Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy <p>Czasopismo „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” (ISSN 2080-6302) jest periodykiem wydawanym w cyklu rocznym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w wersji papierowej (wersja pierwotna) w języku polskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch recenzentów (double-blind review process).</p> pl-PL dariusz.tloczynski@ug.edu.pl (Dariusz Tłoczyński) czasopismaug@ug.edu.pl (Agnieszka Kranich-Lamczyk) wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Constant changes – regularity of positioning of subsystems of the maritime transport industry https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2966 <p style="text-align: justify;">Sprzeczny charakter wzrostu gospodarczego strukturalnych części globalnego podziału pracy z góry determinuje specyficzne wymagania dotyczące rozwoju rynku handlu morskiego. Pomimo istotnego znaczenia transportu morskiego dla kształtowania efektywnych zagranicznych stosunków gospodarczych, istnieją stałe systemowe zmiany w strukturze żeglugi handlowej. Współczesną cechą funkcjonowania globalnego rynku handlu morskiego i pozycjonowania przedsiębiorstw żeglugowych jest asymetria parametrów stabilności przedsiębiorstw oraz zmienności warunków zewnętrznych ich działalności operatorskiej i inwestycyjnej. W związku z tym cechy zarządzania stabilnością pozycjonowania poszczególnych podsystemów kompleksu morskiego są rozpatrywane z pozycji globalnych potrzeb handlu międzynarodowego i efektywności działalności przedsiębiorczej armatorów i operatorów.</p> Nataliia Prymachova, Anastasiia Yavorska Copyright (c) 2019 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2966 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Polskie porty morskie na rynkach usług portowych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2967 <p>Polskie porty morskie funkcjonują na międzynarodowych rynkach usług portowych charakteryzujących się intensywną konkurencją. Na zapleczu spornym konkurują o ładunki i zainteresowanie przewoźników pomiędzy sobą, z portami zagranicznymi (głównie południowego wybrzeża Bałtyku oraz położonymi nad Morzem Północnym), ale także z&nbsp;transportem lądowym (nawet w relacjach transkontynentalnych). Konkurencja, w której uczestniczą niewątpliwie przyczynia się do podejmowania działań służących rozwojowi ich potencjału produkcyjnego, rozszerzaniu ich oferty usługowej, podnoszeniu jakości usług, wdrażaniu rozwiązań, które mają przyciągnąć nie tylko załadowców czy przewoźników, ale także inwestorów. Główne polskie porty należą obecnie do największych w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem artykułu jest pokazanie ich pozycji konkurencyjnych na krajowym i bałtyckim rynku usług portowych. Realizacja przyjętych przez te porty przed kilku laty strategii ma przyczynić się do podniesienia ich zdolności do konkurowania, a także pozycji konkurencyjnych.</p> Hanna Klimek, Janusz Dąbrowski Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2967 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2968 <p style="text-align: justify;">W artykule omówiono przepisy prawa celnego i podatkowego odnoszące się do zaopatrywania statków morskich. Celem artykułu jest wskazanie możliwości ich odmiennej interpretacji i wynikające stąd konsekwencje dla realizujących tego rodzaju dostawy przedsiębiorców oraz budżetów Polski i Unii Europejskiej. &nbsp;</p> Krzysztof Grasza Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2968 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2969 <p style="text-align: justify;">Artykuł porusza problematykę żeglugi kontenerowej, chłodniczego łańcucha dostaw oraz polsko-azjatyckiej wymiany handlowej.</p> <p style="text-align: justify;">Celem opracowania jest wskazanie szans dla eksportu polskich produktów spożywczych przy wykorzystaniu żeglugi oceanicznej z Gdańska. W artykule dokonano analizy serwisów żeglugowych z Polski w kierunkach Dalekiego Wschodu oraz polskiego eksportu wybranych towarów spożywczych. Zdefiniowano podstawowe pojęcia i procesy transportu morskiego z nastawieniem na przewozy ładunków chłodzonych. Wskazano potrzebę prac badawczo-rozwojowych w celu usprawnienia eksportu towarów spożywczych z Polski.</p> Aleksandra Szyszka Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2969 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Flota kutrowa portów Półwyspu Helskiego 2004-2016 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2970 <p>Celem artykułu jest prezentacja zjawisk, które zaszły we flocie kutrowej (do 2014 roku segment jednostek długości 15 m i więcej od 2015 roku segment 12 m i więcej) rozmieszczonej na Półwyspie Helskim w latach 2004-2016. W pierwszej części omówiono ogólne wskaźniki charakteryzujące polską flotę kutrową na Morzu Bałtyckim oraz rozmieszczenie kutrów wyrażone w sztukach w trzech badanych portach: Helu, Jastarni oraz Władysławowie. W drugiej części artykułu opisano szczegółowe dane prezentujące jednostki zarejestrowane w porcie Hel. Omówiono udział floty w segmencie kutrów zarejestrowanych na Półwyspie oraz w odniesieniu do wszystkich eksploatowanych na Morzu Bałtyckim, łączny tonaż wyrażony w GT oraz moc wyrażoną w kW. Trzecia część artykułu prezentuje analogiczną analizę, aczkolwiek przeprowadzoną dla jednostek zarejestrowanych w Jastarni. W czwartej części omówiono identyczne dane dla kutrów stacjonujących we Władysławowie.</p> Mateusz Kubicki Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2970 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2981 <p>Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w formie dotacji, ulg podatkowych, czy też gwarancji podejmowane jest w celu oddziaływania na ich decyzje dotyczące np. wejścia na rynek, lokalizacji ich działalności, działalności badawczo-rozwojowej, wielkości produkcji i zatrudnienia. Ukierunkowanie interwencji na zawodności rynku ma istotne znaczenie dla jej efektywności, a potencjalne ograniczenia konkurencji i handlu związane ze wsparciem stanowią uzasadnienie kontroli pomocy państwa w Unii Europejskiej.</p> <p>Celem artykułu jest charakterystyka ekonomicznych aspektów regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Analiza ta przybliża zarówno ekonomiczne uzasadnienie tego rodzaju interwencji, jak i ocenę jej dotychczasowych efektów.</p> Adriana Zabłocka-Abi Yaghi Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2981 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2982 <p style="text-align: justify;">Proces cyfryzacji komunikacji wpłynął istotnie na wyzwania branży ubezpieczeniowej wobec swoich interesariuszy w kontekście budowania wizerunku. Ubezpieczyciele są zmuszeni dostosować się do nowych reguł opartych m.in. na wielokanałowości komunikacji, umiejętności tworzenia zrozumiałego przekazu oraz współpracy pomiędzy konkurentami, której zadaniem jest budowa pozytywnego wizerunku całej branży.</p> <p style="text-align: justify;">Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników determinujących wizerunek ubezpieczycieli w czasach cyfrowej komunikacji oraz działań poprawiających wizerunek branży w oczach interesariuszy w kontekście nowoczesnych kanałów komunikacji m.in.&nbsp;<em>social media</em>. Jako przykład podejmowania aktywności, które odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego odbiorcy, przedstawiono kampanię wizerunkową prowadzoną pod koniec 2017 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wydaje się, że wspomniana kampania jest pierwszą udaną próbą współdzielenia odpowiedzialności uczestników rynku ubezpieczeniowego za kształt jego wizerunku zarówno w odniesieniu do klienta indywidualnego, jak i biznesowego.</p> Wojciech Wężyk Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2982 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015” https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2983 <p>Wystąpienie sytuacji kryzysowej jest związane, oprócz bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia, również z osłabieniem więzi społecznych oraz obniżeniem poziomu zaufania do instytucji publicznych. Platformy społecznościowe umożliwiają zarządzającym bezpieczeństwem poprawę komunikacji w trakcie i po sytuacji kryzysowej. Badania nad tego typu komunikacją dotyczyły zwykle katastrof dużej skali, z pominięciem wydarzeń o zasięgu lokalnym.</p> <p>W artykule przedstawiono złożoność zachowań użytkowników mediów społecznościowych w sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym. Omówiono przypadki niewłaściwie zaspokajanych potrzeb informacyjnych, które skutkowały wzrostem poczucia frustracji, poszukiwaniem winnych zaistnienia sytuacji kryzysowej, a także nieufnością wobec systemu zabezpieczania imprez masowych. Badania przeprowadzono na podstawie treści dotyczących tragicznego wydarzenia umieszczanych na platformach społecznościowych. Wydarzenie istniało w przestrzeni publicznej jako „Otrzęsiny UTP 2015” w Bydgoszczy. Badania obejmowały analizę rozkładów czasowych oraz wydźwięku emocjonalnego komentarzy na platformach społecznościowych (Facebook, Youtube).</p> Henryk Marjak Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2983 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Międzynarodowe migracje węgierskich i poskich pracowników w kontekście integracji europejskiej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2984 <p style="text-align: justify;">Piąte rozszerzenie w 2004 r., z 15 do 25 państw, było największym w historii Unii Europejskiej. Unia składa się obecnie z 28 państw członkowskich. Jedno z nich rozpoczęło proces wychodzenia z UE i ma opuścić jej struktury pod koniec marca 2019 r. Jednym z powodów jest swobodny przepływ pracowników. Świętowanie przez 10 państw piętnastej rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej być może zbiegnie się w czasie z wystąpieniem jednego z państw po 46 latach członkostwa. Może to być dobry moment na konfrontację z przekazem medialnym oraz dokonanie rzetelnej analizy zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych skutków migracji zarobkowych. Istnieją różne zdania na temat swobodnego przepływu osób w UE. Europejczycy generalnie postrzegają tę wolność jako jeden z najbardziej pozytywnych rezultatów istnienia UE. Takie opinie pochodzą najczęściej z krajów o korzystnych efektach migracji. Niemało jest jednak głosów, w których migracje zarobkowe postrzegane są bardziej jako problem aniżeli szansa. Węgrzy i Polacy, w zależności od własnej zaradności, pomysłowości i ducha przedsiębiorczości, w różnym stopniu korzystają z przynależności do jednolitego rynku europejskiego. Doświadczenia obu państw różnią się. Ma na to wpływ wiele czynników. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich. Wspólnota jest podzielona w kwestii migracji zarobkowej. Obecnie stanęła przed poważnym problemem napływu imigrantów spoza Europy i została podzielona również z tego powodu.</p> Sylwia Kurszewska, Andrzej Stępniak Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2984 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2985 <p style="text-align: justify;">Artykuł prezentuje wyzwania stojące przed Unią Europejską i problemy, z jakimi musi sobie radzić w ostatnich latach, w kontekście swojej globalnej pozycji wśród innych sił politycznych i gospodarczych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie musi spełniać UE, aby być traktowana jako partner globalny. Na tym tle zarysowany został możliwy udział Polski w reformie UE, a także jej obecna i przyszła pozycja w relacji ze Wspólnotą.</p> Andrzej Stępniak, Maciej Zieliński Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2985 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Jaka Polska? W jakiej Europie? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2986 <p>W artykule przedstawiono wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Europa i Polska wobec zmian podstawowych założeń, na których dotąd opierał się projekt integracji europejskiej.&nbsp;Podjęto próbę analizy wybranych współczesnych czynników wywołujących kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej,&nbsp;uwzględniając&nbsp;kontekst historyczny, a także tendencje&nbsp;międzynarodowe. W artykule dokonano również próby oceny zachodzących zjawisk oraz wskazano na rolę Polski i UE w sytuacji rewizji dotychczasowych przesłanek integracji europejskiej.</p> Magdalena Gielo-Politewicz, Jarosław Wałęsa Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2986 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100 Jaka Polska? W jakiej Europie? (wystąpienie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 6 kwietnia 2018r.) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2987 <p>W bieżącym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowa okazja do refleksji nad tym, czym jest „polskość’. W dniu 1 stycznia 2018 roku obchodziliśmy 60-lecie wejścia w życie Traktatu Rzymskiego, który stworzył tzw. Wspólnoty Europejskie. W listopadzie będziemy obchodzić 25 lat od wejścia w życie Traktatu z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska. W tym kontekście warto zastanawiać się także nad tym, czym jest „europejskość’, czym jest europejska wspólnota, co to znaczy być Europejczykiem, co znaczy być obywatelem UE. Te zaś refleksje powinny nas naprowadzać na pytanie o to, jakiej chcemy i potrzebujemy Polski w jakiej Europie.</p> <p>Celem dzisiejszego spotkania nie jest udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, choć oczywiście możemy także do nich wrócić już w dyskusji. Zależy mi raczej na dyskusji właśnie, na różnych poglądach i perspektywach, które skłaniają do refleksji, a w dalszej kolejności do przemyślanych działań. Dlatego w miejsce akademickiego wykładu chciałbym raczej podzielić się kilkoma przemyśleniami, by dać kontekst do dyskusji z Wami.</p> Jerzy Buzek Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2987 wto, 18 gru 2018 00:00:00 +0100