Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny

  • Krzysztof Grasza Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni
Słowa kluczowe: usługi shipchandlerskie, dostawy zaopatrzenia, statek, procedury celne, należności celne, podatek akcyzowy, podatek VAT

Abstrakt

W artykule omówiono przepisy prawa celnego i podatkowego odnoszące się do zaopatrywania statków morskich. Celem artykułu jest wskazanie możliwości ich odmiennej interpretacji i wynikające stąd konsekwencje dla realizujących tego rodzaju dostawy przedsiębiorców oraz budżetów Polski i Unii Europejskiej.  

Bibliografia

Bystroń, S. (1976). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI-XVIII, tom. II. Warszawa: PIW.

Klimek, H. (2010). Jakość usług portowych. W: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, Tom VII. Gdańsk: Wydawnictwo WSH w Gdańsku.

Mielken, A. (2016). The impact of cutoms regulations in the European ship supply sector – a study. Pobrane październik 4, 2017, z https://www.shipsupply.eu/lokal_1_1_100_The-impact-of-customs-legislation-in-the-European-ship-supply-sector.html.

Piech, K. (2016). Zasady zwolnienia od cła towarów stanowiących zaopatrzenie na statkach, w samolotach i pociągach międzynarodowych. W: .Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 1 (246)/2016.

Ship Supplies, dokument Komisji Europejskiej nr Ares(2016)2010194 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pobrane wrzesień 8, 2017, z https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_ship_supplies_en.pdf.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz.U.2002.59.543).

Dyrektywa Rady nr 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1).

Dyrektywa Rady nr 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U.UE.L.2009.9.12).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L.2013.269.1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE-sp.02-4-307).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L.2015.343.1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U.UE.L.2009.324.23).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1344 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej I statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U.UE.L.2017.186.3).

Rozporządzenie Komisji (UE) 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (Dz.U.UE.L.2010.37.1).

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2018.2214 t.j.).

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. 2018.167 j.t.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2018.1114 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2017.430).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz.U. 2016.66 j.t.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 .1025 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U.2018.802).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz.U.2016.1498).

Cabinet Regulation No.14 Adopted 3 January 2017 – Customs Procedures for the Supplying of Ships and Aircraft. Pobrane sierpień 14, 2017, z https://likumi.lv/ta/id/288012-muitosanas-kartiba-kuga-un-gaisa-kuga-apgade.

Opublikowane
2018-12-18
Jak cytować
Grasza, K. (2018). Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.03
Dział
Transport i handel morski