https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/issue/feed Zeszyty Studenckie „Nasze Studia" 2020-07-30T14:49:28+02:00 prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania spk@atopus.pl Open Journal Systems <p>"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym od 2003 roku. Od roku 2013 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdują się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymują 3 punkty.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4527 Słowo wstępne redaktorów "Zeszytów Studenckich" 2020-06-22T09:10:29+02:00 Sylwia Pangsy-Kania sylwia.pangsy-kania@ug.edu.pl Łukasz Dopierała lukasz.dopierala@ug.edu.pl Magdalena Markiewicz magdalena.markiewicz@ug.edu.pl Iwona Sobol iwona.sobol@ug.edu.pl 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4528 Symulowanie szoków makroekonomicznych w agentowym modelu sektora bankowego 2020-06-29T08:49:33+02:00 Mateusz Dadej lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Artykuł&nbsp;omawia model sektora bankowego stworzony w oparciu o programowanie agentowe. Model zawiera trzy rodzaje agentów: gospodarstwa domowe, kredytobiorców oraz banki. Każdy agent ma przypisane zestawy zachowań, które reagują&nbsp;na otoczenie, zawierają&nbsp;interakcję&nbsp;między agentami lub mają&nbsp;zaprogramowane bierne czynności. Wszystkie zachowania agentów odzwierciedlają&nbsp; stylizowane fakty, przedstawione przez dorobek nauk ekonomicznych, aby odpowiednio symulować&nbsp; system ekonomiczny. Model jest poddawany egzogenicznym szokom w postaci zwiększenia prawdopodobieństwa nieuregulowania kredytu, wymogów kapitałowych oraz minimalnej stopy rezerw. Głównym obiektem analizy są&nbsp;banki, których reakcje na szoki są&nbsp;w większości zgodne z literaturą&nbsp; ekonomiczną. Mniej oczekiwanymi reakcjami, które zaszły w modelu jest przyspieszone osiągnięcie równowagi rynkowej przez banki po zwiększeniu rezerw minimalnych oraz nie‐liniowa zależność&nbsp;między szokiem regulacyjnym a poziomem kapitałów własnych banku. Jak wykazuje powyższa publikacja, przedstawione podejście programowania agentowego przy modelowaniu zjawisk ekonomicznych może być&nbsp;ciekawą&nbsp;i przydatną&nbsp; alternatywą&nbsp; do szeroko wykorzystywanych w praktyce polityki gospodarczej modeli DSGE.&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4529 Wielka Brytania jako centrum europejskiego systemu finansowego 2020-06-29T08:50:18+02:00 Mikołaj Drożdżyński lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Artykuł&nbsp;ma na celu przedstawienie pozycji Wielkiej Brytanii na europejskim rynku finansowym. Skupiono się&nbsp;na sektorach branży finansowej oraz działaniu i funkcjonowaniu poszczególnych jego instytucji. Przedstawiono wartości jakimi dysponują&nbsp;podmioty działające na tych rynkach oraz sposoby, w jakie alokują&nbsp;powierzone&nbsp; środki. Uwydatniono strukturę&nbsp;zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, jak i uzależnienia geograficzne względem miejsc pracy w danym sektorze. Celem artykułu jest określenie wartości jakie niosą&nbsp; za sobą&nbsp; poszczególne segmenty brytyjskiego sektora finansowego na szczeblu europejskim.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4530 Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa w usługach bankowości detalicznej 2020-06-29T08:50:57+02:00 Daria Ilczuk lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Rozważania na temat kapitału ludzkiego zaprezentowane w artykule koncentrują&nbsp; się&nbsp; głównie na ocenie istotności tego zasobu przedsiębiorstwa mogącego być&nbsp; kluczowym źródłem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Opisane aspekty kapitału ludzkiego zostały omówione w odniesieniu do charakterystyki sektora bankowego. Na polskim rynku usług bankowości detalicznej największe podmioty odnotowują&nbsp;stały wzrost liczby nowych klientów. Banki prowadzą&nbsp; działalność&nbsp; w zmiennym otoczeniu, wymagającym ciągłej rywalizacji z konkurentami. Dodatkowo, rosnąca&nbsp; świadomość&nbsp; zarządzania własnymi finansami wśród społeczeństwa, wiąże się&nbsp; z dostarczaniem nowych produktów i usług, które będą&nbsp; na tyle atrakcyjne, aby spełniać&nbsp; coraz większe oczekiwania klientów. Głównym celem artykułu jest ocena tego, czy kapitał&nbsp;ludzki może stanowić&nbsp;istotny zasób przedsiębiorstwa na rynku usług bankowości detalicznej, przyczyniający się&nbsp;do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Metodą&nbsp;badawczą&nbsp;zastosowaną&nbsp; w niniejszym artykule był&nbsp; zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony wśród użytkowników usług bankowych.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531 Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej 2020-06-29T08:51:41+02:00 Daria Ilczuk lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Osiągnięte wyniki prowadzonej działalności gospodarczej w dużym stopniu zależą&nbsp;od samego przedsiębiorstwa, ale także od szans i zagrożeń&nbsp;płynących z rynku. Konkurencja i konkurencyjność&nbsp;w sektorze bankowym stanowią&nbsp;istotny przedmiot badań&nbsp;z powodu charakteru współzawodnictwa pomiędzy pomiotami, czyli konieczności utrzymania stałych relacji z innymi bankami w zakresie wzajemnych rozliczeń&nbsp; czy też&nbsp; potrzeby funkcjonowania w warunkach stabilizacji gospodarczej i ogólnego zaufania społeczeństwa. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena czynników natężenia konkurencji w polskim segmencie usług bankowości detalicznej w aspekcie ich znaczenia dla pod‐ miotów potencjalnie wchodzących na rynek. Ocena dotyczy lat 2014–2018 i została dokonana na podstawie analizy atrakcyjności polskiego sektora bankowego według modelu pięciu sił&nbsp; M.E. Portera. Czynnik rywalizacji pomiędzy funkcjonującymi bankami stanowił&nbsp;istotne zagrożenie jeśli chodzi o potencjał&nbsp;rozwoju nowych podmiotów z powodu coraz większego udziału poszczególnych konkurentów w sektorze oraz ich stale umacniającej się&nbsp;pozycji na rynku.&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4532 FinTech na rynku polskim 2020-06-29T08:54:32+02:00 Aleksandra Kmita lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">W artykule zostały przedstawione aspekty teoretyczne, takie jak cechy i kluczowe obszary rozwoju <em>FinTech</em> na&nbsp;świecie. Dodatkowo uwaga została zwrócona na trendy, które napędzają&nbsp; ekspansję&nbsp; <em>Financial Technology</em> w globalnej gospodarce. Dalsza część&nbsp; pracy została poświęcona analizie poszczególnych segmentów <em>FinTech</em>. Opisano w nim sferę&nbsp; finansowania, zarządzania aktywami, sektor płatności, ale także ten zakres <em>FinTechu</em>, który skupia się&nbsp; na odmiennych funkcjach. Ostatni część&nbsp; artykułu obejmuje badanie funkcjonowania polskiego rynku <em>FinTech</em>. Analizie zostały poddane cztery spółki zajmujące się&nbsp;płatnościami cyfrowymi, które prowadzą&nbsp;działalność&nbsp;na terenie Polski. W publikacji mocno został&nbsp;podkreślony fakt,&nbsp;że <em>FinTech </em>zmienia działalność&nbsp;branży usług finansowych na wiele sposobów, zmuszając tym samym instytucje finansowe do większej koncentracji na kliencie.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4534 Fundusze ETF typu REIT na rynku amerykańskim oraz perspektywy rozwoju w Polsce 2020-06-29T08:55:26+02:00 Mateusz Wutkie lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;"><em>Real Estate Investment Trust</em>, jak i <em>Exchange‐Traded Fund</em>, są&nbsp;produktami o zróżnicowanych cechach. Ich połączenie tworzy unikalny fundusz, jakim jest REIT ETF. Rozwiązanie takie znalazło swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie prowadzonych funduszy, jak i wartości zarządzanego kapitału. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt,&nbsp; że w okresie od października do grudnia 2019 r. stopa zwrotu nie była zadowalająca w porównaniu do konkurencyjnych funduszy sektorowych. Dynamiczny napływ kapitału wskazuje również&nbsp;na fakt ciągłego zaufania do tego rodzaju inwestycji. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego zarówno ETF, jak i REIT, nie są&nbsp;tak popularne w Polsce. Polski sektor funduszy inwestycyjnych jest nieporównywalnie młodszy i mniej rozwinięty niż&nbsp; w Stanach Zjednoczonych. Jednak rozwój lokalnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ETF dają&nbsp; nadzieję&nbsp;na utworzenie tego typu produktów w przyszłości.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4535 Uwarunkowania i kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego 2020-06-29T09:13:59+02:00 Tomasz Adamkiewicz lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Problematyka rozwoju i funkcjonowania zbiorowego transportu miejskiego jest zagadnieniem bieżącym i istotnym dla usprawnienia funkcjonowania współczesnych ośrodków miejskich. W artykule przedstawiono uwarunkowania i potencjalne kierunki rozwoju rynku zbiorowego transportu miejskiego. Zdefiniowano pojęcie rynku zbiorowego transportu miejskiego oraz opisano specyfikę&nbsp;jego funkcjonowania. Omówiono procesy przeobrażeń&nbsp;układu przestrzennego miast, które determinują&nbsp;zasięg przestrzenny zbiorowego transportu miejskiego oraz możliwości jego rozwoju. Scharakteryzowano&nbsp;&nbsp; potrzeby transportowe ludności oraz zależności wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Zdefiniowano zjawisko kongestii oraz przedstawiono negatywny wpływ rozwoju motoryzacji indywidualnej na rozwój i funkcjonowanie transportu zbiorowego. Ostatnią&nbsp;część&nbsp;pracy poświęcono możliwościom wdrożenia usprawnień&nbsp; w funkcjonowaniu zbiorowego transportu miejskiego i głównym celom lokalnej polityki transportowej.&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4536 Dług publiczny i jego rola w polityce gospodarczej Chin 2020-06-29T09:14:37+02:00 Marceli Hązła lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Szybkie tempo wzrostu zadłużenia publicznego Chin stało się&nbsp;tematem wielu dyskusji. Analiza struktury zadłużenia z uwzględnieniem posiadanych rezerw walutowych po‐ zwala jednak stwierdzić,&nbsp;że dług publiczny Chin liczony jako % PKB kraju wciąż&nbsp;znajduje się&nbsp; na bezpiecznym poziomie. Rosnący poziom zadłużenia kraju i malejące zasoby rezerw walutowych będą&nbsp; prawdopodobnie trendami kontynuowanymi co najmniej w niedalekiej przyszłości. Z tego względu, dotychczasowa polityka utrzymywania zaniżonego kursu juana przestaje działać&nbsp; w interesie Państwa&nbsp; Środka. Biorąc także pod uwagę&nbsp;rozpoczętą&nbsp; transformację&nbsp; przewagi konkurencyjnej chińskiego eksportu z ceny na jakość, można stwierdzić,&nbsp; że w przyszłości juan zostanie wprowadzony do reżimu kursu płynnego.&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4541 Wzrost zamożności Polaków jako czynnik rozwoju rynku dóbr luksusowych w latach 2012–2018 2020-06-29T09:15:35+02:00 Szymon Korcz lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Artykuł&nbsp;porusza zagadnienia związane z zmianami jakie zaszły w strukturach zamożności i wysokości dochodów Polaków oraz ich wpływie na rynek dóbr luksusowych. Na początku przedstawione zostały zmiany w liczbie osób zamożnych i sposobie ich rozliczania się&nbsp;z generowanego przychodu w latach 2012–2018. Następnie omówiony zostaje termin HNWI w Polsce, czyli współczynnik określający osoby o majątku min. 1 mln USD, liczonych w płynnych&nbsp;środkach finansowych oraz jego zmiany na przestrzeni 6 lat. Zasadniczą&nbsp; częścią&nbsp; artykułu jest przedstawienie danych dotyczących poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych, dane te obejmują&nbsp; wzrost wartości poszczególny sektorów w latach 2012–2018. Następnie każdy z tych segmentów został&nbsp;zanalizowany a wyniki zostały zinterpretowane. Zawarte zostały także informacje na temat alternatywnego inwestowania w alkohol jakim jest whisk(e)y, oraz dynamice wzrostu zbadanej przez Scotch Whisky Association (SWA).</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4552 Ograniczenia rozwoju miękkiej siły Polski 2020-06-29T09:23:43+02:00 Aleksandra Makowska lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Koncepcja miękkiej siły – “zdolności uzyskiwania tego, czego się&nbsp; chce, raczej dzięki atrakcyjności niż&nbsp;przymusowi lub pieniądzom” – zyskuje na popularności i istotności w dobie informacji. Artykuł&nbsp;przedstawia pojęcie soft power jego istotę&nbsp;oraz rolę&nbsp;we współczesnej polityce zagranicznej. Miękka siła jest zarówno narzędziem tworzenia pewnej narracji, jak i przejawem wiarygodności państwa – aktywnego uczestnika areny międzynarodowej. Poprzez kulturę, ogół&nbsp;wyznawanych wartości, przyjętą&nbsp;i egzekwowaną&nbsp; politykę&nbsp; wewnętrzną&nbsp; i zewnętrzną, miękka siła kształtuje wizerunek, a w dłuższym horyzoncie czasowym wpływa również&nbsp; na zmienne socjoekonomiczne. Na podstawie stworzonego zarysu teoretycznego oraz raportów i rankingów dotyczących zasobów i trendów współczesnej soft power przeanalizowano sytuację&nbsp; Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza wykazała,&nbsp;że choć&nbsp;państwo posiada zarówno zasoby, jak i potencjał&nbsp;do rozwoju na arenie międzynarodowej w tym zakresie, to brak jednak infrastruktury i&nbsp;świadomości co do istotności „słodkiej siły”. Miękka siła nie jest traktowana jako jeden z paradygmatów polityki zagranicznej, a podejściu polskiemu brak dalekowzroczności, formalnych dokumentów i ram, które w precyzyjny sposób określałyby sposoby kontroli oraz mierzenia efektów promocji polskiej kultury za granicą.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4553 Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej gospodarki? 2020-06-24T09:26:12+02:00 Jakub Raszka lukasz.dopierala@ug.edu.pl Adrianna Smyk lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p>Pułapka&nbsp; średniego dochodu to powstała w 2007 roku teoria tłumacząca zaburzenia wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Koncepcja ta szybko spotkała się&nbsp;ze znacznym zainteresowaniem w kręgach ekonomicznych i politycznych, czego przykładem jest umieszczenie tej pułapki rozwojowej w planie gospodarczym polskiego rządu, tzw. <em>Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju</em>. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę&nbsp; oceny aktualnej sytuacji szeroko rozumianej polskiej gospodarki w&nbsp; świetle wybranych badań&nbsp;nad pułapką&nbsp;średniego dochodu, z wykorzystaniem metody indukcyjnej oraz analizy porównawczej, w celu zweryfikowania potencjalnego zagrożenia dla dalszego rozwoju ekonomicznego wynikającego ze znalezienia się&nbsp;kraju w pułapce rozwojowej. Przeprowadzone analizy umożliwiły autorom odpowiedzenie na pytanie postawione w tytule pracy, a także przedstawienie własnych opinii na temat wyzwań&nbsp; stojących przed polską&nbsp;gospodarką.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4569 Wolność ekonomiczna a stabilność wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej w latach 2009–2018 2020-06-29T09:28:39+02:00 Filip Roszkowski lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Celem niniejszego artykułu było zbadanie, jak kształtowało się tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE w latach 2009–2018 i porównanie efektywności liberalnej i interwencjonistycznej polityki gospodarczej. W pierwszym podrozdziale artykułu omówiono istotę szkoły keynesowskiej oraz dwóch szkół neoklasycznych i ich założenia dla polityki gospodarczej. W następnym podrozdziale omówiono krótko modele kapitalizmu występujące w UE. Wskazano także pozycję&nbsp; krajów UE w rankingach wolności gospodarczej. W punkcie czwartym przedstawiono zmiany tempa wzrostu gospodarczego w krajach UE oraz na ich podstawie dokonano analizy wpływu wolności ekonomicznej na dynamikę wzrostu gospodarczego. Wykorzystano dane za lata 2009‐2018. Zaproponowano także rozwiązanie dla słabiej rozwiniętych krajów UE lub rozwijających się&nbsp; powoli.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4570 Prawne i historyczne podstawy konfliktu handlowego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi 2020-07-30T14:49:28+02:00 Paweł Tarka lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Celem artykułu było wyjaśnienie istoty sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Unią&nbsp; Europejską&nbsp; poprzez pryzmat historyczny i prawny. Dokonano przeglądu odnoszących się do badanego tematu aktów prawnych UE oraz USA. Przeanalizowano otoczenie prawne polityki handlowej USA z wyszczególnieniem regulacji ustrojowych oraz dynamiki uprawnień Kongresu Stanów Zjednoczonych i urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do polityki celnej i handlowej. Analogicznie przeanalizowano prawo pierwotne Unii Europejskiej, tworzące podstawy ustrojowe dla uwarunkowań&nbsp; polityki handlowej oraz akty prawa wtórnego, określające szczegóły tej polityki. Przeprowadzono analizę i zestawienie kluczowych spraw arbitrażowych, toczonych w sądzie arbitrażowym&nbsp; Światowej Organizacji Handlu między ba‐ danymi stronami i wywnioskowano,&nbsp; że spór przebiega dwutorowo – na linii dyskrecjonalnych interwencji oraz spraw toczonych w ramach WTO. Polityka eskalacji wojny celnej okazuje się&nbsp; być&nbsp; szkodliwa dla obu gospodarek, które odnotowują&nbsp; spowolnienie wzrostu gospodarczego.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4572 Ocena rozwoju społeczno‐gospodarczego państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej 2020-06-29T09:35:24+02:00 Kamila Ulmann lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Celem artykułu było zbadanie i uszeregowanie pozycji w rozwoju państw przyjętych w 2004 roku do Unii Europejskiej, stosując elementy metody porządkowania liniowego. Aby osiągnąć&nbsp; cel w pierwszym punkcie omówiono istotę&nbsp; rozwoju społeczno‐gospodarczego. Wyodrębniono również&nbsp; przykładowe czynniki mające wpływ na po‐ stęp. W kolejnym punkcie artykułu omówiono dogłębnie metodologii związanej z przyjętym celem pracy. Zwrócono uwagę&nbsp; na fakt,&nbsp; że metoda porządkowania liniowego z ujęciem wzorca przedstawiana była już&nbsp;w 1968 r. jako miara rozwoju gospodarczego. Po omówieniu metody badawczej dokonano analizy. W celu oceny wykorzystano dane pochodzące z różnych&nbsp;źródeł, m.in.: Banku&nbsp;Światowego oraz OECD. Posłużono się&nbsp;danymi za 2004 oraz 2018 rok. W przypadku drugiej analizy wyjątek stanowią&nbsp;nakłady na badania i rozwój – w ich przypadku posłużono się, ze względu na dostępność, danymi za 2017 r. Na samym końcu artykułu podsumowano analizę&nbsp;oraz przedstawione zostały wnioski końcowe wynikające z badania.&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4573 Znaczenie wprowadzenia innowacji organizacyjnej w procesie kompletacji 2020-06-29T09:40:17+02:00 Olga Borowska lukasz.dopierala@ug.edu.pl Izabela Kudelska lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Proces magazynowania stanowi ważne ogniwo w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie, jak również w całym łańcuchu dostaw. Jednym z newralgicznych czynności w magazynowaniu jest faza kompletacji. Przedsiębiorstwa ponoszą na proces kompletacji największą część kosztów operacyjnych. W wielu opracowaniach naukowych zadanie minimalizacji kosztów kompletacji zamówień&nbsp; realizowane jest poprzez poszukiwanie szybszego sposobu pobrania potrzebnych produktów. Dlatego też&nbsp; celem artykułu jest analiza wpływu wdrożenia innowacji organizacyjnej w procesie magazynowym na wydajność fazy kompletacji. Postawiono następujące pytanie badawcze: na jakie parametry wpłynie wdrożona innowacja organizacyjna w fazie kompletacji. Badania zostały wykonane w przedsiębiorstwie. Oszczędności po wdrożeniu w przedsiębiorstwie to przede wszystkim skrócenie czasu kompletacji, jak również&nbsp; skrócenie drogi przebytej przez pracownika kompletującego zamówienie.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4574 Wykorzystanie mikrosymulacji do badań ruchu miejskiego 2020-06-29T10:20:42+02:00 Anna Leśniak lukasz.dopierala@ug.edu.pl Justyna Mikoś lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Wraz ze wzrostem samochodów na drogach zachodzi potrzeba usprawniania ruchu na drogach. Znaczący wpływ na ruch miejski mają&nbsp;skrzyżowania, które generują&nbsp;opóźnienia. Dzięki programom symulacyjnym możliwe jest zamodelowanie ruchu drogowego zgodnie z rzeczywistym, a następnie zbadanie alternatywnych rozwiązań. W artykule analizie poddano jedno z rzeszowskich skrzyżowań.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4575 Nowy wymiar spedycji 2020-06-29T10:22:23+02:00 Martyna Górna lukasz.dopierala@ug.edu.pl Antoni Mężyński lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Artykuł przedstawia nowo powstałą aplikację oferującą usługi przewozowe. Opisany został schemat logowania do platformy. Poruszona została kwestia wyceny usługi oraz nieprzewidzianych zdarzeń podczas jej wykonywania. W tekście zostały zaprezentowane założenia twórców aplikacji, co do jej roli. Artykuł został wzbogacany o komentarz autorów na temat możliwości wykorzystania platformy jako bodziec rozwojowy dla branży TSL.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4576 Telematyka w przedsiębiorstwie transportowym na przykładzie firmy Enterprise Logistics 2020-06-29T10:23:19+02:00 Hubert Pasierbski lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">Celem artykułu było ukazanie wpływu wdrożenia systemów telematycznych na przedsiębiorstwo transportowe. Szczególny nacisk został&nbsp;położony na wyeksponowanie pozytywnego działania na wyniki finansowe oraz wzrost elastyczności firmy, dzięki maksymalnemu uproszczeniu procesów. Niestety przedsiębiorstwa, które rozpoczynają&nbsp;implementację&nbsp; liczą&nbsp; na szybki i bezproblemowy proces. Często nie przeprowadzają&nbsp; wewnętrznego audytu, przez co problemy przedsiębiorstwa stają&nbsp; się&nbsp;głównym hamulcem podczas wdrażania nowych rozwiązań&nbsp;telematycznych. Przykład firmy Enterprice Logistics ukazuje,&nbsp;że jeśli rozpoczęcie procesu poprzedza analiza stanu przedsiębiorstwa i dogłębna ocena potencjalnych dostawców systemu, wdrożenie przebiega płynnie, a wymierne efekty są&nbsp;osiągane bardzo szybko. W nawiązaniu do nagminnego procederu manipulacji czasem pracy kierowców autor zaproponował&nbsp;własny pomysł&nbsp;systemu telematycznego, który mógłby podnieść&nbsp;poziom bezpieczeństwa na drogach. W 1997 roku w Szwecji wprowadzono w&nbsp; życie program redukcji ofiar wypadków – „Wizja zero”. Jej głównym założeniem jest,&nbsp;że wina za spowodowanie wypadku nie leży wyłącznie po stronie kierowcy. Współodpowiedzialni są&nbsp; również&nbsp; konstruktorzy dróg oraz pojazdów13. Nowoczesne rozwiązania telematyczne otwierają&nbsp; przed nimi nowe możliwości. Dzięki nim realizacja programu „Wizja zero” staje się&nbsp;możliwa.</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4577 Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych 2020-06-29T10:25:54+02:00 Zofia Wieczorkowska lukasz.dopierala@ug.edu.pl <p style="text-align: justify;">W artykule na początku została przedstawiona definicja konferencji oraz logistyki. Następnie omówiono czym są&nbsp;Sopockie Warsztaty Logistyczne i jak logistyka wpisuje się&nbsp; w organizację&nbsp;tej konferencji. Szerzej omówiono kilka najistotniejszych aspektów przygotowań&nbsp;SWL takich jak: zapewnienie zasobów ludzkich, zapewnienie dostępu do infrastruktury, przepływ informacji i oprawa informatyczna, pozyskiwanie&nbsp; środków finansowych, konkurs referatów, logistyczna obsługa klienta oraz uzyskanie patronatów honorowych i medialnych. Następnie została podjęta próba oceny tych poszczególnych działań. Przeprowadzone analizy pozwalają&nbsp; stwierdzić,&nbsp; że najlepiej działającymi komponentami są&nbsp; zapewnianie zasobów ludzkich i dostępu do infrastruktury przepływ informacji i oprawa informatyczna, a także pozyskiwanie zasobów finansowych. Natomiast niektóre aspekty logistycznej obsługi klienta mogłyby zostać&nbsp;ulepszone.&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-22T00:00:00+02:00 Copyright (c)