Procedura recenzowania

Procedura recenzji tekstów w czasopiśmie Slawistyka. Folklorystyka.

 1. Każdy przesłany do redakcji artykuł, który zostanie zakwalifikowany jako przyjęty podlega procesowi podwójnej ślepej recenzji.
 2. Dwóch recenzentów tekstu powołuje redakcja czasopisma.
 3. Powoływani recenzenci powinni być specjalistami w tematyce, której dotyczy nadesłany artykuł naukowy.
 4. Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem tekstu w konflikcie interesów.
 5. Recenzenci oraz autorzy nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się konkluzją w postaci: wniosku o dopuszczenie publikacji do druku w obecnej postaci, dopuszczenie tekstu po wprowadzeniu poprawek lub ponownej recenzji po wprowadzeniu poprawek bądź też wniosku o odrzucenie tekstu.
 7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje o jej wyniku, a recenzja jest mu udostępniona do wglądu.
 8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat kształtu artykułu przed jego publikacją.
 9. Ostateczną decyzję w zakresie kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pisemnych recenzji.
 10. Dane recenzentów są publikowane na stronie czasopisma oraz w odnośnych jego tomach.

 

Procedura recenzije tekstova u časopisu Slawistyka. Folklorystyka.

 1. Svaki članak dostavljen redakciji i klasifikovan kao prihvaćen podleže dvostrukoj slepoj recenziji.
 2. Dva recenzenta teksta imenuje redakcija časopisa.
 3. Imenovani recenzenti treba da budu specijalisti za teme koje su obrađene u dostavljenom naučnom članku.
 4. Recenzenti ne mogu imati sukob interesa sa autorom teksta.
 5. Recenzenti ne znaju identitet autora i obratno.
 6. Recenzija je u pisanoj formi i završava se zaključkom u obliku: zahtev za objavljivanje teksta u postojećem obliku, objavljivanje teksta nakon unošenja ispravki ili drugog pregleda nakon unošenja ispravki, ili zahtev za odbijanje teksta.
 7. Nakon završenog postupka recenzije, autor teksta se obaveštava o njegovim rezultatima i recenzija je dostupna njemu na uvid.
 8. Recenzentima nije dozvoljeno da koriste informacije o obliku članka pre njegovog objavljivanja.
 9. Konačnu odluku o kvalifikaciji teksta za štampu donosi glavni i odgovorni urednik na osnovu dve pisane recenzije.
 10. Podaci recenzenta se objavljuju na internet stranici časopisa i u relevantnim sveskama.

Formularz recenzji dostepny jest tutaj.