Initiation of Proceedings in a Case of Tax Offense as a Premise for Suspending the Limitation Period for a Tax Liability in Polish Law

Authors

  • Tomasz Gwóźdź University of Silesia in Katowice
  • Dominik Kołodziej University of Silesia in Katowice

Keywords:

tax liability, the statute of limitations, suspension of the limitation period for tax liabilities, penal fiscal proceedings, instrumental use of the law

Abstract

The subject of the article is to discuss the premise for the suspension of the limitation period for a tax liability, concerning the initiation of proceedings in the case of a tax offense, about which the taxpayer has been notified, if the suspicion of committing a crime or offense is related to failure to fulfill this tax liability. The authors analyzed the latest jurisprudence of administrative courts, judgments of the Constitutional Tribunal, and scientific literature devoted to the indicated topic. Attention was drawn to practical problems with applying the provisions of the Tax Ordinance, including those related to providing taxpayers with constitutional guarantees, such as respecting the principle of trust in the state and the law. Doubts related to the instrumental use of the law when instituting penal fiscal proceedings by tax authorities, aimed solely at suspending the limitation period, as well as the issue of implementing the institution of fiscal penal law into tax regulations, were discussed. The article ends with conclusions and an attempt to evaluate the current legal regulations in the light of the resolution of the Supreme Administrative Court of May 24, 2021, file ref. act I FPS 1/21.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banaszak, B.: O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych [On the constitutionality of the statutory regulation of limitation of tax obligations suspension], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego [Scientific Journals of Administrative Courts] no. 1, 2011.

Brzeziński, B.: O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację podatkową [About the abuse of tax law by the tax administration], Kwartalnik Prawa Podatkowego [Tax Law Quarterly] no. 1, 2014

Brzeziński, B.: Wykładnia celowościowa w prawie podatkowym [Purposeful interpretation in tax law], Kwartalnik Prawa Podatkowego [Tax Law Quarterly] no. 1, 2002.

Bułat A.: Kodeks karny skarbowy. Komentarz do art. 114a [Fiscal Penal Code. Commentary on art. 114a], Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

Burczyński, T., Kudlek K., Ladziński A.: Instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych – analiza praktyki stosowania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Raport podsumowujący wyniki badania danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej [Instrumental initiation of fiscal penal proceedings during inspection and tax proceedings - analysis of the practice of applying Art. 70 § 6 point 1 of the Tax Ordinance. Report summarizing the results of research on data obtained in the mode of access to public information], Toruń: Dom Organizatora [Organiser’s House], 2019.

Charkiewicz, M., Daszczuk, P.: Wpływ postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego [Influence of fiscal penal proceedings on the running of the tax liability limitation period], Przegląd Podatkowy [Tax Law Review] no. 1, 2012.

Chorążewska, A., Wilk, L.: Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych oraz zobowiązań podatkowych [Limitation of criminal records for fiscal offenses and tax liabilities], Prokuratura i Prawo [Prosecution and Law] no. 2, 2016.

Dudek T.: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na tok postępowania karnego skarbowego – artykuł dyskusyjny [Suspension of the limitation period for a tax liability due to the course of fiscal criminal proceedings - discussion article], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego [Scientific Journals of Administrative Justice] no. 1, 2014.

Dzwonkowski, H., Kurzac, M.: Ordynacja podatkowa. Komentarz do art. 70 [Tax Ordinance. Commentary on Art. 70], Warszawa: C.H. Beck, 2020.

Etel, L.: Ordynacja podatkowa. Komentarz do art. 70 [Tax Ordinance. Commentary on Art. 70], Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

Gajewska-Kraczkowska, H.: O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego [About the real function of suspending fiscal penal proceedings], Monitor Podatkowy [Tax Monitor] no. 4, 2012.

Gref-Drejer, J., Pietrasz, P.: Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej lub karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i terminu dochodzenia należności celnych [Initiation of preparatory proceedings in a criminal or penal fiscal case and the suspension of the limitation period for tax liability and the deadline for collecting customs duties], Palestra no. 11-12, 2009.

Guściora, M.: Skutki wszczęcia postępowania karnego skarbowego będącego przyczyną zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2019 r., I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19 oraz wyroku NSA z dnia 30 lipca 2020 r., I FSK 42/20 i I FSK 128/20 [Effects of the initiation of fiscal penal proceedings resulting in the suspension of the limitation period for a tax liability. Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court of July 22, 2019, I SA / Wr 365/19 and I SA / Wr 366/19 and the judgment of the Supreme Administrative Court of July 30, 2020, I FSK 42/20 and I FSK 128/20], Przegląd Podatkowy [Tax Review] no. 10, 2020.

Jendraszczyk, M.: Czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego zawsze skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? [Does the initiation of penal fiscal proceedings always suspend the limitation period for a tax liability?], Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych [Bulletin of the Institute of Tax Studies] no. 12, 2020.

Krasnodębski, R.: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu [The impact of the European Convention on Human Rights on the functioning of business] (in:) Bodnar A., Ploszka A. (eds.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu [The impact of the European Convention on Human Rights on the functioning of business], Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Krzywoń, A.: Przedawnienie zobowiązania podatkowego – analiza konstytucyjna [Limitation of tax liability – constitutional analysis], Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego [Scientific Journals of Administrative Justice] no. 2, 2013.

Łabuda, G.: Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat [Suspension of fiscal criminal proceedings due to a preliminary ruling], Prokuratura i Prawo [Prosecution and Law] no. 3, 2011.

Mastalski, R.: Sądowa kontrola wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 lipca 2020 r., I FSK 128/20 [Judicial control of the initiation of fiscal penal proceedings. Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 30 July 2020, I FSK 128/20], Orzecznictwo Sądów Polskich [Jurisprudence of Polish Courts] no. 3 (23), 2021.

Nowak-Far, A.: Finanse publiczne i prawo finansowe [Public finances and financial law], Warszawa: C.H. Beck, 2017.

Ofiarski, Z.: Prawo podatkowe [Tax law], Warszawa: LexisNexis, 2006.

Rudowski, J.: Ordynacja podatkowa. Komentarz do art. 70 [Tax Ordinance. Commentary on Art. 70], Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.

Sarna, A.: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – o czym organ podatkowy musi powiadomić podatnika? Glosa do uchwały NSA z dnia 18 czerwca 2018 r., I FPS 1/18 [Suspension of the limitation period - what must the tax authority notify the taxpayer about? Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of June 18, 2018, I FPS 1/18], Przegląd Podatkowy [Tax Law Review] no. 12, 2018.

Strzelec, D.: O potrzebie sądowej kontroli skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego [About the need for a judicial control of the effectiveness of the suspension of the limitation period due to the initiation of fiscal penal proceedings], Przegląd Podatkowy [Tax Law Review] no. 11, 2020.

Waśko, J.: Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych – analiza praktyki wybranych urzędów kontroli skarbowej [Initiating fiscal penal proceedings during control proceedings - analysis of the practice of selected fiscal control offices], Przegląd Podatkowy [Tax Law Review] no. 2, 2017.

Wojtuń, M.: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego [Suspension of the limitation period for a tax liability as a result of the initiation of penal fiscal proceedings], Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach [Gloss. Economic law in judgments and commentaries] no. 2, 2017.

Zagórski, M.: Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych a wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo karnoskarbowe [Suspension of the limitation period for tax liabilities and initiation of proceedings in a case involving a penal fiscal offense], Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych [Bulletin of the Institute of Tax Studies] no. 5, 2020.

Legal Acts

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950 (Journal od Laws 1993, no. 61, item 284)

Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended)

Act of August 29, 1997. Tax Ordinance (consolidated text Journal of Laws 2021, item 1540, as amended)

Act of September 10, 1999. Fiscal Penal Code (consolidated text Journal of Laws 2021, item 408, as amended)

Charter of Fundamental Rights of the Europan Union of December 7, 2000 (consolidated text Journal of European Union Laws, item C 83, 30th March 2010)

Act of June 6, 1997. Penal Code (consolidated text Journal of Laws 2021, item 2345, as amended)

Court rulings

CT [Constitutional Tribunal] ruling 15th May, 2007, P 13/06 (OTK ZU 2007/6/A/57)

CT ruling 17th July 2012, P 30/11 (LEX no. 1171372)

NSA [Supreme Administrative Court] ruling 24th April 2014, I FSK 772/13 (LEX no. 1480720)

NSA ruling 10th July 2014, I GSK 508/13 (LEX no. 1517914)

NSA ruling 24th November 2016, I FSK 795/15 (LEX no. 1985474)

NSA ruling 8th November 2017, II FSK 2801/15 (LEX no. 2406237)

NSA ruling 15th March 2018, I FSK 1024/16 (LEX no. 2480753)

NSA resolution 18th June 2018, I FPS 1/18 (LEX no. 2503900)

NSA ruling 30th July 2020, I FSK 42/20 (LEX no. 3071678)

NSA resolution 24th May 2021, I FPS 1/21 (LEX no. 3178297)

NSA ruling 26th August 2021, I FSK 1125/20 (LEX no. 3265177)

WSA of Wrocław ruling 22nd July 2019, I SA/Wr 365/19 (LEX no. 2725718)

WSA of Wrocław ruling 22nd July 2019, I SA/Wr 366/19 (LEX no. 2740672)

WSA of Szczecin ruling 17th June 2020, I SA/Sz 177/20 (LEX no. 3035885)

WSA of Białystok ruling 5th August 2020, I SA/Bk 465/20 (LEX no. 3047416)

WSA of Łódź ruling 19th August 2020, I SA/Łd 45/20 (LEX no. 3049137)

WSA [Provincial Administrative Court] of Gorzów Wielkopolski ruling 2nd September 2020, I SA/Go 175/20 (LEX no. 3063995)

WSA of Rzeszów ruling 10th September 2020, I SA/Rz 235/20 (LEX no. 3057101)

WSA of Gliwice ruling 28th September 2020, I SA/Gl 1/20 (LEX no. 3069457)

WSA of Rzeszów ruling 5th November 2020, I SA/Rz 482/20 (LEX no. 3087945)

WSA of Poznań ruling 10th November 2020, I SA/Po 481/20 (LEX no. 3094185)

WSA of Łódź ruling 30th November 2020, I SA/Łd 395/20 (LEX no. 3100744)

WSA of Poznań ruling 15th December 2020, I SA/Po 299/20 (LEX no. 3113578)

WSAof Poznań ruling 15th December 2020, I SA/Po 440/20 (LEX no. 3096204)

WSA of Kraków ruling 24th March 2021, I SA/Kr 1252/20 (LEX no. 3150867)

Other Official Documents

Documents in the case conducted by the Constitutional Tribunal under the reference no. K 31/14. Available at: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2031/14, accessed: January 30th, 2022.

Downloads

Published

2022-03-31

How to Cite

Gwóźdź , T. ., & Kołodziej , D. . (2022). Initiation of Proceedings in a Case of Tax Offense as a Premise for Suspending the Limitation Period for a Tax Liability in Polish Law. Financial Law Review, (25(1), 51–67. Retrieved from https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/article/view/6977

Issue

Section

Articles