https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/feed Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-07-07T14:57:05+02:00 Michał Kaczmarczyk wnsmka@ug.edu.pl Open Journal Systems <p style="text-align: justify;">Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo założone w roku 1992, publikujące numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów. Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz do psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej.</p> <p style="text-align: justify;">Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski.</p> <p style="text-align: justify;">Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).</p> <p style="text-align: justify;">Czasopismo jest obecne na liście ERIH Plus.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4515 Od redakcji 2020-06-09T23:44:32+02:00 Monika Mazurek socmm@ug.edu.pl Jakub Potulski jakub.potulski@ug.edu.pl 2020-06-09T23:35:45+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4520 Tożsamość etniczna w krajobrazie językowym. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w krajach Unii Europejskiej 2020-07-07T12:01:14+02:00 Sławomir Łodziński s.lodzinski@uw.edu.pl <p>Celem tego artykułu jest porównanie stanu i sposobów wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości i ulic w językach mniejszości w krajach Unii Europejskiej oraz szerzej, w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry i Polska). Zestawienie ich polityk i praktyk nazewniczych pokazuje, że nie ma jednolitego wzorca we wprowadzaniu dwujęzycznego oznakowania. O ile w krajach Europy Zachodniej były one związane z ruchami i władzami regionalnymi (i praktycznie są ograniczone tylko do nazewnictwa miejscowości), to w krajach Europy Środkowej są regulowane na poziomie konstytucyjnym lub ustawowym, co daje często większe szanse na ich zaistnienie na wyznaczonym terytorium w związku z możliwością rozszerzenia ich także na inne obiekty i nazwy urzędowe. W artykule podkreślam znaczenie mniejszościowego nazewnictwa w tworzeniu nowego krajobrazu językowego tych społeczeństw poprzez działania umożliwiające mniejszościom szerszą i bardziej widoczną ich obecność w przestrzeni publicznej.</p> 2020-06-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4518 Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi 2020-07-07T13:30:36+02:00 Marta Kudelska marta.kudelska@uj.edu.pl Agnieszka Staszczyk agnieszka.staszczyk@uj.edu.pl Agata Świerzowska agata.swierzowska@uj.edu.pl <p>W Indiach, w okresie przed odzyskaniem niepodległości ufundowano wiele świątyń, które miały urzeczywistniać idee indyjskich reformatorów społecznych i religijnych propagujących wizje zreformowanego hinduizmu. Na jego potrzeby starano się także opracować nową formę świątyni „Hindu Rashtra Mandir”. W nurt ten wpisują się także świątynie określane mianem Birla Mandir fundowane przez kolejne pokolenia rodziny Birlów. Wszystkie one są – jak dowodzą autorki prezentacji – formami cultural media mającymi budować jednolitą hinduską tożsamość opierającą się o wykreowany ideał arja dharmy. W artykule, na przykładzie New Vishvanath Temple, ukazano mechanizmy retradycjonalizacji wykorzystane przez twórców idei. &nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-09T23:34:24+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4519 Polityka wobec mniejszości w Polsce 2020-07-07T13:39:25+02:00 Monika Mazurek socmm@ug.edu.pl <p>W roku 2020 mija dwadzieścia lat od wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ustawa ta jest wyrazem polityki wobec mniejszości etnicznych oraz narodowych w Polsce. Wymienia ona te społeczności, które mocą ustawy uzyskały status mniejszości, a także nadała status języka regionalnego kaszubszczyźnie. Mimo deklaracji osób o posiadaniu narodowości śląskiej czy kaszubskiej, polskie prawodawstwo nie uwzględnia możliwości ich uznania za mniejszość.</p> 2020-06-09T23:34:04+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517 Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making. Przykład kaszubski 2020-07-07T13:43:55+02:00 Katarzyna Warmińska-Zygmunt warminsk@uek.krakow.pl <p>Głównym zamysłem tego tekstu jest opis i interpretacja narodowych aspiracji części kaszubskich liderów. Od ponad trzech dekad toczą się w tej wspólnocie dyskusje dotyczące etnicznego statusu grupy. Można usłyszeć różne głosy, między innymi mówiący, że Kaszubi są oddzielnym narodem. W artykule uwaga zostanie skupiona na trzech kwestiach. Po pierwsze na tym, jak liderzy konceptualizują naród jako taki. Po drugie, jaką wizję swojego narodu podzielają, jakie kryteria członkostwa wskazują oraz jak kreślą granice symboliczne. Po trzecie pokazane są procesy, które można określić jako mechanizmy konstruowania narodu.&nbsp;</p> 2020-06-09T23:34:47+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516 Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej 2020-07-07T14:10:51+02:00 Jakub Potulski jakub.potulski@ug.edu.pl <p>Emile Durkheim jest jednym z „ojców-założycieli” współczesnej socjologii, a jego wpływ na rozwój dyscypliny jest nie do przecenienia. Większość prac Durkheima koncentrowała się wokół problemu integracji społecznej i zachowania spójności w obliczu szybkich zmian. Według Durkheima społeczeństwa pod wpływem głębokich zmian społecznych stają się niestabilne i anomiczne. Durkheim szukał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zachować społeczny konsensus. Niezależnie od faktu, że prace Durkheima były „produktem swojego czasu” (epoki, którą dziś możemy nazwać „nadejściem nowoczesności”), jego prace poświęcone anomii i spójności społecznej pozostają interesujące także i dziś w kontekście przejścia od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego. W artykule autor wskazuje, że Durkheimowska socjologia polityki pozostaje relewantnym obszarem badań, który może być inspiracją dla badaczy współczesnych zmian społecznych.&nbsp;</p> 2020-06-09T23:35:17+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4514 Threat of using alcohol and psychoactive substances in uniformed formations 2020-07-07T14:44:18+02:00 Andrzej Piotrowski andrzej.piotrowski@ug.edu.pl Marcin Szulc marcin.szulc@ug.edu.pl Ole Boe ole.boe@usn.no Vasile Marineanu vasile.marineanu@g.unibuc.com Samir Rawat samtanktrooper@yahoo.com Abhijit P. Deshpande director_bud@siu.edu.in <p>This article explores the threat of using alcohol and psychoactive substances in uniformed formations. We first examine dysfunctional patterns of alcohol use. Secondly, we scrutinize the use of alcohol by soldiers from a historical perspective. Thirdly, we discuss dysfunctional patterns of alcohol consumption and psychoactive substance use including high-risk behaviors in military contexts. Fourthly, we examine the impact of alcohol and substance consumption in the military. Fifthly, we consider the challenges of alcohol and psychoactive substances in uniformed groups. Sixthly, we study alcohol consumption in the Norwegian armed forces as an example. Seventhly, we discuss quantitative data obtained from an Indian military sample, using chi-square analyses to check independence between attributes (serving combat soldiers versus other serving armed forces personnel not initiated yet into combat) on alcohol consumption and smoking habits. Finally, based on review of literature and our research, we provide some concluding remarks about the threat of using alcohol and psychoactive substances in uniformed formations.</p> 2020-06-09T23:36:29+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4513 Recenzja książki Mieczysława Dąbrowskiego Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade’a do Houellebecqa 2020-07-07T14:57:05+02:00 Alicja Łempicka aaa@aaa.aa 2020-06-09T23:42:34+02:00 Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica