Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg <p>Współczesna Gospodarka (ISSN 2082-677X) jest elektronicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Gdański, Katedrę Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie. Pismo jest adresowane do środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.&nbsp;</p> Uniwersytet Gdański pl-PL Współczesna Gospodarka 2082-677X ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMATYCZNYM W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6981 <p>Celem artykułu jest próba określenia i ocena uwarunkowań zarządzania bezpieczeństwem informatycznym na poziomie organizacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście głównych filarów rewolucji przemysłowej 4.0, które obejmują integrację zaawansowanych systemów informatyki (IT), automatyki (OT), „Internetu Rzeczy” (IoT) oraz sztucznej inteligencji (AI). Wpływa to na systemy informatyczne, które cały czas stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Powoduje to wzrost zależności – im bardziej złożony system informatyczny tym bardziej złożone muszą być zabezpieczenia. Tym bardziej, że obecnie funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnych informacji, dlatego też zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym obejmuje zespół procesów zmierzających do osiągnięcia i utrzymania ustalonego poziomu bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono także rodzaje zagrożeń informatycznych w odniesieniu do wykorzystania systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się także na działaniach w aspekcie bezpieczeństwa informatycznego współczesnych organizacji.</p> Michał Igielski Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka 2022-12-07 2022-12-07 15 2/(39) WYKORZYSTANIE KANAŁU E-COMMERCE W POLSKIM EKSPOR-CIE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7189 <p>E-commerce stanowi nowy kanał handlu, który jest coraz intensywniej wykorzystywany w wymianie zagranicznej. Pandemia COVID-19 istotnie przyśpieszyła proces cyfryzacji, ale spowodowała też poważne zaburzenia w międzynarodowym handlu towarami. Niezależnie od pandemii, w cross-border e-commerce występuje szereg ograniczeń i barier utrudniających implementację tego kanału sprzedaży zagranicznej. Złożony i dynamiczny charakter transgranicznego e-commerce oraz bardzo ograniczony zakres oficjalnych statystyk w tym zakresie powoduje, że jest to obszar o ciągle niewielkim stopniu rozpoznania.</p> <p>Celem artykułu jest określenie zakresu i specyfiki wykorzystania kanału e-commerce w eksporcie przez polskie przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19. Badanie opiera się na danych pochodzących z sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie polskich eksporterów w połowie 2021 r. Według najlepszej wiedzy autora jest to pierwsze badanie w takim zakresie.</p> <p>Wyniki badania wykazały wysoki stopień wykorzystania kanału e-commerce przez polskich eksporterów w stosunku do przedsiębiorstw działających tylko na rynku krajowym. Implementacja e-eksportu nie jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa oraz doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych. Specyficzną cechą polskiego e-eksportu jest niewielki zakres wykorzystania zagranicznych platform marketplace. Ocena długoterminowego znaczenia kanału e-commerce w sprzedaży na rynki zagraniczne jest jednak stosunkowo zróżnicowana wśród polskich eksporterów.</p> Sylwia Talar Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka 2022-12-07 2022-12-07 15 2/(39) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU BIKE SHARING W POLSCE https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7130 <p>Współcześnie w miastach podejmuje się wiele działań mających na celu ograniczyć nadmierne zatłoczenie. Rozwój przestrzeni w miastach, a także wykorzystanie transportu do codziennych podróży, przyczyniły się do powstania wielu alternatywnych form transportu - między innymi rowerów publicznych. W ostatnich latach system rowerów publicznych został poddany wielu wyzwaniom. Celem artykułu jest ocena stanu rozwoju systemu rowerów publiczych w Polsce. Podmiotem badań są polskie miasta posiadające systemy rowerów publicznych. Oceny dokonano za pomocą narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej (analiza skupień oraz taksonomiczy mierik rozwoju). W wyniku przeprowadzonych badań analizowane obiekty wykazują zróżnicowanie pod względem cech chraketryzujących systemy rowerów miejskich.</p> Joanna Górniak Urszula Motowidlak Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka 2022-12-07 2022-12-07 15 2/(39) UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. RENTA TRANSFORMACYJNA JAKO NIEDOSKONAŁOŚĆ ŁADU INSTYTUCJONALNEGO https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/7188 <p>Celem badań było wykazanie przyczyn występowania instytucji nieformalnych na przykładzie renty transformacyjnej w gospodarce niedoboru. Przedmiot badań został określony m.in. poprzez ukazanie tła historycznego, charakterystyki gospodarki okresu transformacji oraz okoliczności uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej. Dane zebrane poprzez wykorzystanie metody monograficznej pozwoliły wysnuć wniosek, że renta transformacyjna charakteryzuje się strukturą hybrydową, gdyż jest jednocześnie produktem przeszłości z elementami gospodarki centralnie planowanej oraz dostępności możliwości stwarzanych przez nowy system (kapitalizm). Zgodnie z założonym celem badań pogoń za rentą transformacyjną powstaje w wyniku pogorszenia dobrobytu grup tracących korzyści osiągnięte w gospodarce niedoboru. Ponadto, renta transformacyjna stanowi barierę i niedoskonałość ładu instytucjonalnego</p> Małgorzata Bielenia Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka 2022-12-07 2022-12-07 15 2/(39)