Transfer Pricing as an Institution Supporting the Anti-Optimization Clause in Counteracting Tax Avoidance

Authors

  • Tomasz Wach Independent researcher

Keywords:

tax avoidance, harmful tax competition, tax evasion transfer pricing

Abstract

The purpose of this study is to show the relationship between transfer pricing regulations and the anti-tax avoidance clause. The paper discusses the axiology of legal regulations aimed at counteracting tax avoidance practices and the use of non-market prices in relations between related entities. An attempt was made to present the concept of the phenomenon of harmful tax competition, also the essence of tax avoidance, and to contrast this concept with the phenomenon of tax evasion. The phenomenon of tax optimization was also indicated. The relationship between the provisions of the general anti-optimization clause and transfer prices that determine the appropriate state of prices between related entities within the meaning of tax law was also subjected to a detailed analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernal, A.: Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. [The phenomenon of tax evasion and methods of its reduction] Warszawa: Difin, 2008.

Brzeziński, B.: Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego [The birth and collapse of the jurisprudential doctrine of circumvention of tax law], Przegląd Orzecznictwa Podatkowego [Tax Jurisprudence Review] no. 1, 2004.

Brzeziński, B.: Wstęp do nauki prawa podatkowego [Introduction to the study of tax law], Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora” [Scientific Society for Organisation and Management „Organizer’s House”], 2003.

Bowler, T.: Countering Tax Avoidance in the UK: Which Way Forward?, TLRC Discussion Paper no. 7, 2009.

Bany, K.: Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych [Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations], Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.

Drywa, A. Wybrane zagadnienia minimalizacji obciążeń podatkowych [Selected Problems of the Phenomenon of Minimizing Tax Burdens], Financial Law Review, no. 3, 2016. Available at: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/article/view/945, accessed: 18th January, 2022.

Dzwonkowski, H., Ordynacja podatkowa. Komentarz, [Tax ordinance. Commentary]. Warszawa: C. H. Beck, 2016.

Filipczyk, H, Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, [Application of the general clause against tax avoidance – selected issues], Monitor Podatkowy [Tax Monitor] no. 7, 2016.

Gajewski, D., Instrumenty przeciwdziałające zjawisku unikania opodatkowania – wybrane zagadnienia [Instruments counteracting the phenomenon of tax avoidance – selected issues], Palestra no. 3-4, 2012.

Głuchowski, J., Oazy podatkowe [Tax Oases], Warszawa: Dom Wydawniczy ABC [Publishing House ABC], 1996.

Guzek, M., Stefaniak, M.: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz praktyczny [Anti-avoidance clause. Practical comment], Warszawa: C.H. Beck, 2018.

Hanusz, A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego [The principle of the autonomy of the will of the parties to civil law relations in the light of tax law], Państwo i Prawo [State and Law], no. 12, 1998.

Kirchler, E., Maciejovsky B., Schneider F. Everyday representation of tax avoidance ,tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? Journal of Economic Psychology, vol. 24, issue 4, 2003.

Kalinowski, M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym [Limits of the legality of tax avoidance in the Polish tax system], Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora” [Scientific Society for Organisation and Management „Organizer’s House”], 2001.

Kosikowski, C., Autonomia prawa podatkowego – głos krytyczny [Autonomy of tax law – critical voice], Przegląd Podatkowy [Tax Review] no. 7, 2006.

Krever, R.: General Report: GAARs [in:] M. Lang, J. Owens, P. Pistone, A. Rust, J. Schuch, C. Staringer (eds.), GAARs – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS World, Amsterdam: IBFD 2016.

Kumar, S., Pandey, N., Weng, M. L., Nil Chatterjee, A., Pandey, M.: What we know about transfer pricing? Insights form bibliometric analysis, Journal of Business Research, vol. 134, 2021.

Kujawski, G., Definicja unikania opodatkowania [obejścia prawa podatkowego] [Definition of tax avoidance (circumvention of tax law), in: G. Kujawski (ed.), Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej. Granice regulacji [General tax avoidance clause. Commentary on changes in the Tax Code. Limits of regulation], Warszawa: Wolters Kluwer 2017.

Kubista, B, Czy w polskim prawie podatkowym jest miejsce na klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania? [Is there a place in the Polish tax law on the clause on avoiding double taxation?], in: J. Glumińska-Pawlic (ed.), Czy w Polsce istnieje system podatkowy? [Is there a tax system in Poland?], Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski [National Chamber of Tax Advisers, Silesian Branch, University of Silesia], 2016.

Ladziński, A.: Prawne granice optymalizacji podatkowej, Przegląd Podatkowy [Tax Review] no. 6, 2008.

Mączyński, D., Krajowe sposoby zapobiegania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania [National ways to prevent international tax avoidance], in: D. Gajewski (ed.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia[International Tax Avoidance. Selected issues], Warszawa: Wolters Kluwer,2017.

Mihri, A.D.: Corporate tax avoidance and high-powered incentives, Journal of Economics,vol.79,issue1, 2006.

Murphy, R., Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists& Democrats in the European Parliament, Tax Research LLP, www.taxresearch.org.uk,

Mariański, A. [ed.] Ordynacja Podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków [Tax Ordinance2017. Guide for practitioners], Warszawa: Legalis 2017.

Matusiakiewicz, Ł.: Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania [Opinions protecting against the application of anti-avoidance regulations], LEX2016.

Nawrot,R.: Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim [International tax avoidance and its regulations in Polish law], Warszawa: Wolters Kluwer,2018.

Rochowicz,P.: Klauzula jak karciany joker [A clause likea card joker], Rzeczpospolita. Prawo co dnia [The Republic. The law every day], no. 7,2016.

Ruiz, V.R. Almendral, Tax Avoidance and the European Court of Justice. What is at Stake for European General Anti-Avoidance Rules?, Intertaxno. 12,2005.

Shaw, J., Slemrod, J., Whiting, J., Administration and compliance, in: S .Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bond, R. Chote, M. Gammie, P. Johnson, G. Myles, J.M. Poterba(eds.), Dimensions of Tax Design. The Mirrlees Review, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Sikka, P., Willmont, H.: The dark side of transfer princing: Its role in tax avoidance and wealth retentives, Critical Perspective on Accounting, vol.21,2010.

Wyciślok, J.: Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych [Tax optimization. Legal reduction of tax burden], Warszawa: C.H. Beck,2013.

Zalewski,S.: Interwencjonizm podatkowy. Rozważania o pozafiskalnych celach opodatkowania I niektórych ich gospodarczych skutkach [Tax intervention. Considerations about non-taxable taxation goals and some of their economic consequences], Warszawa: Bibljoteka Polska [Polish Library Publishing House],1939.

Other Official Documents

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28 stycznia 2016r. „Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja będzie zapobiegać unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa”[European Commissionpress release of28thJanuary,2016.'Fair taxation: the Commission will prevent businesses from avoiding taxes], Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_pl.htm, accessed: 18thJanuary, 2022.

OECD Transfer Pricing Guidelines for MultinationalEnterprisesandTaxAdministrations2017,Paris: OECD Publishing, 2017.

OECD, Corporate Loss Utilization Through Aggressive Tax Planning, Paris: OECD Publishing,2011.

Downloads

Published

2022-03-31

How to Cite

Wach , T. . (2022). Transfer Pricing as an Institution Supporting the Anti-Optimization Clause in Counteracting Tax Avoidance. Financial Law Review, (25(1), 110–125. Retrieved from https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/article/view/7006

Issue

Section

Articles