O czasopiśmie

Horyzontach Edukacji Akademickiej (ISSN 2956-9656) ukazują się teksty poświęcone szeroko pojętej edukacji akademickiej, spełniające formę sugerowaną w poniższych działach:

  1. Artykuły naukowe i studia dotyczące dydaktyki akademickiej i zagadnień z nią związanych, w tym kształcenia nauczycieli i profesjonalizacji kompetencji akademickich, na które składają się oryginalne prace badawcze, zarówno empiryczne jak i teoretyczne.
  2. Artykuły dydaktyczne i doniesienia z praktyki, czyli teksty opisujące doświadczenia nauczycieli_ek akademickich związane z działalnością dydaktyczną, w tym szczególnie narracje dotyczące wdrożeń i eksperymentów, autorskich rozwiązań w pracy ze student(k)ami.
  3. Inspiracje, rekomendacje, recenzje – dział, na który składają się zaproszenia do lektury publikacji z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, opracowania recenzyjne oraz eseje zorientowane na inspirowanie nauczycieli akademickich
  4. Wydarzenia – teksty zdające relację ze spotkań związanych ze szkolnictwem wyższym w tym zwłaszcza doniesienia o konferencjach, seminariach, warsztatach, a także informacje dotyczące wydarzeń przyszłych.

Tekst napisany w języku polskim przesłany do redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego autor dysponuje pełnią praw autorskich, który nie był wcześniej opublikowany i nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie.

Artykuły podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasady anonimowości. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów.