O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Zakres tematyczny: - cele, treści, zasady, metody i efekty kształcenia - infrastruktura i środki dydaktyczne - rola nauczyciela we współczesnym szkolnictwie wyższym - podstawowe problemy społeczno-ekonomiczne gospodarki.

Czasopismo jest periodykiem wydawanym w cyklu półrocznym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, poruszające głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki akademickiej, a także bieżące problemy społeczno-ekonomiczne. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego i innych ośrodków akademickich oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej z Polski i zza granicy. Czasopismo "Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej" (TiPDA) wydawane jest w wersji elektronicznej (wersja pierwotna) w języku polskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie artykuły muszą uzyskać pozytywną ocenę co najmniej dwóch recenzentów (double-blind review process).

Zasady etyki wydawniczej

Czasopismo stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics, publicationethics.org - instrukcja w j. polskim) oraz zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Polityka Open Access

“Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej” (TiPDA) jest czasopismem o otwartym dostępie (open access), co oznacza, że użytkownik może korzystać (czytać, pobierać, cytować, kopiować, rozpowszechniać, drukować) z całego zbioru zamieszczonych artykułów bez opłat i konieczności wcześniejszego uzyskania zgody redakcji lub autora pod warunkiem oznaczenia autorstwa i źródła publikacji. Korzystanie z artykułów czasopisma odbywa się na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa (CC BY). Warunki licencji znajdują się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).