Procedura recenzowania

Zasady recenzowania

 

 1. Czasopisma „Karto-Teka Gdańska” posiada czterech Recenzentów Stałych, powoływanych na okres 5 lat przez Zarząd PTFT w porozumieniu i przy akceptacji ze strony Komitetu Redakcyjnego. Oprócz tego dla każdego tomu „Karto-Teki Gdańskiej” opracowywana zostaje lista recenzentów dodatkowych.
 2. Lista recenzentów publikacji aktualizowana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora.
 4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
 6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
 7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.

RECENZENT zobowiązany jest:

 • do terminowego sporządzenia recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu;
 • do zachowania poufności. Recenzent nie może ujawniać recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym;
 • do obiektywnej oceny przedłożonej pracy, która powinna zostać poparta odpowiednią argumentacją;
 • do zgłoszenia Redaktorowi Naczelnemu „Karto-Teki Gdańskiej” fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.                                                                                                                               Recenzenci otrzymują egzemplarze czasopisma jeśli dany numer jest drukowany.