istnieje szereg dziedzin, w których współpraca z Polską może być prowadzona.</p> 2019-12-30T14:00:51+01:00 Copyright (c) 2019 Gdańskie Studia Międzynarodowe https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3849 Funkcjonowanie instytucji i mechanizmów politycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w teorii oraz w praktyce 2020-07-22T09:18:21+02:00 Kamil Weber kornel.bielawski@gmail.com <p>Korea Północna zazwyczaj postrzegana jest jako najbardziej totalitarne państwo świata. Należy jednak zauważyć, że wbrew stereotypowym przekonaniom, przynajmniej w teorii obowiązują tam demokratyczne prawa i możliwości prowadzenia aktywności politycznej, podobne do tych, które obowiązują w kulturze świata Zachodu. Artykuł ukazuje zatem – m.in. na podstawie analizy tekstu północnokoreańskiej konstytucji – w jaki sposób powinny funkcjonować tamtejsze instytucje oraz mechanizmy działania systemu politycznego. Opisane zostanie jednak również to, czy regulacje prawne mają tam przełożenie na stan faktyczny. Kolejno scharakteryzowane zostaną wobec tego: źródła obecnego systemu politycznego KRLD, dotyczące go zapisy północnokoreańskiej konstytucji, funkcjonowanie podstawowych instytucji politycznych oraz zauważalne w tym względzie w ostatnich latach zmiany, jak też – działanie samorządów i to, czy mogą one stać się zaczątkiem ważnych zmian w tym kraju. Analiza obecnej sytuacji w tym zakresie, jak też charakterystyka pozostałych wymienionych zagadnień, może pozwolić na ocenę potencjalnych możliwości rozwoju niezależnej działalności politycznej i umacniania tam świadomości obywatelskiej.</p> 2019-12-30T14:02:24+01:00 Copyright (c) 2019 Gdańskie Studia Międzynarodowe https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3850 Terroryzm polityczny na pograniczu prawa i nauk politycznych 2020-07-22T09:29:47+02:00 Katarzyna Superczyńska katarzyna.superczynska@interia.pl <p>Na przełomie ostatnich dekad terroryzm, nie tylko polityczny, stał się pojęciem używanym powszechnie. Co więcej, ujawniła się potrzeba skrupulatnego doprecyzowania definicji terroryzmu. Świat prawa międzynarodowego publicznego opiera się na pewnych nieporuszalnych fundamentach, które nie ewoluują. Niemniej, nauki społeczne zachęcają do tworzenia jak najbardziej precyzyjnych definicji, by móc bezpośrednio intepretować polityczne (czy też quasi-polityczne) oraz stricte objęte zakazem formalnym działania, jako terroryzm. Zaznaczyć należy, że problem definiowania terroryzmu politycznego ma charakter interdyscyplinarny, leży na pograniczu prawa, nauk politycznych, nauk o bezpieczeństwie itd. W związku z tym, że dla obu dziedzin stanowiących przedmiot zainteresowania autorki główną ideą powinno być osiągnięcie konsensusu w znalezieniu pojęcia terroryzmu politycznego, obie te nauki winny się przenikać i wzajemnie uzupełniać, by stworzyć twór na kształt „definicji legalnej”, pozwalającej bezbłędnie oceniać i kwalifikować działania. Znalezienie wspólnego mianownika jest niezbędnie nie tylko w aspekcie natury technicznej, ale przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa ludzkości.</p> 2019-12-30T14:03:39+01:00 Copyright (c) 2019 Gdańskie Studia Międzynarodowe https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3851 Uwagi o stanie cywilizacji Zachodu z perspektywy filozofii cywilizacji 2020-07-22T10:14:16+02:00 Romuald Piekarski kornel.bielawski@gmail.com <p>Człowiek jedynie częściowo pojmuje podstawy świata. W napięciu kruchej egzystencji, transcenduje ku bytom od siebie wyższym, poszukując niekiedy ze wszystkich swych sił „przyczyn i zasad tego, co jest i co się wydarza”; stopniowo odgaduje przesłanki funkcjonowania własnego umysłu i zbiorowej świadomości; dochodzi do głębszych wglądów i autorefleksji, które modyfikują jego obraz siebie, innych, świata i Boga. Zmienia własny sposób bycia wobec „innego”, Transcendentnego. Zmieniając własną samowiedzę i otoczenie, współ-tworzy wielopokoleniowe wspólnoty i cywilizacje. O tym najpełniej traktują filozofowie cywilizacji.</p> <p>W tym eseju próbuję zwrócić uwagę na istotne obawy, dotyczące kondycji Cywilizacji Zachodu oraz jej przyszłości z punktu widzenia wybranych stanowisk reprezentowanych m. in. przez Ortegę y Gasseta, Arnolda Toynbeego oraz Erica Voegelina.</p> <p>Arnold Toynbee sugerował, iż uzasadnieniem dalszego istnienia współczesnej cywilizacji zachodniej jest fakt, że wyświadcza ona chrześcijaństwu i jego trzem siostrzanym religiom określoną przy­sługę: stwarzając grunt do przyjaznego spotkania na skalę światową, uzmysławiając im jedność ich ostatecznych wierzeń i wartości oraz stawiając je wszystkie wobec wyzwania odradzającego się bałwochwalstwa w szczególnie zgub­nej formie kolektywnego samoubóstwienia człowieka.</p> <p>Eric Voegelin w 1959 roku wspominał o zagrożeniach ze strony ideologicznych partii, o charakterze antyfilozoficznym i antychrześcijańskim. Stłumienie tych antychrześcijańskich partii ma być nieodzowne „dla utrzymania europejskiego ładu” i zneutralizowania szkodliwego działania (gnostycznych) ideologii. Voegelin niepokoił się również stanem samoświadomości kościołów. W jego przekonaniu, wciąż żyjemy w czasach dominacji nauk przyrodniczych, rozdzielenia filozofii i nauki - w czasach hegemonii ideologii. Filozofia przestała odgrywać rolę w życiu publicznym. Dwa źródła autorytetu – objawienie i filozofia – nie mają już statusu publicznego; w następstwie powstaje fuzja źródeł autorytetu, pozostającego w jednym ręku – mianowicie w ideologicznym reżimie państwa totalitarnego. W związku z tym mielibyśmy „koniec ładu europejskiego”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nawiązujemy tutaj do tematu i treści cyklu konferencyjnego<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, który skupia się na „doświadczeniu sacrum” jako pojęciu, które może i ma być pomocne w analizie tożsamości zbiorowych tak rozległych jak trwające całe wieki cywilizacje. Zawiera się w nim idea podobna do tej odpowiedzialnej za Augustyńską modyfikację znaczenia Cycerońskiej <em>Civitas</em>. Każda wspólnota tego rodzaju posiada bowiem swój profil duchowo-aksjologiczny, który kształtuje się i dookreśla właśnie w przeżyciach dotyczących tego, co najwyższe i święte. W porządku indywidualnym kategorią korelatywną mogłyby być „sytuacje graniczne” Karla Jaspersa lub „doświadczenie jakości metafizycznych” Romana Ingardena. Termin „doświadczenie” w tym złożeniu podpowiada, iż sacrum to kategoria dynamiczna i podlegająca ciągłemu ożywianiu i odnawianiu, raz ustanowiona nie trwa siłą bezwładności, ale jest odnawiana i się odnawia w zbiorowej samowiedzy ludzi, w ich ontologicznej wyobraźni.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Zob. http://sacrum-w-cywilizacjach.ug.edu.pl Tytuł ostatniej konferencji to: „Stan cywilizacji Zachodu”. Gdańsk-Leźno 14-15 X 2017 r.</p> 2019-12-30T14:05:52+01:00 Copyright (c) 2019 Gdańskie Studia Międzynarodowe