O czasopiśmie

Półrocznik „Karto-Teka Gdańska” powstał w 2017 roku i jest recenzowanym pismem naukowym w wersji on-line, wydawanym przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Jest to pismo interdyscyplinarne, w którym publikuje się artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, ze szczególnym nachyleniem ku filozofii, teologii, religioznawstwu oraz antropologii kulturowej. Pismo kierowane jest zarówno do uznanych badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, jak i młodych naukowców.

Podstawowe cele pisma:
• stworzenie przestrzeni dla refleksji humanistycznej
• zachęta do interdyscyplinarej dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami humanistyki
• popularyzacja aktualnych badań z zakresu nauk humanistycznych

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, e-ISSN: 2545-2231
Wersja drukowana (wydanie papierowe), ISSN: 2720-2054
Na liście czasopism punktowanych MEiN „Karto-Teka Gdańska" posiada 20 punktów

 

 

Karto-Teka Gdańska jest indeksowana w bazach:
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus)


The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

Index Copernicus

Most Wiedzy