Szymczak, J. (2015) „Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), s. 140–153. doi: 10.5604/01.3001.0008.5678.