Szymczak, J. (2015). Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 140–153. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5678