https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/issue/feed Zeszyty Studenckie „Nasze Studia" 2023-07-20T09:02:13+00:00 prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania spk@atopus.pl Open Journal Systems <p>"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 roku.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,&nbsp;<strong>artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "Nasze Studia" otrzymują 5 punktów.</strong></p> <p>W latach&nbsp; 2013-2018 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdowały się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymywały 3 punkty.&nbsp;</p> <p>Redakcja Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" informuje, że od 2011 r. do 2017 r.&nbsp;&nbsp;wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa.&nbsp;<strong>Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.&nbsp;</strong>Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.</p> <p>23 sierpnia 2021 r. ukazał się jedenasty numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9101 Koncepcja oceny zarządzania logistycznego w mikro przedsiębiorstwie handlowym 2023-07-19T07:23:01+00:00 Karolina Reszka spk@atopus.pl <p>Literatura naukowa nie udostępnia wielu publikacji skupionych wokół koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zarządzania logistycznego15. Niewielka ilość treści w opisywanym kontekście tematycznym może obniżać zdolność konkurowania organizacji, zatem dążąc do zwiększenia atrakcyjności mikro przedsiębiorstw handlowych należy, analizować procesy w nich zachodzące, oceniać ich funkcjonowanie oraz wspierać rozwój.</p> <p>W niniejszym artykule koncepcja oceny zarządzania logistycznego w mikro przedsiębiorstwie handlowym składa się z dwóch etapów: mapowania procesu, a następnie oceny zarządzania logistycznego w układzie problemów decyzyjnych charakterystycznych dla mikro przedsiębiorstw handlowych.</p> <p>Mapowanie procesu jako jedna z metod analizy wszystkich działań i powiązań występujących w mikro przedsiębiorstwie handlowym jest początkiem rozwoju utożsamianym z usprawnianiem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań optymalizujących. Przedstawione w tabeli zależności między funkcjami a problemami decyzyjnymi w handlu, uzupełnione wywiadem semi‐ustrukturalizowanym pomogły ustalić elementy problematyczne w badanym procesie. Na tej podstawie można dokonać oceny zarządzania logistycznego, a nawet zaproponować rozwiązania wspierające cały proces.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9102 Ocena systemu wsparcia logistycznego festiwalu muzycznego na przykładzie Open’er Festiwal 2023-07-19T07:38:19+00:00 Kamil Stepnowski spk@atopus.pl <p>W pracy przedstawione zostają podstawowe informacje dotyczące festiwalu muzycznego wraz z umiejscowieniem go w kategorii imprez masowych. Ukazane zostają również podstawowe zasady, które muszą zostać spełnione, by dane przedsięwzięcie mogło być klasyfikowane jako festiwal. Następnie autor dokonuje prezentacji i interpretacji pojęcia system wsparcia logistycznego w znaczeniu ogólnym. Identyfikuje on również znaczenie wspomnianego systemu w procesie realizacji imprezy masowej o charakterze muzycznym. W dalszej części artykułu autor prezentuje festiwal muzyczny Open’er Festival w Gdyni, wraz z krótkim przybliżeniem jego historii. Celem artykułu jest także prezentacja wyników elektronicznego badania ankietowego zrealizowanego na grupie uczestników festiwalu. Pytania i udzielone na nie przez uczestników odpowiedzi skupiają się wokół logistycznych aspektów, które były obecne podczas ubiegłych edycji wydarzenia Open’er Festival. Badanie zostało przeprowadzone a jego wyniki opracowane w całości przez autora artykułu.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9103 Korzyści płynące z rozwoju miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w świetle koncepcji logistyki miejskiej 2023-07-19T07:47:42+00:00 Martyna Sydorów spk@atopus.pl <p>Miasta borykają się z wieloma trudnościami, również w zakresie transportu. Ich generatorem jest przede wszystkim wzrost wskaźnika motoryzacji. Chcąc przeciwdziałać problemom, samorządy podejmują starania, dzięki którym miejska komunikacja publiczna ma stać się konkurencyjna wobec samochodów. Wdrażane są m.in. innowacje technologiczne oraz rozbudowywana jest infrastruktura transportu szynowego (tramwajowa, kolei miejskiej i aglomeracyjnej). Celem pracy jest próba określenia głównych kierunków rozwojowych miejskiej komunikacji publicznej, które mają za zadanie zniwelowanie kwestii problemowych w zakresie transportu. Badanie oparto na analizie literatury – naukowej, branżowej i portali informacyjnych oraz danych statystycznych. Dopełnienie stanowił przegląd przykładów rozwiązań z polskich samorządów miejskich (studium przypadku). Pozwoliło to wykazać ogólne zyski płynące z rozwoju transportu zbiorowego. Miejska komunikacja publiczna posiada większą zdolność przewozową niż samochody osobowe, dzięki czemu jest bardziej efektywna. Wpływa to na zminimalizowanie zjawiska kongestii transportowej oraz emisję zanieczyszczeń i hałasu. Zmniejszenie liczby aut także poprawić może bezpieczeństwo na drogach oraz spowoduje mniejszą eksploatację infrastruktury drogowej.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9104 Międzynarodowy transport morski oraz handel światowy, trendy i prognozy 2023-07-19T08:01:31+00:00 Patryk Pliszczyński spk@atopus.pl <p>Artykuł jest aktualnym zbiorem informacji na temat międzynarodowego transportu morskiego oraz handlu światowego. Wybrany temat jest rozwinięciem opracowania UNCTAD dotyczącego podsumowania w handlu światowym za rok 2022. Temat jest aktualnym zestawieniem bieżącej sytuacji gospodarczej, zawiera w sobie informacje ekonomiczno‐społeczne, które wynikają z wielu wydarzeń i zjawisk ogólnoświatowych występujących w ostatnim czasie. W artykule przytoczono liczne dane obrazujące również obecną sytuację makroekonomiczną świata, takie jak wskaźniki inflacji czy też PKB. Zebrane dane pozwoliły na połączenie informacji i zrównanie ich z obecną sytuacją panującą w transporcie morskim oraz w handlu. Opracowanie ma za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na aspekty związane z oddziaływaniem transportu na gospodarkę oraz gospodarki na transport, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dane zawarte w artykule zostały okrojone i rozpatrują tylko te wątki, które są istotne z punktu widzenia transportu i logistyki, aby rzetelniej i dogłębniej przeanalizować panującą obecnie sytuację należałoby uwzględnić wiele innych istotnych czynników, które zostały pominięte. Owe opracowanie zawiera również dane prognostyczne, które pozwalają oszacować przyszłe trendy i sytuację panującą w przytaczanych aspektach.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9105 Bariery wprowadzenia paliwa wodorowego do powszechnego użycia ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Polski 2023-07-19T08:13:58+00:00 Zofia Papierowska spk@atopus.pl Yevhen Mykhno spk@atopus.pl <p>Artykuł podejmuje problematykę wdrożenia i rozwoju paliwa wodorowego w Polsce w najbliższej przyszłości. W pierwszej części można znaleźć szczegółowy opis rodzajów paliwa wodorowego według technologii pozyskiwania, informacje o barierach w wprowadzeniu tej technologii na rynek oraz odpowiedź, dlaczego samochody napędzane wodorem wciąż nie są powszechnie stosowane. Druga część artykułu została poświęcona analizie barier wprowadzania paliwa wodorowego w Polsce. W tej części została przedstawiona problematyka wolno rozwijającej się polskiej infrastruktury wodorowej oraz brak przepisów regulujących ten rodzaj paliwa. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i jego celem jest ukazanie barier oraz ocena wprowadzania wodoru jako paliwa samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem Polski.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9112 Potencjał zastosowania systemów GIS w zarządzaniu łańcuchem dostaw: analiza obszarów wykorzystania 2023-07-20T05:20:34+00:00 Natalia Bryła spk@atopus.pl Paweł Borowiec spk@atopus.pl <p>W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania systemów GIS (Geographic Information System) w celu ułatwienia zarządzaniem łańcuchem dostaw. Autorzy zwracają uwagę na trudności z kontrolowaniem i optymalizacją coraz bardziej skomplikowanych procesów logistycznych. Opisano historię powstania i rozwoju systemów oraz dwa rozszerzenia oprogramowania ArcGIS, które mogą być użyteczne w procesie planowania i optymalizacji logistycznej. Zaprezentowano cel zastosowania rozszerzeń ArcGIS Network Analyst oraz Spatial Analyst, które pozwalają, między innymi na optymalizację tras dostaw, uwzględniając czynniki takie jak czas podróży, ukształtowanie terenu, koszty transportu oraz przeprowadzanie analiz przestrzennych, w celu zidentyfikowania najlepszych miejsc do zlokalizowania magazynów i centrów dystrybucji. Wykorzystując dostępną literaturę oraz informacje udostępnione przez firmę Esri Polska, opisano najważniejsze zagadnienia związane z łańcuchem dostaw oraz obszarem działania systemów. Głównym spostrzeżeniem jest szerokie pole zastosowań tych systemów, co pozwala na skorzystanie z nich przez wiele odrębnych od siebie branży. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał systemów GIS, konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie systemu oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9113 Analiza porównawcza transportu Czech i Polski 2023-07-20T05:31:30+00:00 Magdalena Truszkowska spk@atopus.pl <p>Artykuł porusza zagadnienia dotyczące transportu dwóch sąsiadujących ze sobą państw Polski i Czech. Przedstawiono analizę i ocenę poszczególnych rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, śródlądowego, lotniczego, rurociągowego i morskiego. Zilustrowano również strukturę udziału poszczególnych gałęzi transportu dla Polskich oraz Czech. Do porównania obu krajów wykorzystano przede wszystkim dane statystyczne, które obrazują zakres zastosowania transportu w przewozie towarowym w poszczególnych krajach. Celem pracy była analiza i ocena Polski i Czech w rozróżnieniu na gałęzie transportu. Porównano poszczególne segmenty transportu towarów w latach 2019–2021. W pracy zawarto również analizę funkcjonującej infrastruktury kolejowej oraz drogowej w obu państwach. Ponadto skupiono się również na występującej współpracy pomiędzy dwoma powyższymi państwami oraz realizowanymi przedsięwzięciami oraz projektami, mającymi wpływ na transport obu krajów.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9114 Wybrane usługi finansowania działalności łańcuchów dostaw przez banki 2023-07-20T05:46:35+00:00 Ksymena Wójcik spk@atopus.pl <p>Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja form finansowania przez banki łańcuchów dostaw w postaci kapitału obcego oraz oferowanych gwarancji bankowych, wspierających finansowanie łańcuchów dostaw. Podstawowym problemem do rozwiązania są zakłócenia w płynności zasobów i w dostępie do finansowania łańcuchów dostaw w warunkach niekorzystnej sytuacji gospodarczej. W opracowaniu dokonano przeglądu usług finansowania łańcuchów dostaw, oferowanych przez wybrane banki oraz przedstawiono zaangażowanie banków w finansowanie branż niefinansowych, uczestniczących w łańcuchach dostaw. Porównano podobieństwa i różnice we wspieraniu płynności łańcuchów dostaw przez kredyt pomostowy i kredyt prefinansowy. Przedstawiono zabezpieczenie bankowe transakcji w łańcuchu dostaw poprzez mechanizm akredytywy dokumentowej oraz różne typy gwarancji bankowych. Wnioski sformułowane na podstawie wyników analizy potwierdzają wysokie i różnorodne zaangażowanie się banków: finansowe i zabezpieczające łańcuchy dostaw.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9115 Inteligentne systemy transportowe oraz przykład autonomicznego środka transportu miejskiego 2023-07-20T05:55:24+00:00 Weronika Napora spk@atopus.pl Tetiana Muzhevych spk@atopus.pl <p>W dzisiejszych czasach Inteligentne systemy transportowe to proces na skalę globalną, który przyczynia się do stosowania różnorodny technologii wykorzystywanych w transporcie w celu ochrony życia, oszczędności pieniędzy oraz czasu jak i ochrony otaczającego nas świata. Wykorzystywane technologie zrzeszają w sobie elementy mikroelektroniki, łączności i oprogramowania oraz takie dziedziny jak inżynieria transportu, telekomunikacja, informatyka, finanse, elektronika, oraz technologia pojazdu. Z dnia na dzień pojazdy autonomiczne zyskują większe zainteresowanie, nie tylko wśród kierowców samochodów osobowych, ale także w jednostkach transportu zbiorowego.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9116 Analiza i symulacja logistyczna na wybranej trasie dla kolei niskich ciśnień hyperloop 2023-07-20T06:09:54+00:00 Natalia Bajerek spk@atopus.pl Gabriela Janusz spk@atopus.pl Jakub Kwiecień spk@atopus.pl <p>Celem niniejszej pracy jest rozwiązanie problemu dotyczącego czasu wsiadania i wysiadania pasażerów oraz ich wpływu na przyjazdy i odjazdy kolei niskociśnieniowej, wykorzystując modelowanie w programie symulacyjnym FlexSim. Do wykonania powyższych badań stworzono siedem wersji modelów komputerowych, w tym model główny oraz sześć innych wariantów. Umożliwiły one analizę różnych scenariuszy związanych z procesem wsiadania i wysiadania z pojazdu. Przeprowadzona symulacja dostarczyła wniosków, które mogą być wykorzystane w dalszych pracach projektowych. Badanie wykazało, że symulacja komputerowa w FlexSim zapewnia przejrzystość wyników. Tradycyjne obliczenia dotyczące czasu wsiadania, wysiadania i liczby pociągów zdolnych do pokonania trasy lub rozpoczęcia podróży byłby bardziej złożone i czasochłonne w tym przypadku.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9117 Wpływ COVID‐19 na ruch pasażerski w portach Gdańsk, Gdynia i Zespole Portów Szczecin‐Świnoujście 2023-07-20T06:20:35+00:00 Oliwia Pępek spk@atopus.pl Remigiusz Buszkiewicz spk@atopus.pl <p>Pandemia COVID‐19 dotknęła wszystkie gałęzie przemysłu, powodując wielomilionowe straty i koszty. Wywołała także szkody na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Nie oszczędziła również transportu morskiego, zamknięcie portów, kwarantanny statkowe jak i brak możliwości podmiany załogi siatkowej to tylko nieliczne problemy, z którymi zmagała się cała branża morska. W przeciwności do innych sektorów przemysłu nie została całkowicie zamrożona, ponieważ transport morski jest jednym z najważniejszych na świecie i od jego płynnego funkcjonowania zależy gospodarka światowa. Wszystkie restrykcje wpłynęły również na ruch i obsługę pasażerów na statkach w polskich portach. Celem tego artykułu jest porównanie ilość pasażerów, którzy korzystali z usług statków pasażerskich kursujących z trzech polskich portów: Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Szczecin – Świnoujście, na przestrzeni ostatnich 10. Dane uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsze porównanie dotyczy lat przed wybuchem pandemii koronawirusa 2012–2019, a drugie uwzględnia lata 2020–2021, gdy pandemia osiąga swój szczyt. Przeanalizowano również jaki wpływ miał COVID‐19 na liczbę pasażerów obsłużonych przez ww. porty.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9118 Klasyczne i alternatywne wskaźniki dobrobytu 2023-07-20T06:31:21+00:00 Marceli Hązła spk@atopus.pl Jakub Hązła spk@atopus.pl <p>Artykuł zawiera przegląd wybranych istniejących wskaźników dobrobytu, głównie z punktu widzenia ekonomii. W pierwszej części artykułu przeprowadzono analizę klasycznych wskaźników skupiających się głównie na dobrobycie materialnym. Następnie przytoczono i krótko omówiono nowsze, alternatywne wskaźniki dobrobytu. Te alternatywne wskaźniki uwzględniają między innymi czynniki psychologiczne, społeczne i środowiskowe. Przedstawiono także ważną ideę zrównoważonego rozwoju, nie tylko w kontekście celów rozwojowych, ale także jako koncepcję zrównoważonego życia z mniejszą ilością odpadów i niepotrzebnej konsumpcji. Zauważono, że choć klasyczne wskaźniki dobrostanu często oferują przestarzałe i niepraktyczne podejście, to jednak okazują się bardzo przydatne w połączeniu z analizą innych, bardziej współczesnych danych i wskaźników, ze względu na nieodłączny materialny wymiar zaspokajania ludzkich potrzeb.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9119 Wybrane aspekty energetyki Polski wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju 2023-07-20T07:08:17+00:00 Wojciech Kamiński spk@atopus.pl <p>Artykuł przedstawia historyczny i rzeczowy zarys kreacji koncepcji zrównoważonego rozwoju wraz z wpływem tej koncepcji na transformację energetyczną. Dokonano charakterystyki polskiego systemu elektroenergetycznego oraz analizy porównawczej polskie i hiszpański ego systemu energetycznego. Na podstawie danych zbadano wpływ transformacji energetycznej pod kątem wykorzystania energetyki jądrowej. Przedstawiono korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie energetyki jądrowej w Polsce.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9120 Zielony taxiing i zielone lotniska jako innowacje w procesie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji kosztów lotnictwa pasażerskiego 2023-07-20T07:22:02+00:00 Katarzyna Kania spk@atopus.pl Piotr Kania spk@atopus.pl <p>Z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla lotnictwo jest jednym z najczystszych środków transportu. Do kosztów społecznych branży należy zanieczyszczenia powietrza w postaci pary wodnej, tworzącej smugi kondensacyjne oraz tlenków azotu, a ponadto hałas. Transformacja energetyczna oraz innowacje w sektorze lotniczym mają się przyczynić do efektywności paliwowej oraz zmniejszenia niekorzystnego wpływu branży na środowisko i klimat. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest to, aby inwestycje nie przewyższały potencjalnych oszczędności. W niniejszym artykule uwaga została skupiona na wybranych innowacjach, przede wszystkim green taxiingu i green airports, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do pogłębionych rozważań w zakresie innowacji w procesie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji kosztów lotnictwa pasażerskiego.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9121 Istota działalności pośrednika na rynku nieruchomości 2023-07-20T07:42:24+00:00 Magdalena Gackowska spk@atopus.pl <p>Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości generuje wiele pytań i niepewności wśród jego uczestników. Ze względu na specyfikę rynku i powstałe wyzwania, wymaga się od doradców profesjonalnej obsługi i odpowiedniej wiedzy. Artykuł przedstawia wybrane informacje dotyczące istoty działalności pośrednika na rynku nieruchomości, jego roli związanej z transakcjami rynkowymi, narzędzia komunikacji z otoczeniem, kluczowe kompetencje, a także wyniki badania empirycznego przedstawiającego jak zawód pośrednika nieruchomości jest odbierany przez społeczeństwo.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9122 Sposoby ochrony oszczędności gospodarstw domowych przed inflacją na przykładzie Polski 2023-07-20T07:50:11+00:00 Milena Nowaczewska spk@atopus.pl <p>Spadek siły nabywczej pieniądza powoduje, że zasoby gospodarstw domowych są coraz mniejsze. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury dotyczącej wybranych sposobów ochrony oszczędności gospodarstw domowych przed inflacją, a następnie podjęta została próba ich oceny. Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na opisanie zjawiska inflacji, majątku i oszczędności gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy określone zostały i opisane trzy sposoby ochrony oszczędności – złoto, nieruchomości i akcje, które następnie zostały ocenione według 3 kryteriów, tj. ryzyko, wskaźnik rentowności oraz trudność wejścia w posiadanie. Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza pozwala stwierdzić, że najskuteczniejszym sposobem ochrony oszczędności gospodarstw domowych przed inflacją jest złoto.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9123 Skuteczność wspólnej polityki rolnej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie 2023-07-20T08:01:28+00:00 Martyna Olender spk@atopus.pl <p>Rosja rozpoczęła niczym niesprowokowane działania wojenne w Ukrainie 24.02.2023 r. Konsekwencje konfliktu zbrojnego w Ukrainie dotknęły całą społeczność międzynarodową. Celem artykułu jest zbadanie wynikających z tego zmian na rynku rolnym UE oraz ocena działań dostosowawczych UE do nowej sytuacji gospodarczej. Analizowane aspekty to wymiana handlowa produktów rolnych z Ukrainą oraz nawozów z Rosją, łagodzenie potencjalnych skutków zaburzonych łańcuchów dostaw wskutek blokowania portów morskich na Morzu Czarnym, bezpieczeństwo żywnościowe w UE i na świecie oraz nowe uregulowania w zakresie WPR. W wyniku analizy danych dotyczących eksportu i importu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą i Rosją oraz dokumentacji i komunikatów opublikowanych przez UE oceniono, że wojna obnażyła słabości UE w kwestii wysokiego uzależnienia od importu kluczowych surowców z Rosji. Wskazano także istotność Ukrainy jako partnera handlowego w obszarze handlu produktami rolnymi oraz dużą wpływowość lobby rolniczego na decyzje UE. Pozytywnie ocenia się pomoc krajom trzecim w postaci przekazania żywności o wartości 950 mln EUR.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9124 Ekonomiczne konsekwencje fuzji Penguin Random House i Simon & Schuster 2023-07-20T08:17:39+00:00 Yelyzaveta Kompaniiets spk@atopus.pl <p>Artykuł dotyczy fuzji i przejęć w branży wydawniczej w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części przeanalizowano fuzję Penguin Group i Random House oraz wyniki działalności powstałego w wyniku tej fuzji jednego z największych wydawców w Stanach Zjednoczonych. Druga część artykułu poświęcona jest nieudanej fuzji Penguin Random House z Simon &amp; Schuster oraz toczącemu się w tej sprawie postępowaniu antymonopolowemu. Studium przypadku Penguin Random House zostało opracowane na podstawie informacji finansowych zaczerpniętych z LSEG Eikon, natomiast wpływ fuzji dużych wydawnictw na inne podmioty na rynku został zidentyfikowany na podstawie pogłębionych wywiadów z ekspertami zajmującymi się rynkiem wydawniczym.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9125 Przemysł chemiczny w Europie w czasie kryzysu wywołanego przez Rosję: studium przypadku Grupy Azoty 2023-07-20T08:26:58+00:00 Zuzanna Marciniak spk@atopus.pl Michalina Noga spk@atopus.pl <p>Kryzys, który rozpoczął się w 2022 r. z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, trwał przez następny rok, a od 2023 r. sytuacja na rynku była szczególnie napięta pod względem przemysłu chemicznego. W niniejszym studium przypadku staramy się przedstawić obecną sytuację największego polskiego producenta nawozów, Grupy Azoty S.A., w porównaniu z norweskim konkurentem, Yara International ASA. Szukamy odpowiedzi na to, w jaki sposób obie firmy zostały dotknięte kryzysem i jakie są ogólne trendy w tym okresie między lutym 2022 a marcem 2023 r. Aby odpowiedzieć na cele i pytania badawcze, korzystamy z metod badawczych wtórnych z analizą istniejącej literatury oraz analizy finansowej przeprowadzonej na podstawie dostępnych raportów firm z bazy danych LSEG. Po przeanalizowaniu sytuacji na rynku chemicznym w 2023 r. oraz dokładniejszym zbadaniu cen akcji i wyników finansowych Grupy Azoty, możemy stwierdzić, że kryzys spowodowany wojną na Ukrainie miał duży wpływ na przemysł chemiczny w Europie. Opublikowane informacje o przebiegu wojny i jej konsekwencjach wpływają na poziom zaufania inwestorów i powodują wahania cen na giełdzie. Ponadto, czynniki makroekonomiczne i polityczne mają wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Chociaż wydawało się, że sankcje nałożone na Rosję stworzyły okazję do zwiększenia udziału w rynku przez wypełnienie luki powstałej w wyniku braku importu, to w rzeczywistości warunki rynkowe utrudniały ten proces. Szczególną rolę odegrał wzrost cen energii i surowców, ponieważ są one głównym kosztem dla przedsiębiorstw produkcyjnych w przemyśle chemicznym.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9126 Oczekiwania młodego pokolenia na rynku pracy 2023-07-20T08:41:19+00:00 Wanesa Konkel spk@atopus.pl <p>Współczesny rynek pracy integruje dość silnie zróżnicowane pokolenia, o różnych priorytetach i cechach. Genezą tych różnic są rozbieżne warunki gospodarcze i społeczne, w jakich przyszło każdemu z pokoleń dorastać. Ważnym aspektem dla pracodawcy powinno być poznanie opisanych w artykule różnic w podejściu do wykonywanej pracy przez potencjalnych i aktualnych pracowników. Bazując na literaturze przedmiotu, w artykule przedstawiono istotność motywowania pracownika, czyli świadomego oddziaływania na motywację osoby zatrudnionej, w celu skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa. Autorka zbadała najważniejsze czynniki zachęcające do podjęcia i wykonywania pracy dla generacji rozpoczynającej dopiero swoją karierę zawodową – pokolenia Z. W rezultacie potwierdzono przyjętą w pracy hipotezę badawczą, iż dla młodego pokolenia najważniejszą zachętą do podjęcia pracy jest wynagrodzenie zasadnicze. Na kolejnych miejscach plasują się liczne czynniki niematerialne, tj. elastyczny czas pracy, przyjemna atmosfera w pracy czy pewność zatrudnienia. Jednak, budując system motywacyjny, należy zwrócić uwagę na jego kompleksowość, gdyż wtedy będzie on długotrwale efektywny, oraz na dobór czynników motywujących, szczególnie dla młodych pracowników, którzy dążą do work life balance.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9127 Zastosowanie elementów audytu UX oraz narzędzi Google do oceny stron sklepów internetowych 2023-07-20T08:50:49+00:00 Rafał Śpiewak spk@atopus.pl <p>Wysoki poziom użyteczności stron sklepów internetowych w ostatnim czasie ewoluował z poziomu wartości dodanej, w kierunku podstawowego kryterium, które przekłada się bezpośrednio na budowanie przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej poziom użyteczności stron e‐commerce jest kwestią decydującą o przetrwaniu sklepu w wirtualnej rzeczywistości. Jeśli znalezienie przez klientów poszukiwanego produktu na stronie internetowej jest utrudnione, prawdopodobieństwo tego, że go kupią drastycznie spada. W artykule skupiono się na analizy trzech sklepów internetowych, która była przeprowadzona za pośrednictwem narzędzia, jakim jest Google Analytics. Zarejestrowane wyniki zestawiono z spostrzeżeniach grupy osób dokonującej analizy ww. stron sklepów internetowych metodami heurystycznymi utożsamianymi z procesem audytów UX. Na potrzeby badań skupiono się na obszarach tj. architektura informacji, nawigacja, zawartość i design, obsługa klienta oraz proces zakupowy. W pracy uwypuklono zalety oraz wady narzędzia jakim jest Google Analytics. Ponadto dokonano identyfikacji obszarów, których weryfikacja jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem metod heurystycznych. Określono wskaźniki oraz kryteria, które są w największym stopniu odpowiedzialne za identyfikację kluczowych elementów poprawiających użyteczność stron ecommerce przy jednoczesnej akceptowalności kosztowej ich wdrożenia.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9128 Postrzeganie wybranych kanałów komunikacji marketingowej w zależności od wieku 2023-07-20T09:02:13+00:00 Karolina Bargańska spk@atopus.pl <p>Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie różnic w postrzeganiu kanałów komunikacji marketingowej w zależności od wieku. W artykule scharakteryzowano szeroko rozumiane pojęcie komunikacji marketingowej oraz przedstawiono podział komunikacji marketingowej na formalną oraz nieformalną. Zdefiniowano również wybrane środki przekazu reklamy zwracając szczególną uwagę na wady i zalety danego kanału. Autorka położyła akcent na wydatki, których dokonano na poszczególne kanały komunikacji w 2022 r. oraz na udział kanałów komunikacji w rynku reklamowym w Polsce. W trzeciej części artykułu przedstawiono wyniki własnego badania empirycznego. W artykule umieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące nastawienia do reklam, stopnia zainteresowania poszczególnymi rodzajami reklam oraz tego jaka reklama dostarcza największej ilości informacji. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci wykresów.</p> 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/9100 Słowo wstępne 2023-07-19T07:05:33+00:00 Sylwia Pangsy-Kania sylwia.pangsy-kania@ug.edu.pl Iwona Sobol iwona.sobol@ug.edu.pl Łukasz Dopierała lukasz.dopierala@ug.edu.pl Magdalena Markiewicz magdalena.markiewicz@ug.edu.pl Leszek Reszka leszek.reszka@ug.edu.pl 2023-07-03T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023