Biernacka, M. (2018). Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(3), 61–71. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.05