[1]
S. Rosiek, „Masochizmy”, S/f, nr 7, s. 3–4, mar. 2016.