Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Temat opracowania jest powiązany z profilem czasopisma
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany i sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określonymi w szablonie dostępnym na stronie czasopisma
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.

Wytyczne dla autorów

Zgłoszenie artykułu

Artykuły wraz z oświadczeniami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: tipda@ug.edu.pl. Przy pisaniu artykułu prosimy o korzystanie z udostępnionego szablonu wydawniczego. Prosimy również o dołączenie do artykułu plików źródłowych z rysunkami i tabelami.

Procedura recenzowania

Wszystkie artykuły podlegają procedurze recenzowania (przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, tj. spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; recenzje są sporządzane na zasadzie „double-blind review process”, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości). Artykuł zostanie przyjęty do druku po uzyskaniu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci oceniają opracowanie według kryteriów zawartych w formularzu recenzji, uwzględniając: - powiązanie tematu opracowania z profilem czasopisma, - oryginalność opracowania, - jakość wywodu, - wyczerpanie tematu, - poprawność językową i techniczną opracowania, tj. zastosowanie zasad opisu bibliograficznego, umieszczenie słów kluczowych, załączenie tytułu i abstraktu w języku angielskim, długość tekstu - nie mniej niż 20 000 znaków. Recenzja artykułów w „Teorii i Praktyce Dydaktyki Akademickiej” (TiPDA) ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu opracowania, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony tekst w ciągu 14 dni. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do publikacji. Artykuły przyjęte do publikacji będą zamieszczane w aktualnym numerze czasopisma na stronie internetowej.

Przesyłając artykuł wraz z rysunkami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma. Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów na Wydawcę (pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji). W przypadku artykułów posiadających kilku Autorów, Redakcja prosi o określenie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (podanie ich afiliacji oraz wskazanie, kto jest Autorem koncepcji wydzielonych części artykułu itd.) w formie podpisanego oświadczenia. Procedura ta zostaje wprowadzona w celu uniknięcia nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki ghostwritingu lub guest authorship będą demaskowane i dokumentowane przez Redakcję. Ponadto w celu identyfikacji potencjalnych źródeł finansowego wsparcia badań/przygotowania publikacji Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o tym fakcie na końcu opracowania.

Artykuły

Treść polityki prywatności.