Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg <p>Współczesna Gospodarka (ISSN 2082-677X) jest elektronicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Gdański, Katedrę Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie. Pismo jest adresowane do środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.&nbsp;</p> pl-PL editorCE@ug.edu.pl (Dr. Jacek Grodzicki) czasopismaug@ug.edu.pl (Agnieszka Kranich-Lamczyk) Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 THE LAST BASTION OF STATIONARY TRADE IS FALLING - THE EVOLUTION OF THE E-FOOD MARKET IN GERMANY https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6893 <p>For a long time, food retailing seemed to be the last stationary bastion in Germany that online retailing has not been able to penetrate. Due to the Corona pandemic, however, even this bastion seems vulnerable. The stationary supremacy of the food retail trade over decades, however, led to the fact that the stationary major players largely ignored the currently strongly growing e-food market, which could already take its revenge today and even more in the next few years, as more and more new, pure-online retailers enter the market and set the market in motion.</p> <p>In the context of the thesis, the development of the German e-food market since its origin is examined by analyzing the market composition over the years on the basis of the prevailing business models and market participants. For this purpose, all existing e-food business models in Germany were first identified and classified according to their own logic in order to be able to clearly differentiate the individual retailers from each other.</p> <p>The analysis shows an increasing degree of maturity of the e-food market and the first signs of incipient consolidation and strategic cooperation. These will be pushed even more strongly in the next few years due to strong growth and an enormous density of market participants. Currently, no "winning model" is recognizable. The market is large enough and growing strongly, so that there is currently still room for several different business models.</p> Philipp Lueg Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6893 Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 PERSPEKTYWY WPROWADZENIA REIT-ÓW DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6688 <p><strong>Cel</strong>. Analiza możliwości wykorzystania PL REIT dla ożywienia sektora mieszkań na wynajem w Polsce oraz wskazanie elementów umożliwiających biznesowe wykorzystanie tych instrumentów.</p> <p><strong>Metoda</strong>. Analiza ostatniego projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, która to miała wprowadzić REIT-y do polskiego porządku prawnego w 2019 r. oraz tekstu wcześniejszego projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, która miała wprowadzić ten wehikuł inwestycyjny w 2017 r. – prześledzenie ewolucji. Zapisy projektów ustaw porównano z wnioskami wynikającymi z prowadzonej obecnie przez ekspertów dyskusji. Zestawiono proponowane rozwiązania z 2018 r. z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej.</p> <p><strong>Wyniki</strong>. Projekt ustawy dopuszczający możliwość inwestowania jedynie w mieszkania na wynajem budzi wątpliwości. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej pokazują, że uchwalenie aktu prawnego nie gwarantuje zaistnienia REIT-ów w życiu gospodarczym. Inwestowanie w nieruchomości jest procesem długotrwałym a zbudowanie odpowiednich struktur organizacyjnych, zatrudnienie ekspertów oraz opracowanie ścieżek postępowania wymaga czasu. Inwestorzy mogą obawiać się zagrożeń związanych z REIT-ami, zapewnienie ich bezpieczeństwa będzie wymagało utworzenia podmiotów kontrolnych oraz nadanie im odpowiednich uprawnień i roli zapewniając w ten sposób odpowiedni nadzór. Dla prawidłowego funkcjonowania REIT-ów niezbędny jest znaczny kapitał pochodzący zarówno od inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Przyciągnięcie kapitału inwestorów indywidualnych będzie wymagało wprowadzenia stymulatora, czynnika mobilizującego.</p> Alicja Kozarzewska Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6688 Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 UWARUNKOWANIA PRAWNE FRANKOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6930 <p>Kredyty frankowe są tematem szeroko dyskutowanym przez społeczeństwo oraz środowiska naukowe - najczęściej z obszarów finansów, prawa i ekonomii. Z upływem lat pojawiają się zarówno nowe problemy związane z już zawartymi umowami, jak i pomysły jak zapobiec podobnym kryzysom w przyszłości. Przyczyną powstania artykułu były rozważania ogólne na temat tego, kto jest odpowiedzialny za frankowy kryzys. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności banków, które wbrew przepisom ochronnym zawierały z kredytobiorcami umowy zawierające klauzule abuzywne i nie informowały lub w sposób niewystarczająco staranny i rzetelny informowały klientów o warunkach kredytów. Istotnym jest również rozważenie, czy być może to klienci ponoszą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, ponieważ podpisywali umowy, których postanowień nie rozumieli i nie podjęli starań o uzyskanie wyjaśnień w niejasnych kwestiach.</p> Karolina Latek Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6930 Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 WPŁYW POLITYKI LOCKDOWNÓW NA FUNKCJONOWANIE BRANŻY ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA W POLSCE https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6498 <p>Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu polityki lockdownów na przedsiębiorstwa z branży zakwaterowanie i gastronomia. Pytania badawcze koncentrują się na kwestii: w jakim zakresie czasowe ograniczenie działalności gospodarczej miało wpływ na bieżącą działalność i wyniki finansowe przedsiębiorstw z badanej branży. Dla zrealizowania przyjętego celu zastosowano: metody analizy i krytyki piśmiennictwa, metody wnioskowania logicznego, metody analizy indywidulanych przypadków, analizę finansową, a także techniki graficzne i tabelaryczne. Polityka lockdownu przyniosła szereg negatywnych następstw dla światowych gospodarek. Nastąpił spadek PKB, wzrost poziomu zadłużenia w relacji do PKB, zwiększyła się liczba ludzi głodnych i niedożywionych. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób szczególny dotknęły sekcji zakwaterowanie i gastronomia, która zanotowała w Polsce w 2020 r. 31% spadek przychodów. Studia przypadków poszczególnych przedsiębiorstw z branży potwierdzają trudną sytuację podmiotów gospodarczych: spadek zysku i przychodów, wzrost zadłużenia. Stąd konieczna okazała się pomoc państwa niwelująca skutki prowadzonej polityki lockdownu.</p> Karol Orzeszak Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6498 Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 W KIERUNKU GREEN SMART CITY - CASE STUDY TRÓJMIASTA https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6883 <p>Rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie gospodarki krajowej identyfikowany jest wzrostem przedsiębiorczości (liczby podmiotów gospodarujących) i wzrostem PKB, jednakże warunkiem sukcesywnego rozwoju jest tworzenie sprzyjających warunków na poziomie lokalnym. Przedsiębiorcy i społeczeństwo oczekują od samorządów tworzenia sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ale również komfortowych warunków do życia z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. W konsekwencji samorządy powinny kompleksowo zarządzać przestrzenią miejską w sposób, efektywny, oszczędny i ekologiczny, wykorzystując technologie informatyczne, mieszcząc się w koncepcji „zielonego inteligentnego miasta” (<em>green smart city)</em>. Skłania to do podejmowania analiz implementacji koncepcji <em>green smart city</em>, w ramach działań podejmowanych przez samorządy względem realizacji celów postawionych przez europejski <em>Green Deal. </em>W tym przypadku za przykład posłużyła jedna z największych z aglomeracji miejskich północnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Trójmiasto. Celem artykułu jest zdefiniowanie cech aglomeracji trójmiejskiej wpisujących się w koncepcję <em>green smart</em> <em>city</em>. W celu przeprowadzenia badań wykorzystano wybrane metody opisowe i wyjaśniające, w tym w szczególności metody interpretacyjne i analityczne. W toku przeprowadzonej analizy można zauważyć, że aglomeracja trójmiejska ma wszelkie warunki ku temu, aby wpisać się w koncepcję <em>green smart city</em> i zdecydowanie działania takie podejmuje, co zostało zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 i miast Gdańska, Sopotu i Gdyni, jednak muszą one zostać zintensyfikowane.</p> Andrzej Letkiewicz, Krzysztof Szulc Prawa autorskie (c) 2022 Współczesna Gospodarka https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/6883 Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200