Zeszyty Studenckie „Nasze Studia" https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia <p>"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 roku.</p> <p>Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej,&nbsp;<strong>artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "Nasze Studia" otrzymują 5 punktów.</strong></p> <p>W latach&nbsp; 2013-2018 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdowały się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymywały 3 punkty.&nbsp;</p> <p>Redakcja Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" informuje, że od 2011 r. do 2017 r.&nbsp;&nbsp;wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa.&nbsp;<strong>Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.&nbsp;</strong>Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.</p> <p>23 sierpnia 2021 r. ukazał się jedenasty numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”</p> pl-PL <p>Cypyrigth notice</p> spk@atopus.pl (prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania) czasopismaug@ug.edu.pl (Angieszka Kranich-Lamczyk) Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Słowo wstępne https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7027 Sylwia Pangsy-Kania, Magdalena Markiewicz, Leszek Reszka, Iwona Sobol Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7027 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Przyszłość modelu biznesowego firmy Apple https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7028 <p>W artykule podjęto próbę krytycznej analizy modelu biznesowego firmy Apple. Część pierwsza poruszyła kwestię dotychczasowego funkcjonowania spółki oraz wypracowanego przez nią modelu biznesowego. W części drugiej podkreślono najważniejsze zidentyfikowane wyzwania stojące przed firmą Apple, mogące stanowić przesłanki do konieczności modyfikacji jej modelu biznesowego. Część trzecia miała na celu zaproponowanie szeregu działań mogących pomóc firmie Apple w przezwyciężeniu zidentyfikowanych problemów. Najważniejsze problemy, które zidentyfikowano to; nadmierna zależność struktury sprzedaży firmy od iPhone’a, rosnące nasycenie rynku smartfonów na świecie, rosnące zadłużenie firmy, rosnące koszty pracy w krajach rozwijających się oraz nadmierna zależność modelu biznesowego firmy od wizerunku marki. Możliwe rozwiązania powyższych kwestii to m.in. poszerzenie portfolio produktowego, zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów, automatyzacja części procesów produkcyjnych oraz rozszerzenie kampanii marketingowej na inne segmenty rynku.</p> Jakub Hązła, Marceli Hązła Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7028 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Model grywalizacji jako narzędzia wspomagającego w edukacji na przykładzie szkolenia z zakresu lean management https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7029 <p>W opracowaniu przedstawiono w jaki sposób fabularne gry scenariuszowe mogą zostać wykorzystane jako efektywna forma przekazywania wiedzy. Badanie poprzedzono kwerendą literatury. Artykuł opisuje przebieg prac, których efektem było utworzenie komputerowej gry edukacyjnej wykorzystującej koncepcję oraz narzędzia zwinnego zarządzania. Proponowany model grywalizacji procesu edukacji powstał w wyniku analizy studium przypadku projektu TY Classes Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki. Celem publikacji jest wypełnienie luki badawczej w procesie grywalizacji oraz zdobywania wiedzy. Efekty pracy są wynikiem identyfikacji dobrych praktyk realizowanych przez organizację oraz działań przetestowanych w warunkach rynkowych. Dzięki przeprowadzeniu cyklu spotkań wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kierunków powiązanych z łańcuchem dostaw, udało się zidentyfikować luki kompetencyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wynikiem tej pracy jest gra, w której zadaniem uczestnika jest tworzenie produktów spożywczych dla konsumentów. W trakcie rozgrywki gracz powinien wykorzystać koncepcję <em>lean management</em>, dzięki czemu będzie mógł uzyskać lepszy wynik i przejść do kolejnego etapu gry. Stworzono narzędzie, będące przede wszystkim połączeniem nauki i rozrywki, pomagające zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności, które są bardzo atrakcyjne dla młodzieży.</p> Anna Makuch, Kacper Kozioł, Magdalena Lasocka Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7029 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Web3 – czyli co niesie ze sobą rozwój internetu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7031 <p>Niniejszy artykuł został napisany w celu analizy i prezentacji istoty rozwijającego się trendu web3 oraz wskazania jego potencjału ekonomicznego. W pierwszej części pracy opisano genezę oraz kluczowe momenty w historii internetu wraz z podziałem na trzy generacje. Druga część pracy została poświęcona analizie charakterystycznych obszarów działalności dla zdecentralizowanej wersji internetu. Opisano sferę tokenów, zdecentralizowanych finansów i zdecentralizowanych autonomicznych organizacji wraz ze wskazaniem ich ekosystemów. Ostatnia cześć artykułu przeznaczona została na omówienie ekonomicznych możliwości trendu web3. W tej części ukazano rosnące zainteresowanie tematem oraz powołano się na konkretne zjawiska ekonomiczne zaistniałe w globalnej gospodarce by uzasadnić, dlaczego trend web3 ma znaczenie.</p> Remigiusz Świątkowski Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7031 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Finansjalizacja przemysłu węgla kamiennego w Polsce https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7032 <p>Artykuł podejmuje problematykę finansjalizacji przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w Polsce. Na przestrzeni ostatnich dekad branża ta stawała się coraz bardziej powiązana z globalnymi kanałami finansowymi. Jednocześnie w literaturze przedmiotu coraz częściej akcentuje się finansjalizację zasobów naturalnych. Planowane przekształcenia własnościowe przemysłu węglowego sprawiają, że powyższa tematyka zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest analiza procesu finansjalizacji w branży wydobywczej węgla. Autor na początku opisał występujące w literaturze przedmiotu definicje, przyczyny i przejawy finansjalizacji. Następnie autor dokonał periodyzacji finansjalizacji branży węglowej oraz wskazał na możliwy dalszy przebieg. W artykule zastosowano analizę opisową przy wsparciu podstawowych metod statystycznych (analiza dynamiki).</p> Aleksander Freitag Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7032 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Ocena działań Narodowego Banku Polskiego podczas pandemii koronawirusa https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7033 <p>Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa doprowadził do natychmiastowej reakcji banków centralnych krajów rozwiniętych. Z uwagi na ograniczenia w postaci niskich stóp procentowych banki centralne musiały sięgnąć po niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, zakładając wykorzystanie zmian wolumenu i struktury bilansów banków centralnych. Wzrost sumy bilansowej w wielkości niespotykanej dotąd w historii przypomniał również o zagrożeniach, które się z tym wiążą: ryzykiem inflacyjnym oraz zakłóceniami mechanizmu rynkowego. Negatywne skutki ekspansji monetarnej zauważono już w 2021 roku, gdy wskaźnik inflacji przekroczył cel inflacyjny RPP. Prowadzi to do wniosku, że działaniom antykryzysowym powinna towarzyszyć polityka łagodząca negatywne efekty ekspansji monetarnej. Chwilowe pobudzenie gospodarki poprzez luzowanie ilościowe może okazać się niekorzystne w długim okresie, ponieważ nie zrównoważy to późniejszych niekorzystnych następstw tych narzędzi. Celem artykułu było dokonanie diagnozy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w warunkach pandemii koronawirusa.</p> Mateusz Markowiak Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7033 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Sytuacja na rynku akcji oraz działania banków centralnych w obliczu pandemii Covid-19 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7034 <p>Celem niniejszego artykułu jest analiza wysokiej zmienności wycen aktywów rynku kapitałowego w 2020 roku, która była spowodowana ucieczką inwestorów w kierunku jakości i płynności w warunkach kryzysowych, jak również wpływu stosowania instrumentów polityki monetarnej na wybrane rynki akcji. W artykule dokonano charakterystyki paniki marcowej na rynku kapitałowym i dynamiki spadków indeksów giełdowych. Omówiono instrumenty polityki pieniężnej zastosowane przez FED, NBP i ECB w obliczu pandemii.</p> Dominika Mikołajun, Adam Sobina Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7034 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 System KPI do monitorowania dostawców dla zrównoważonego łańcucha dostaw https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7035 <p>W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące pojęć zrównoważonego łańcucha dostaw oraz kluczowych wskaźników efektywności. Zaprezentowano cel zastosowania KPI, korzyści z wdrożenia ich w przedsiębiorstwach i zasady tworzenia. W wyniku przeprowadzonego przez autorów badania działań na rynku, literatury oraz konsultacji z PKP Energetyka zaproponowano i przedstawiono dziesięć niezbędnych obszarów obserwacji dostawców przedsiębiorstwa w procesie budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Mieszczą się one w zakresie trzech kryteriów: ekologicznego, społecznego oraz gospodarczego. Przy poszczególnych obszarach dodano uzasadnienie znaczenia badania danej sfery oraz przywołano podobne działania na rynku polskim oraz zagranicznym. Odniesiono się również do celów zrównoważonego rozwoju. Rozdział ten powstał wyniku współpracy studentów z przedsiębiorstwem PKP Energetyka w ramach wyzwania biznesowego IV edycji programu Top Young 100.</p> Paulina Bednarska, Łukasz Bożek, Kornelia Kola, Katarzyna Nadolna, Aleksandra Tarczoń Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7035 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Wsparcie strategii wyboru dostawcy za pomocą systemów Business Intelligence https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7036 <p>Dane wykorzystane od przedsiębiorstwa do badania są z 2021 roku. Głównym celem badania jest poprawa efektywności wyboru dostawcy poprzez stworzenie specyfikacji danych, które wspierają ten proces. W wyzwaniu biznesowym realizowanym dla Departamentu Zakupów i Logistyki w PKP Energetyka zostały wykorzystane systemy Business Intelligence. W artykule dokonano przedstawienia definicji, które występują w literaturze, a następnie zmapowania procesów z wykorzystaniem narzędzia BPMN 2.0. Dzięki temu powstały dwie mapy procesu wyboru dostawcy – w ramach kategorii zakupu materiałów budowlanych oraz MUZ-y. W badaniu wykorzystano systemy Business Intelligence, usprawniające wybór dostawcy – narzędzie Power BI. Grupa projektowa wykonała dashboard, przedstawiający lokalizację hurtowni budowlanych i elektroenergetycznych. Uwzględniono w nim niezbędne informacje o oddziałach hurtowni m.in. ich liczbę, rodzaj, lokalizację, dane o wysyłce i dane kontaktowe. Dodatkowo poprawiono efektywność procesu zakupu surowców w hurtowniach wykorzystując internetowe bazy danych podmiotów gospodarczych. Realizując opisane w artykule wyzwanie i osiągając różne rezultaty, zespół projektowy doszedł do wielu interesujących i mających praktyczne zastosowanie wniosków.</p> Dawid Chilmon, Anna Makuch, Filip Nowak Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7036 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Łańcuchy dostaw branży e-commerce w obliczu globalizacji. Przykłady firm Amazon i Alibaba Group https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7037 <p>W artykule scharakteryzowano specyfikę łańcuchów dostaw branży e-commerce w obliczu globalizacji. Branża e-commerce istotnie różni się bowiem od tradycyjnego handlu detalicznego ze względu na konieczność obsługi wszystkich ogniw łańcucha dostaw, wyższy odsetek zwracanych towarów oraz rosnące oczekiwania konsumentów na całym świecie odnośnie szybkości dostaw. Następnie, wykorzystując studia przypadków Amazona i Grupy Alibaba opisane zostały najważniejsze zagadnienia związane ze skalą działalności, systemami obsługi łańcuchów dostaw, magazynami, dostawami oraz perspektywami na przyszłość obydwu z nich. Umożliwiło to podkreślenie głównych atutów i różnic tych potentatów rynku e-commerce. Głównym spostrzeżeniem jest wysoki stopień innowacyjności obu firm, jednak odnoszący się do różnych sfer ich działalności. Innowacyjność Amazona skupia się głównie na rozwiązaniach technicznych i podnoszeniu wydajności oraz konkurencyjności firmy, podczas gdy w przypadku Grupy Alibaba przejawia się ona poprzez wykorzystanie podejścia sieciowego i nawiązywanie relacji biznesowych z wieloma podmiotami a także umiejętne korzystanie z outsourcingu. Prawdopodobnie ma to związek z różnicami kulturowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, co pozwala domniemywać, że w najbliższej przyszłości obydwie firmy będą w stanie zachować dominującą pozycję na ich rynkach macierzystych.</p> Marceli Hązła, Margareta Jahns Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7037 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Praktyczny przykład planowania logistycznego w Formule 1 – triple header https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7038 <p>Celem tego artykułu było ukazanie istoty logistyki w Formule 1, na praktycznym przykładzie wyzwania – potrójnego weekendu wyścigowego. Opisano logistyczne czynności podejmowane w celu przygotowania toru w Monako. Znaczenie logistyki i logistycznych procesów znacząco wzrosło od czasu początku Formuły 1. Jest to efekt zwiększenia ilości wyścigów w sezonie oraz organizacji Grand Prix na torach całego świata. W celu obsługi łańcucha dostaw, każdy z zespołów zatrudnia logistycznych koordynatorów, którzy zajmują się poprawnym działaniem łańcucha dostaw. Zespoły oraz zarząd Formuły 1 korzystają dodatkowo z usług oficjalnego partnera logistycznego tej serii wyścigowej, jakim jest DHL. Współpraca ta trwa od 2004 r., a w 2021 r. zawarto kolejny, wieloletni kontrakt. Więcej wyścigów w sezonie sprawia, że wyścigi odbywają się z coraz większą częstotliwością, co wymaga organizacji skomplikowanego przedsięwzięcia logistycznego, jakim jest <em>triple header</em>, czyli wyścigi w 3 kolejne weekendy. Wyzwanie to wymaga znacznej precyzji oraz zaangażowania, ponieważ cały ekwipunek musi zostać przetransportowany najczęściej do odległej lokalizacji następnego wyścigu w przeciągu zaledwie 2 dni.</p> Karol Skrzeszewski Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7038 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Kryteria wyboru pasażerskiego transportu lotniczego jako komponentu systemu wsparcia logistycznego Polski https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7039 <p>Polskie porty lotnicze pełnią kluczową funkcję w systemie wsparcia logistycznego kraju. Chcąc obsłużyć możliwie największą liczbę pasażerów powinny one poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też, istotne jest by porty lotnicze dokonywały badań kryteriów wyboru pasażerskiego transportu lotniczego w celach realizacji procesów podstawowych realizowanych przez społeczeństwo. Opierając się na nich, istnieje możliwość poznania zachowań transportowych pasażerów, co pozwoliłoby na wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych portów lotniczych, które skuteczniej zaspokajały ich potrzeby transportowe.</p> Kacper Zdrojkowski Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7039 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Jakość zagospodarowania turystycznego w wybranych obiektach zabytkowych w województwie małopolskim https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7040 <p>Wśród wielu badań, dotyczących ruchu turystycznego, ustalenie jakości obiektów zabytkowych w oczach odwiedzających jest niezmiernie ważnym czynnikiem, ukazującym ich zainteresowanie wizytacją w tychże miejscach. Przeprowadzono badanie, którego celem głównym było ustalenie, które z zaproponowanych obiektów zabytkowych architektury obronnej województwa małopolskiego były najchętniej odwiedzane przez ankietowanych w dobie pandemii, a także co sądzą o infrastrukturze turystycznej obiektu. Wśród wielu obiektów zabytkowych w województwie małopolskim wybrano obiekty architektury militarnej zlokalizowane w następujących miejscowościach: Wawel w Krakowie, Pieskowa Skała, Korzkiew, Oświęcim, Zator, Wysoka, Sucha Beskidzka, Szymbark, Niedzica, Wytrzyszczka, Nowy Wiśnicz, Wieruszyce, Jeżów, Dębno, Niepołomice, Bydlin, Rabsztyn, Ojców, Tenczyn w Rudnie, Babice, Lanckorona, Nowy Sącz, Muszyna, Rytro, Czorsztyn, Czchów, Dobczyce, Melsztyn i Wieliczka. Spośród ankietowanych 76% odwiedziło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jeden obiekt z podanych. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie obiekty jak: Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Zamek w Ojcowie, Zamek w Pieskowej Skale oraz w Niedzicy. Jednakże najlepsze opinie miały obiektu usytuowane Krakowie (Wawel), Ojcowie, Rabsztynie i Suchej Beskidzkiej. Odwiedzający zwracali przy tym szczególną uwagę na ułatwienia dla niepełnosprawnych, dostęp do parkingu i toalet oraz małą infrastrukturę, na którą składają się m.in. ławki i tablice informacyjne. Aby dostać się do wybranych miejsc, ankietowani używali głównie własnych samochodów osobowych, przy czym wybierano, także podróż pociągiem. Zatem można przyjąć, że pomimo czasu pandemii, miejsca z zabytkami historycznymi (architektury militarnej) w województwie małopolskim były chętnie wybieranym celem podróży ankietowanych.</p> Piotr Cybulski Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7040 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200 Ocena rozwoju gmin miejsko-wiejskich, od 10 000 do 15 000 mieszkańców, w Polsce na przykładzie gmin województwa mazowieckiego https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7041 <p>Celem artykułu było zbadanie i ocena poziomu rozwoju gmin miejsko-wiejskich od 10 000 do 15 000 mieszkańców województwa mazowieckiego za pomocą metody porządkowania liniowego. Aby zrealizować powyższy cel w pierwszym rozdziale omówiono pojęcie rozwoju lokalnego oraz różnice między rodzajami gmin. Ponadto pokazano niektóre z czynników, mogących wpływać na rozwój gmin miejsko-wiejskich. W następnym punkcie przybliżona została tematyka metody porządkowania liniowego oraz przedstawione zostały kolejne etapy wykorzystywane podczas jej stosowania. Trzeci punkt posłużył do przeprowadzenia analizy wybranych gmin miejsko-wiejskich. Badania były prowadzone z wykorzystaniem wskaźników za rok 2020, prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na zakończenie artykułu dokonano podsumowania analizy oraz wyciągnięto z niej wnioski, które dały odpowiedź na pytanie, która z analizowanych gmin uplasowała się na najwyższym miejscu pod względem rozwoju.</p> Sylwia Pogorzelska Prawa autorskie (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/7041 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0200