Procédure d'évaluation

Zasady recenzowania artykułów:

1. Artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów; dwie recenzje negatywne wykluczają publikację artykułu; gdy jedna z recenzji jest negatywna o publikacji artykułu decyduje komitet redakcyjny
2. Przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w innym kraju niż autor artykułu
3. Autorzy i krytycy nie znają swoich tożsamości
4. Każdorazowa weryfikacja, czy nie występuje konflikt interesów: bezpośrednie relacje osobiste, zależność zawodowa, współpraca naukowa w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji
5. Recenzja jest w formie pisemnej i musi jasno określać akceptację czy odrzucenie artykułu
6. Ocenie podlega nowatorstwo pracy, jakość interpretacji, redakcja tekstu, język.
7. Nazwiska członków komitetu redakcyjnego podane są na stronie internetowej i w wersji papierowej, bez przypisywania ich poszczególnym artykułom
8. Ostateczna decyzja o publikacji artykułu naukowego należy do komitetu redakcyjnego.

Formularz recenzencki

Wymagania dotyczące autora/artykułu:

1. Jasno określony cel artykułu (zagadnienie, cele, hipotezy)
2. Odwołanie się do istniejących badań na dany temat (właściwy dobór bibliografii)
3. Jasno zdefiniowane koncepty
4. Klarowny styl
5. Résumé odnoszące się do kluczowych kwestii w poszczególnych częściach artykułu
6. Dostosowanie się do norm redakcyjnych podanych w Consignes éditoriales.

Artykuły, które nie spełniają tych wymagań mogą zostać odrzucone.