Procedura recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie “Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej”

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
  2. Autor (Autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).
  3. W innym przypadku recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), - relacje podległości zawodowej, - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji, odrzuceniu go lub konieczności wprowadzenia poprawek.
  5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących z nim recenzentów.