Miscellanea Anthropologica et Sociologica https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes <p style="text-align: justify;">Miscellanea Anthropologica et Sociologica to czasopismo założone w roku 1992, publikujące numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Każdy numer zawiera nie tylko serię tekstów poświęconych tematyce numeru, lecz również dział artykułów i recenzji dotyczących innych tematów. Naszym celem jest łączenie debat teoretycznych z badaniami empirycznymi obejmującymi szerokie spektrum zagadnień - od socjologii historycznej po sprawy współczesne oraz do psychologii społecznej po kultury świata. Szczególnie mile widziane są artykuły wnoszące twórczy wkład do teorii socjologicznej.</p> <p style="text-align: justify;">Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski.</p> <p style="text-align: justify;">Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access).</p> <p style="text-align: justify;">Czasopismo jest obecne na liście ERIH Plus.</p> Instytut Filozofii i Socjologii UG pl-PL Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2084-2937 Wstęp: Gdańsk jako wspólnota obywatelska in statu nascendi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4219 Cezary Obracht-Prondzyński Piotr Zbieranek Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 7–10 7–10 Tożsamość mieszkańców polskich miast. Kilka refleksji socjologicznych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4226 <p style="text-align: justify;">Od wieków tożsamość stanowi ważny problem egzystencjalny, ponieważ porządkuje relację człowieka ze światem. Tożsamość to nie wyłącznie biologiczne trwanie człowieka, ale zasada porządku społecznego i kulturowego. Tożsamość to świadomość siebie, czyli rezultat uwikłania aktora społecznego w sieci różnorodnych powiązań, które w procesie interakcji kształtują człowieka wraz z wymiarem biologicznym. Tożsamość zatem to z jednej strony tradycja eriksonowska, czyli poczucie bycia człowiekiem, z drugiej interakcjonistyczna, czyli modyfikacja tożsamości poprzez proces interakcji. Współczesny świat konfrontujących się kultur rodzi potrzebę analizy tożsamości w przestrzeni wielu kultur, która kształtuje się przez ciągły kontakt z odmiennymi wartościami, normami, wzorami zachowań.&nbsp;</p> Marek S. Szczepański Anna Śliz Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 13–24 13–24 Trzy wymiary tożsamości miasta https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224 <p style="text-align: justify;">W artykule zaprezentowano trzy wymiary tożsamości miasta. Jest to, innymi słowy, pokazanie różnych obszarów tego, co i w jaki sposób mówi się na temat miasta i jego tożsamości. Pierwszy wymiar traktuje o miastach jako tekstach kultury, gdzie tożsamość jest formą kreacji spotykaną między innymi w literaturze i sztukach wizualnych. Drugi wymiar dotyczy tożsamości miasta jako elementu działań marketingowych, poprzez który tworzy się wizję tego, jak miasto ma być postrzegane przez docelowego odbiorcę (turystę, inwestora, mieszkańca). Trzeci wreszcie wymiar ukazuje tożsamość miasta jako efekt postaw mieszkańców, którzy okazują emocjonalny stosunek do miejsca zamieszkania, a także działają aktywnie na jego rzecz. Artykuł jest równocześnie zarysem teoretycznego wsparcia dla projektu badawczego dotyczącego tożsamości Gdańska. Stąd znajdują się w nim cząstkowe odwołania do uzyskanego dzięki niemu materiału empirycznego.&nbsp;</p> Lesław Michałowski Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 25–37 25–37 Wspólnota różnorodności – co łączy, a co dzieli współczesnych gdańszczan https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228 <p style="text-align: justify;">W tekście przedstawiona została wizja Gdańska jako wspólnoty różnorodności, czyli społeczności mieszkańców w różne sposoby związanych z miastem, a jednocześnie bardzo od siebie różnych pod kątem cech socjo-demograficznych czy czynników kulturowych i obyczajowych. Tekst składa się z kilku zasadniczych części. W pierwszej z nich scharakteryzowany został dyskurs miejskiej wspólnotowości, ze szczególnym naciskiem na przemiany budowania miejskich wspólnot. Kolejny fragment poświęcony jest przedstawieniu założeń metodologicznych i syntetycznych wniosków z badań na temat gdańskich tożsamości. Ostatnia część tekstu poświęcona jest wyzwaniom dla gdańskiej wspólnoty różnorodności i możliwym kierunkom jej ewolucji.&nbsp;</p> Tomasz Grabowski Krzysztof Stachura Piotr Zbieranek Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 38–55 38–55 Falowa natura gdańskiej społeczności. O tożsamości z perspektywy procesów historycznych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4222 <p style="text-align: justify;">Celem niniejszego artykułu jest analiza kształtowania się tożsamości Gdańska pod wpływem wydarzeń historycznych. W najnowszej historii miasta można wskazać cztery fale, tj. przełomowe okresy, które w istotny sposób kształtowały tożsamość Gdańska. W okresie powojennym tożsamość miasta budowano na ideologicznych podstawach. Był to okres, w którym Danzingerzy, Kaszubi i Kresowiacy nie mieli możliwości kontynuowania swojej dotychczasowej tożsamości. Druga fala przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. W tym okresie wykuwa się to, co później stanowić będzie tzw. dziedzictwo Solidarności. Trzecia fala związana jest z obchodami tysiąclecia Gdańska (rok 1997). Na skutek zmiany kontekstu historyczno-politycznego rozpoczął się proces przywracania społecznej pamięci na temat historii Gdańska. W tym czasie rozpoczął się proces kreowania mitu o wielokulturowym Gdańsku. I wreszcie czwarta fala związana jest z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. Dla Gdańska mistrzostwa te stały się kołem zamachowym modernizacji miasta. Gdańsk znalazł się w czołówce beneficjentów funduszy europejskich i wyrósł do miana jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich w Polsce. To wówczas badania socjologiczne zaczęły rejestrować trwały trend poprawy jakości życia w mieście oraz rosnącą atrakcyjność Gdańska.&nbsp;</p> Jarosław Załęcki Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 56–68 56–68 Tożsamość i przestrzeń. Wokół gdańskich retoryk tożsamościowych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4225 <p style="text-align: justify;">W długim procesie kształtowania tożsamości Gdańska ważną rolę odgrywają pamięć i przestrzeń. W nowym dyskursie tożsamościowym nie tracą one na znaczeniu, lecz obok stałych fundamentów narracji tożsamościowej (wielokulturowość, architektura, pamięć), pojawiają się nowe opowieści miejskie obejmujące różne wymiary refleksji wskazujące na złożoność: wielowymiarowość i wielowarstwowość gdańskich tożsamości. W pamięci zbiorowej gdańszczan przechowywana jest nostalgiczna wizja miasta ze strażnikami ciągłości do których niewątpliwie należy zaliczyć przestrzeń w wymiarze architektonicznym jako element kulturowego dziedzictwa. Jednakże wobec nowych form i sposobów obcowania z miejską przestrzenią, za pomocą współczesnych technik informatycznych, podejmowane są coraz śmielsze próby budowania tożsamości Gdańska jako projektu refleksyjnego, wykraczającego poza esencjonalne treści i będące odpowiedzią na różne potrzeby tożsamościowe mieszkańców.</p> Małgorzata Dymnicka Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 69–82 69–82 Miejskie widma. Przeszłość jako klucz do zrozumienia teraźniejszości https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4227 <p style="text-align: justify;">Tekst powstał w perspektywie zainteresowania widmontologią (hauntology) Jacquesa Derridy i opowiada o widmach operujących w przestrzeni życia miasta. Na podstawie profili tożsamościowych wyłonionych w badaniach nad tożsamością gdańszczan, raportowanych w tym tomie, eseistycznie docieka możliwości budowania miasta jako demokratycznej wspólności przez „duchologiczną” analizę śladów bytowania gdańskich widm, o których mówić mogą nieciągłości, „zagięcia” lokalnej pamięci etc. Wypowiedź stanowi najogólniej argumentację tezy głoszącej sens wrażliwości na lokalne widma, w odpowiedzi na potrzebę podmiotowego życia w miejskiej wspólnocie. Teza ma charakter pedagogiczny, a tekst puentowany jest doniosłością znaczenia specyficznie miejskiej pedagogiki publicznej, która w kształtowaniu warunków dla podmiotowo kreowanej wspólności byłaby zorientowana na lokalne duchy, loci spectris educandi. Przez swoje nawiedzenia i zagospodarowywanie przeszłością przestrzeni miasta (produkcję „miejsc nawiedzonych”), mogą one na co dzień uczyć troski o dobro publiczne, zawsze kruche i wymagające codziennego kultywowania, ale jedynie w warunkach, kiedy są honorowane i darzone uwagą, a nie apoteozowane, kolonizując miasto i wprowadzając jego mieszkańców w stan owładnięcia przeszłością.&nbsp;</p> Maria Mendel Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 83–106 83–106 Wielokulturowość Gdańska – problem, szansa czy ryzyko? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4218 <p style="text-align: justify;">Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki gdańskiej wielokulturowości, uwzględniającej pluralistyczne dziedzictwo historyczne oraz współczesne procesy społeczne. Kluczowe znaczenie ma ukształtowanie się nowej społeczności miejskiej po II wojnie światowej oraz zjawisko ujawnionej wielokulturowości, z którym mamy do czynienia po 1989 r. Na tym tle dochodzi do sporów o tożsamość miasta oraz pamięci jego mieszkańców.</p> Cezary Obracht-Prondzyński Paweł Łuczeczko Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 107–121 107–121 Zwrot performatywny. Animacja jako narzędzie kreowania tożsamości na przykładzie Gdańska https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4223 <p style="text-align: justify;">Celem artykułu jest przedstawienie relacji animacji kultury i tożsamości na podstawie założeń teoretyczno-metodologicznych, oscylujących wokół koncepcji działania. Przedstawione zostaną dylematy, a także potencjał tego typu podejścia związanego z badaniem tożsamości miejsca – dokładniej miasta. Na przykładzie głównych cech i treści inicjatyw o charakterze animacyjnym w Gdańsku zostaną ukazane tematy i zagadnienia, które mogą stanowić kontynuację badań, w tym badań w działaniu, a także które uwrażliwiają na nierozpoznane czy nieobecne w dominujących dyskursach i działaniach obszary oraz problemy społeczne.&nbsp;</p> Karolina Ciechorska-Kulesza Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 122–137 122–137 Hiszpańscy kibice, polski James Dean i ukraińscy sąsiedzi. Różne opowieści o Gdańsku https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4230 Dorota Karaś Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 141–144 141–144 Powojenna wielokulturowość zaklęta w gdańskie historie rodzinne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4234 Olga Dębicka Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 145–147 145–147 Ceglana tożsamość. Dziedzictwo materialne jako rdzeń gdańskich tożsamości https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4232 Jakub Szczepański Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 148–151 148–151 Odkrywając ukryte. Spacery po mieście jako narzędzie animacji tożsamości https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4229 Anna Miller Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 152–154 152–154 Mikrotożsamość. Jak aktywnie poszukiwać dzielnicowego genius loci? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4231 Jakub Knera Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 155–157 155–157 Proces kształcenia w uniwersytecie. Spojrzenie Teresy Bauman i innych pedagogów, w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4221 Dorota Kowalska-Papke Copyright (c) 2020 Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2020-03-27 2020-03-27 20 4 161–169 161–169